Hiển thị tất cả 4 kết quả

C nn tr?ng cy trong nh khng?

Cy xanh nh? m?t ph?n khng th? thi?u c?a ngi nh. Nh?ng ch?u hoa, cy c?nh t??i s?c khng ch? c tc d?ng l?c khng kh m cn t?ng tnh th?m m?. Mang ??n b?u khng kh trong lnh, an yn cho cc thnh vin.

Cy Tr?ng Trong Nh
Cy Tr?ng Trong Nh

V th?, b?n mu?n ?i?m thm m?t cht s?c xanh t??i mt cho khng gian n?i th?t nh mnh th hon ton c th? tr?ng cy trong nh. Khi th?c hi?n ?ng cch, n s? mang l?i nh?ng tc d?ng c?c k? t?t cho s?c kh?e con ng??i.

B?n c th? ??t cy ? phng khch, phng b?p, nh v? sinh, phng ng?, ban cng Nh?ng ph?i hi ha v khoa h?c, tun th? nguyn t?c.

Xem thm:Cch tr?ng cy nh?t m?t h??ng v nh?ng ngh?a phong th?y

Tr?ng cy trong nh c tc d?ng g?

?i?u ha khng kh

Cy xanh v?n ???c xem nh? m?t chi?c my l?c khng kh thin nhin hi?u qu?, ti?t ki?m nh?t. M?t s? gi?ng cy Khng ch? ??p m cn ???c Nasa v Hi?p h?i Nh th?u c?nh quan M? cng nh?n c tc d?ng thanh l?c khng kh, lo?i b? ch?t ??c h?i. Hi?u qu? ln t?i h?n 85%.

Tuy cc ?? dng n?i th?t trong nh m?c d ? qu khu x? l, lo?i b? ch?t ??c h?i. Tuy nhin, khng ph?i 100% chng ??u an ton. Cc v?t li?u, n?i th?t t nhi?u v?n t?n t?i m?t s? ch?t ??c h?i. ?i?n hnh nh?t l benzen, formaldehyde, amoniac, kim lo?i n?ng.

??c bi?t, v?i n?i th?t g? cng nghi?p km ch?t l??ng, ngu?n g?c khng r rng, th thnh ph?n keo dn g? ???c s? d?ng r?t c th? ch?a nhi?u formaldehyde. ?y l ch?t ha h?c nguy hi?m c th? tc ??ng ??n h? h h?p, gy b?nh v? b?ch c?u, ung th?, d? ?ng da cho ng??i dng. Nh?t l tr? em, ph? n? c thai.

Lc ny, ch?u cy xanh trong nh s? l?c, ht kh ??c. Gi?m b?t b?i b?m, ??c t? trong phng. Mi h??ng d?u nh? t? cy t?a ra con c tc d?ng xua ?u?i cn trng, ru?i mu?i. Tc ??ng su lm cho tinh th?n con ng??i th? gin, tho?i mi, t?p trung h?n

T?ng tnh th?m m?

Gi?a m?t khng gian n?i th?t c ph?n c?ng nh?c, trung tnh, ch?c ch?n ?i?m thm mu xanh c?a cy c?nh s? dung ha mu s?c cho c? khng gian. cy xanh ph h?p v?i t?t c? cc phong cch thi?t k? n?i th?t. T? c? ?i?n ??n hi?n ??i, ?ng d??ng, B?c u, Vintage

Cy Tr?ng Trong Nh
Cy Tr?ng Trong Nh

Ch?u hoa, cy c?nh ???c b? tr ?ng ??n, khoa h?c s? gip c?n phng ??p h?n, th?m m? h?n. Nhi?u bi?t th?, nh ph? cn b? tr thm gi?ng tr?i gi?a nh. ? ?, tr?ng cy xanh, b? thc trn mini lm khng gian thng t?ng trn ng?p nh sng v s?c s?ng.

T?ng y?u t? phong th?y, may m?n

?i khi, cy xanh chnh l l?a ch?n thch h?p nh?t ?? ha gi?i phong th?y cho cng trnh nh ?. V d? nh? h??ng nh, di?t tr? m kh. Tr?ng cy trong nh h?p tu?i, h?p m?nh v?i gia ch?. N cn ?em ??n may m?n, ti l?c, s?c kh?e d?i do cho cc thnh vin.

T?ng ch?t l??ng s?ng cho cc thnh vin

Ki?n trc xanh khng ch? h?n ch? tc ??ng ??n thin nhin m cn th? hi?n ? cch s?ng hi ha, g?n g?i v?i t? nhin. V?i nh?ng gia ?nh khng c s?n sn v??n r?ng, tr?ng cy trong nh chnh l gi?i php th?a mn nhu c?u ???c s?ng xanh, s?ng s?ch.

Cy xanh h?p thu kh CO2, th?i kh O2 mang ??n b?u khng kh trong lnh, t?ng ch?t l??ng s?ng cho cc thnh vin.

Cy xanh gp ph?n xua tan m?t m?i, c?ng th?ng sau m?t ngy lm vi?c, h?c t?p. Th?m ch ???c t??i t?m, ch?m sc chng, khi?n b?n lun c?m th?y vui v? v h?nh phc h?n.

Nhi?u ki?n c?ng cho r?ng, tr?ng cy xanh trong nh cn th? hi?n ???c ph?n no c tnh c?a ch? nhn. T?ng ch?u cy tuy nh? xinh, nh?ng l?i ???c gia ch? l?a ch?n t? m?, k? cng. B? tr ?ng n?i ?ng ch?.

8 cch ch?m sc cy c?nh trong nh ?? cy lun xanh v pht tri?n t?t

Cy Tr?ng Trong Nh
Cy Tr?ng Trong Nh

Xem thm:Nh?ng kinh nghi?m tr?ng cy hng ro ??p nh?t hi?n nay

1. ??m b?o ??y ?? nh sng cho cy pht tri?n

?? ch?m sc cy c?nh trong nh, y?u t? ??u tin b?n c?n l?u ? l nh sng. V?y nh sng no ph h?p ?? cy pht tri?n. Ty t?ng ??c ?i?m c?a m?i lo?i cy s? c l??ng nh sng khc nhau. C nh?ng lo?i cy c?nh ch?u ???c nh sng th?p, nh?ng c nh?ng cy c?nh c?n nh sng t? nhin m?i pht tri?n ???c.

Tuy nhin d l nh?ng cy c kh? n?ng ch?u nh sng th?p th v?n ph?i ??m b?o ??y ?? nh sng cho cy pht tri?n. N?u b?n ??t cy c?nh trong phng khch, b?n nn ??m b?o ??t cy ? v? tr c kho?ng 2 3 gi? c nh sng t? nhin trong phng. Ho?c b?n nn ??t cy ph?i n?ng 2 3 gi? m?i tu?n ?? cy pht tri?n t? nhin.

nh sng m?nh th??ng xu?t hi?n ? pha tr??c cc c?a s? h??ng nam, c?a s? l?n ? pha ?ng ho?c pha ty khng b? c?n tr?. Cc c?a s? nh? ? pha ?ng ho?c pha ty khng c g c?n tr? cung c?p nh sng trung bnh. C?a s? pha b?c v nh?ng c?a s? c knh m? ch? cung c?p nh sng th?p. Cy c?a b?n s? ch? nh?n ???c nh sng th?p n?u chng cch h?n 2 mt so v?i c?a s? b?t k? h??ng no.

Ngoi ra, nhi?u gia ?nh cn s? d?ng thm nh sng pht ra t? lo?i ?n gi?ng nh? nh sng m?t tr?i nn cy c th? quang h?p ???c nh? mi tr??ng bn ngoi, cy s? pht tri?n t?t h?n.

2. Cung c?p v?a ?? l??ng n??c cho cy c?nh trong nh

Y?u t? th? hai c?n l?u khi ch?m sc cy c?nh trong nh ? l l??ng n??c. Thng th??ng v?i cy tr?ng trong nh khng nn t??i qu nhi?u n??c. Khi no b?n th?y ??t kh th lc ? nn t??i n??c l ???c.

Ngoi ra khi t??i n??c cho cy, b?n nn dng bnh phun n??c ?? phun cho cy. Vo ma h nn phun ngy 2 l?n, ma ?ng ngy m?t l?n ?? t?ng c??ng ?? ?m, lm s?ch l, c l?i cho qu trnh quang h?p c?a cy, lm cy xanh t?t.

Ty vo t?ng lo?i cy c kh? n?ng ch?u n??c khc nhau, ??ng th?i l??ng n??c c?ng khc nhau ?? cy pht tri?n. B?n c th? ch?n nh?ng ch?u cy ph h?p, c th? dng ch?u cy c?nh c ??a ??m bn d??i ?? d? dng di chuy?n v kh? n?ng thot n??c t?t, khng b? ch?y n??c ra nh.

3. B? sung dinh d??ng cho cy tr?ng trong nh

L??ng phn bn cho cy c?nh khi tr?ng trong nh ph h?p s? gip thc ??y qu trnh pht tri?n c?a cy. N?u b?n bn qu nhi?u phn, cy nhanh pht tri?n, lm m?t dng v ph th?. Th?m ch cn lm ch?t cy.

Nh?ng n?u bn qu t s? d?n ??n cy thi?u d??ng ch?t, kh pht tri?n v lm ch?t cnh. V v?y, cch t?t nh?t l kho?ng n?a thng bn phn cho cy m?t l?n, t? l? bn 5% phn t?ng h?p cho cy. Ngoi ra, dng n??c vo g?o ?? t??i cy c?ng c tc d?ng r?t t?t cho s? pht tri?n c?a cy.

Cy Tr?ng Trong Nh
Cy Tr?ng Trong Nh

Cy tr?ng trong nh h?n ch? s? d?ng thu?c tr? su v s? ?nh h??ng ??n s?c kh?e c?a chnh b?n. V v?y n?u cy c bi?u hi?n c?a su b?nh, ??u tin b?n nn dng c?n ?? lau s?ch l v g?c sau ? m?i s? d?ng cc lo?i thu?c h?u c? ?? tr? su b?nh.

4. T?ng ?? ?m trong nh ho?c v?n phng my l?nh

Khng kh kh c th? t?t cho m?t s? lo?i cy ch?u h?n nh? X??ng R?ng, nh?ng h?u h?t cc lo?i cy c?nh tr?ng trong nh ??u c?n ?? ?m, ??c bi?t l cy nhi?t ??i. B?n c th? mua m?t my lm ?m phng v?i m?t mn s??ng mt m?, v ??m b?o n ?? g?n ?? cung c?p ?? ?m trong khng kh cho cy, nh?ng khng lm cho tn l ho?c hoa b? ??t.

M?t cch lm khc ? l s? d?ng chai x?t v phun s??ng cho cy m?i ngy ?? chng c th? ?? ?m. Tr?ng cc ch?u cy g?n nhau c?ng lm cho chng t? gia t?ng ?? ?m trong khng kh ?? cung c?p qua l?i l?n nhau.

5. Th??ng xuyn c?t t?a, v? sinh cy c?nh trong nh

Khi ch?m sc cy tr?ng trong nh c?n l?u c?t t?a cy th??ng xuyn. Xn b?t r? ?? r? khng pht tri?n v??t tr?i so v?i ch?u lm n?t v? ch?u. T?a l, cnh r?m r?p ho?c ho gip cy ???c s?ch s?, thanh thot v trnh ???c l? su b? cn trng tr ng?. C?t b?t ph?n cnh gi c?ng gip thc ??y s? pht tri?n c?a cy.

Song song v?i vi?c c?t t?a l hy ch dng v?i m?m lau s?ch l bm b?i b?n (b?i cy l?c khng kh) ?? cy lun t??i xanh v pht tri?n t?t h?n. Nh? mang bao tay khi bn phn, t?a l ho?c lau l b?n nh!

6. C bi?n php h?i ph?c k?p th?i cho cy khi b? kh ho

Khi pht hi?n cy c hi?n t??ng vng a, kh ho, r?ng l th ph?i k?p th?i c nh?ng bi?n php ch?m sc gip cy h?i ph?c l?i s?c s?ng.

Khng nn cho nh sng m?t tr?i tr?c ti?p chi?u x? vo cy ?? trnh lm cho s?c nng c?a nh n?ng gy ?nh h??ng b?t l?i ??n cy c?i ho?c c th? lm cho cy ch?t do b? m?t n??c. N?i ch?m sc cy ph?i l n?i mt m?, khng kh trong lnh v nn trnh gi m?nh.

Trong th?i gian ??u nui d??ng cy th khng nn tc ??ng vo ??t tr?ng b?i v lc ny cc t? ch?c v ch?c n?ng c?a cy ? tr?ng thi t?nh, n?u ??ng th? th s? lm cho h? r? cy b? t?n th??ng.

Vo th?i gian ny ch? nn c?t b? cc l vng a, kh ho, t??i n??c ??y ??, ??ng th?i c th? ha ??m vo n??c v?i n?ng ?? th?p ?? t??i cho cy, m?i tu?n m?t l?n, sau m?i thng th s? t?ng d?n l??ng, sau kho?ng 2 -3 thng th s? t?ng n?ng ??.

7. B?o v? cy kh?i tr? nh? v th c?ng

Cy tr?ng trong nh ti?m ?n nguy hi?m b?i s? t?n cng c?a th c?ng ho?c tr? nh?. Nhi?u con v?t nh? mo, ch, th? hay g?m l cy ho?c co c?u ??t tr?ng trong ch?u v??ng vi, lm ng ?? cy. Tr? nh? th hay dng ko ho?c tay c?t, b? l cnh. Khi tr?ng cy c?nh trong nh b?n c?n l?u b?o v? cy kh?i nh?ng ??i t??ng ny.

Cy Tr?ng Trong Nh
Cy Tr?ng Trong Nh

??ng th?i, nhi?u cy c?nh tuy tr?ng ???c trong nh nh?ng trong thn, l, r? hay hoa c m?t ph?n ch?t ??c gy b?ng rt ho?c ng? ??c n?u ch?m ph?i ho?c ?n nh?m. B?n c?n ??t cy trnh xa th c?ng ho?c tr? nh? ?? b?o v? chng kh?i b? ng? ??c.

Xem thm:H??ng d?n cch ch?m sc cy hoa gi?y trong ch?u t?t nh?t 2021

8. Tr?ng l?i cy hng n?m

Tr?ng l?i cy hng n?m c?ng l cch ch?m sc cy c?nh trong nh m b?n nn l?u . Cy ???c tr?ng l?i b?i cy ? qu to so v?i ch?u, b?n nn tr?ng l?i cy t nh?t 1 l?n/n?m. Th?i ?i?m thch h?p ?? tr?ng l?i cy ? l mu xun hay ??u h, lc ? th?i ti?t thu?n l?i.

T?i sao nn ch?n Cy Ch?u Treo t?i Vuacay.vn?

Vuacay.vn l n?i chuyn cung c?p cc lo?i cy ch?t l??ng cao, an ton, uy tn. ??m b?o v? sinh, cy ???c chng ti nui d??ng t? nh? khng b? cc lo?i thu?c sinh tr??ng khc.

?u ?i?m t?i vuacay.vn

Thi?t k? ??c quy?n. Nh?m xy d?ng s? tin dng c?a khc hng, ?em l?i s? ph? bi?n c?a th??ng hi?u.

??n v?i Vuacay.vn, khc hng yn tm v?i ch?t li?u v hnh ?nh s?n ph?m. V ? ?y, Vuacay.vn lun s? d?ng s?n ph?m th?t – khng ?nh m?ng.

Giao hng ton qu?c. V?i cc hnh th?c v?n chuy?n ?a d?ng hi?n nay, vi?c giao hng khng cn l v?n ?? c?n tr? khch hng tm ??n Vuacay.vn. V mua hng t?i ?y, b?n s? khng c?n b??c chn kh?i nh v lo l?ng v? vi?c hng c ??n ???c ??n n?i hay khng.

Ngoi ra, ?? hi lng ng??i mua v nh?n ???c s? tin t??ng c?a khch hng, b?n hon ton c th? ki?m hng tr??c khi nh?n

Thanh ton khi nh?n. Giao hng nhanh – uy tn – an ton

H? tr? ??i hng. Ch?m sc khc hng s? t? v?n hnh th?c ??i tr? hng.

H? tr? khch hng ton di?n

Nhu c?u c?ng nh? c?m nh?n c?a khch hng ?ng vai tr v cng l?n trong s? pht tri?n c?a Vuacay.vn, chnh v th?, vi?c h? tr? khch hng ???c Vuacay.vn v cng quan tm ??n.

Xy d?ng h? th?ng quy ??nh v? chuy?n hng v thanh ton.

C s?n cc bi vi?t, m?c h??ng d?n ch?n mua hng t?i Vuacay.vn

Quy ??nh v? ??i s?n ph?m r rng, nh?n ???c s? t? v?n khi mua hng t?i shop

H?ng Quyn – T?ng H?p v B? Sung

Tham Kh?o (quangcanhxanh, kientructayho, …)

Giảm giá!
560.000,0 550.000,0
Giảm giá!
700.000,0 680.000,0