Nh?ng kinh nghi?m tr?ng cy hng ro ??p nh?t hi?n nay

Tr?ng cy lm hng ro hi?n nay v?n ch?a ?a d?ng ? Vi?t Nam, ? cc khu dn c? t?i cc vng qu th??ng m?i ?? ?i?u ki?n ?? kh th? lm hng ro. V?y mu?n lm hng ro chng ta nn ch?n nh?ng lo?i cy no, xy hng ro nh? th? no? Cng theo di bi vi?t Nh?ng kinh nghi?m tr?ng cy hng ro ??p nh?t hi?n nay ngay nh.

Kinh nghi?m tr?ng cy hng ro

V?ikinh nghi?m tr?ng cy hng rolu n?m, ?? ??nh t?o dng, hnh cho ro ch?n th cc v?t d?ngc? b?n nh?tbu?c c bao g?m: th??c dy, x?ng, qu?c, ko v s?i dy d di.

Ngoi ra,tr??c khi th?c hi?ntr?ng cy lm hng ro th y?u t? ??t tr?ng c?ngv cng quan tr?ng, c?n??m b?ot?i x?p ?? gip cyt?ng tr??ngt?t nh?t. ?nh d?u t?ng v? tr tr?ng cy, khu v?c ??u v cu?i r?i c?ng dycam k?thng ro cy th?ng khng b? l?ch hng.

S? d?ngth??c dy r?i ?ochnh xccc ch?u cy r?ib?t ??u?o h?bao qut h?nch?u cy t? 10-20cm, s?lm chovi?c tr?ng cy thu?n ti?n,??n gi?n h?n. Sau khitr?ng xong cy,b?n c?n ph?i?o ?? r?ng tn cy v tnh v? tr kho?ngcch??u v?i cc cy 2,3, 4??n khi khng cnhng,b?o ??mcc tn cy khng ch?m vo nhau khi tr?ng.

Ty thu?c vocc dng cy m b?n tr?ng lm hng ro th khi tr?ng ??u ph?ith?c hi?nthu th?pcy ra kh?i ch?u v ??t nh? nhng xu?ng h? ?o s?n. Nnc?n th?ncchtr?ng ny,tr??c tint? t?, c?n th?n khng lm ??t xung quanh g?c cy b? v?, khng ??t cy qu su, l?p ??t xung quanh g?c ?n nh? nhng, t??i t n??c vo g?c. M?t khihon thi?ntr?ng ta ng?m l?i dy r?ixem? th?ng hng ch?a, ti?n hnh tr?ng cyk? ti?p.

Nh?ng danh sch cc loi cy tr?ng lm hng ro c?c ??p

Cy tr?c bch di?p Hng ro cy xanh ??c ?o

Tr?c bch di?p l m?t lo?i cy thu?c h? l kim, c dng ??p vth??ng ???cm?i ng??itr?ng trongcc ki?uch?u nh? ?? tr?ng t?i bnth?c hi?n cng vi?cho?cs? d?nglmcc ki?ucy c?nh cng trnh, t?o l?i ?i, trang tr sn v??n, v??n hoa ho?cdnglm cy hng ro.

Kinh nghi?m tr?ng cy hng ro
Cy tr?c bch di?p

Cy tr?c bch di?p tuyc nhi?ucnhnh?ngb?n c?ngc kh? n?ngc?t t?a cc cnh c?a cy theo cng m?t dng. Cyc th?t?ng tr??ngt?t ? nh?ng n?i c nh sng m?t tr?i??y ??c?ng nh?c th?ch?u h?n khi l?nnh?ngkhi cy cn non thlun ph?ich t??i n??c??y ??.

Cy tr?c bch di?p c?ngc th? ???cnhn gi?ng b?ng h?t v n?y m?mnhanh nh?t.

Xem thmCc cch ch?m sc cy b?ch m hong t? chu?n nh?t hi?n nay

Cy tre, trc

Cy tre, trc l lo?i cy cv? ngoithanh m?nh, mang ??m h?i th? nhi?t ??i. ?y chnh lgi?ng cy th??ng xanhc th?m?c quanh n?m, khng b? su b?nh v c?ngc th?t?ng tr??ngngay c?trong ?i?u ki?n th?i ti?t kh?c nghi?t.

Trong cc sn v??nt?i tn,cc ki?ucy tre, trchay ???ctr?ng thnh m?t hng th?ng ??lm hng ro vi?ntheo chn t??ng ho?c nh? m?t b?c mng t?o khng gian ring t? ho?c d?n l?i ?i.

Kinh nghi?m tr?ng cy hng ro
Cy tre, trc

Cy tre, trc l lo?i cy c dng thanh m?nh,h?p ldng?? tr?ng lm cy hng ro cho ngi nh thm ph?n sinh ??ng

Cc loi tre v trchay ???cs? d?nglmhng ro sn v??nph? bi?nnh?thi?n nayc th? k? ??nnh? cy tre xanh, cy tre s?c vng, cy trc qun t?, cy trc c?n cu, cy trc ch? vng,

??i v?i nh ?,th??ng th??ngch? nh s? ch?n lo?i hng ro tre, trc v?i chi?u cao trung bnh c?a cy t? kho?ng 1m tr? ln. Cn ??i v?i nh?ng ngi nh v??n ho?c nh ngh? d??ng th ch? nh th??ngl?a ch?nlo?icy lm hng roc chi?u cao th?pvo kho?ng th?i giant? 0.7m ?? xu?ng.

Cy x??ng r?ng

Kinh nghi?m tr?ng cy hng ro
Cy x??ng r?ng

Cy x??ng r?ngxu?t pht t?Chu M?, t?p trungchnht?i n?i c ??t kh c?n, nng nh? hoang m?c, sa m?c, vng c kh h?u nhi?t ??i nng ?m. Thn cy x??ng r?ng mu xanh l?c c ch?a n??c, l cy l nh?ng gai nh?n, ?? gip khng b?m?t n??cv b?o v? cypht tri?nt?t,h?n ch?cc loi th ph h?y.

X??ng r?ng mang ngh?a v? s?c s?ng m?nh li?t, ch?u ??ng vkh? n?ngthch ?ngcao. ??ng th?i, cy cn t??ng tr?ng cho tnh yu, s? b?n b?, chung th?y, son s?c, m?t lng khng phai. Ty thu?c theob quy?t ch?m scvtheo ?? tu?i, hoa x??ng r?ng s? n? kho?ng 2 – 3 l?nc?a n?m, v?i ?a d?ngmu s?c.

Theo phong th?y, lo?i cy ny gipmang l?imay m?n, s?c kh?e cho gia ch?. N?u b?nmu?nc m?t hng ro v?ng ch?c, ch?ngc??p??t k?t qu? t?tth x??ng r?ng l s?l?a ch?nph h?p. Ngoi ra, cy cn l v?ts? d?ng?? trang tr gip hng ro nh b?n thm ?n t??ng v ??c ?o.

Cy hoa gi?y

Kinh nghi?m tr?ng cy hng ro
Cy hoa gi?y

Hoa gi?yl lo?i hoar?td? tr?ng vthch ?ngt?t v?i m?i ?i?u ki?n th?i ti?t, kh h?u kh?c nghi?t. Hoa t??ng tr?ng cho tnh yu v ci ??p. ?y llo?i hoathch h?ptrong tr??c sn nh, lm hng ro v?i ngh?a?em l?is? bnh yn, h?nh phc,ng?n ch?nt kh v?em t?is? may m?n cho ch? nh.

Hoa gi?y n?r?tnhi?u vo ma h v?i ?a d?ngcc lo?imu s?c, h?a h?n?em ??ncho nh b?nm?t khng gianb?ng sng, th?m m? gi?a ci n?ng ma h chi chang. Hoa mang v? ??p hi ha m d??ng gi? s? m?ng m?nh c?a nh?ng bng hoa v s? c?ng r?n c?a nh?ng gai nh?n trn thn cy,lm ng?t ngylng ng??i.

Xem thmCc cch ch?m sc hoa h?ng t? mu?i ?ng cch nh?t 2021

Cy hoa S? qun t?

S? Qun T? lm?t trong cclo?i hoac th?tr?ng hng ro nh?t, cy thn leonnv?ac th?tr?ng cho leo ? hng ro c?a b?n. ??c ?i?mc?a cy hoa S? qu?n t??l hoa nhi?u l nhi?n v n? quanh n?mc th?cho th? gip b?c t??ng ro c?a b?n kn khng b? h?. S? Qun t? ch?u h?n t?t, s?ng lu m khng c?nch?mscqu l nhi?u. S? Qun t?ph h?p?? tr?ng ? nh?ng hng ro ???c d?ng b?ng g? ho?c s?t, nh? v?y t?o ?? m?m m?i cho khng gian hng ro.

Kinh nghi?m tr?ng cy hng ro
Hoa s? Qun t? leo c?ng

Hoa m?u ??n

M?u ??n l lo?i hoa cy b?i thn g?, m?c th?ng c hoa mu ??, vng,cam, tr?ngnnm?i ng??ic th?ch?ncchtr?ng m?t mu ho?c tr?ngcoik? cc mu. ??i v?i t??ng ro m ?? tr?ng m?u ??n thton b? m?i ng??ic th?ch?n xy t??ng cao t? 1 -1,5 mt, cn pha trnc kh? n?ngkhng xy ho?c g?n thm cc thanh ro chn b?ng g?. M?i ng??itr?ng hoa c? 2 bn t??ng ?? khi hoa m?c cao h?n t??ngc th?t?a g?n theo gc c?nh m mnh??c mu?n. Ho?ckhng h?nph?i xy t??ngton b? m?i ng??ich? c?ntr?ng hoa m?u ??n theo ???ng u?n c?a hng ro sau??yc?t t?acho ph h?pv??p m?tl ???c.

Kinh nghi?m tr?ng cy hng ro
Hng ro b?ng hoa trang ??

Trn ?y l nh?ng kinh nghi?m tr?ng cy hng ro v nh?ng loi cy c?c ??p khi lm hng ro, cng tham kh?o nh. Hy v?ng nh?ng thng tin trn s? h?u ch v?i t?t c? m?i ng??i. C?m ?n m?i ng??i ? theo di bi vi?t.

H?ng Quyn – T?ng H?p v B? Sung

Tham Kh?o ( hoacanhquangvy.com, vuonuomsomot.com,… )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *