Cy Saphia

720.000,0

Tn th??ng g?i: cy saphia

Tn g?i khc: cy di?p h?ng mn

Tn khoa h?c: Philodendron erubescens

Ngu?n g?c xu?t x?: Trung Qu?c

Danh mục: