Hiển thị tất cả 4 kết quả

T?ng quan v? cy khng kh

Cy khng kh l g? Cy khng kh c tn g?i khoa h?c l Tillandsia, tn ti?ng Anh l Air plant, thu?c h? Bromelias. C ngu?n g?c xu?t x?, phn b? ch? y?u ? cc vng ni pha Trung v Nam M?. Tho?t nhn qua, b?n s? th?y cy trng nh? nh?ng cy d?a nh? k?t l?i v?i nhau. ?i?u ??c bi?t ? ?y l cy khng kh m?c d?c ng??c xu?ng d??i thay v m?c th?ng nh? nh?ng loi cy thng th??ng khc. H?n n?a, cy c th? sinh s?ng ? trong mi tr??ng khng c ??t. Chng c kh? n?ng h?p th? cc ch?t dinh d??ng t? khng kh ho?c s??ng s?m ban mai.

Cy Khng Kh
Cy Khng Kh

Xem thm:Cy l?c v?ng nn tr?ng ? ?u? Mang ngh?a phong th?y g?

??c ?i?m c?a cy khng kh

Cy thanh l?c khng kh l d?ng thn c?, v?i chi?u di trung bnh l 80cm 2m. Cy sinh tr??ng v pht tri?n ? nh?ng n?i khng c ??t, ch? y?u s?ng bm vo cc lo?i cy khc ho?c t? s?ng ??c l?p. Th?m ch, d ch? c?n treo cy trn b? ro hay c?a s?, cy c?ng d? dng s?ng nh? khng kh v h?i n??c.

L cy nh? v di, to d?n v? cu?ng l. L l b? ph?n ht cc d??ng ch?t c?n thi?t trong mi tr??ng khng kh ?? nui cy.

Cc lo?i cy l?c khng kh

Theo th?ng k, trn th? gi?i hi?n nay c kho?ng 600 lo?i cy khng kh cng h? v?i nhau. Nh?ng lo?i cy l?c khng kh ?y, m?i lo?i l?i c nh?ng ??c ?i?m ring bi?t, khng gi?ng nhau. M?t s? gi?ng cy ph? bi?n ???c tr?ng nhi?u hi?n nay nh?:

Cy khng kh Tc Tin

Tn khoa h?c l Usneoides, v c ngu?n g?c xu?t x? t? Ty Ban Nha. Lo?i cy ny th??ng ???c treo ng??c thnh tn l khi ??t chi?u cao kho?ng 1m, nhn gi?ng nh? nh?ng t?m rm c?a.

Cy khng kh c hoa

Khc bi?t h?n nh?ng lo?i khc, gi?ng ny c th? ra hoa. Hoa c?a cy c kch th??c nh? v m?c theo t?ng c?m. Hoa ch? y?u c 3 mu l tm, vng, h?ng, v ??c bi?t theo m?i chu k? n? hoa th mu s?c c?a chng l?i thay ??i. Hoa c?a cy khng kh r?t ??p v c h??ng th?m ??c tr?ng ring.

Cy Khng Kh
Cy Khng Kh

Cy khng kh Kim Y?n

Lo?i cy ny th??ng ???c ??t trn bn lm vi?c v kch th??c kh nh?. V ??c bi?t, d c m?i l?n b?ng hai ??t ngn tay, nh?ng cy ? c th? ra hoa.

Cy khng kh Sao Mai

Gi?ng cy khng kh ny nhn r?t nh? nhng v ??p m?t. L cy gi?ng v?i l thng, c d?ng hnh kim v m?c xo trn. M?t ?i?u th v? l cc nhnh l c?a cy s? chuy?n ??i sang mu ?? khi cy s?p ra hoa, nhn r?t n?i b?t.

Cy khng kh H?ng H?nh

?y l m?t trong cc lo?i cy tr?ng thanh l?c khng kh trong nh d? tr?ng nh?t. ??c ?i?m c?a cy c mu xanh tr?ng, l di v m?nh. H?n n?a, cy cn c kh? n?ng ch?u h?n t?t h?n nhi?u cc lo?i khc.

Ti?u c?nh cy khng kh

Gi?ng cy khng kh ny c kch th??c nh?, mu s?c t??i mt. Ph h?p ?? trang tr bn h?c, bn lm vi?c,

Cy Khng Kh
Cy Khng Kh

Xem thm:Cch tr?ng cy nh?t m?t h??ng v nh?ng ngh?a phong th?y

H??ng d?n t?ng quan tr?ng cy khng kh

Ch?n lo?i cy khng kh ph h?p

Cy khng kh r?t ?a d?ng, c lo?i cy gi?ng nh? cy d?a, c lo?i xo trn nh? c? linh chi, c lo?i r? di nh? rong bi?n Tu? thu?c vo s? thch ho?c m?c ?ch trang tr b?n c th? ch?n cho mnh m?t lo?i v?a nh?t ho?c tr?ng k?t h?p nhi?u lo?i v?i nhau.

D? tr?ng nh?t l cy khng kh mang tn H?ng H?nh hay cn g?i l Thng Tr?ng. ?y l lo?i cy ch?u kh h?n t?t, l di, mu xanh tr?ng v m?nh nh? l c?. Cy H?ng H?nh tu? kch th??c s? c gi kho?ng t? 70.000 ??ng.

Cy khng kh tn Kim Y?n l cy c kch th??c t??ng ??i nh?, ph h?p ?? ??t ho?c treo trn bn lm vi?c ch?t ch?i. Cy c th? ra hoa ngay c? khi ch? nh? kho?ng hai ??t ngn tay. Gi c?a Kim Y?n kh r?, ch? kho?ng t? 35.000 70.000 ??ng tu? kch c?.

Cy Sao Mai l lo?i cy khng kh chi?m ???c nhi?u c?m tnh v c tn l d?ng kim nh? l thng xo trn r?t mt m?t. Khi s?p ra hoa, cc nhnh l l?i bi?n ??i thnh mu ?? c?c ??p. V?i gi thnh kho?ng t? 99.000 250.000 ??ng tu? kch th??c.

Ngoi ra cn c v s? loi nh? cy Nhn Sm c dng d?p m?nh m?, cy Tc Tin r? di m?m m?i, cy N? Hong c?c sang tr?ng ho?c cy H? Ly c dng d?p t??ng t? nh? m?t chi?c ?ui x.

Trang tr sng t?o cho cy khng kh

V?i ?u ?i?m l khng c?n tr?ng trong ??t hay n??c, b?n c th? tho? ch sng t?o v?i m?t ho?c nhi?u cy khng kh.

N?u mu?n ??t cy trong gian b?p, b?n c th? t?n d?ng vi chi?c v? ?c bi?n r?a s?ch, dn m?nh nam chm vo b?ng sng b?n keo. C?t t?a cy khng kh sao cho v?a v?n v?i ph?n v? ?c, r?i ?nh ln t? l?nh. B?n khng ch? c ?? trang tr h?p m?t m cn c th? t?n d?ng ?? lm n?i treo th?c ??n b?a t?i, danh sch cc mn ?? c?n mua hay m?t l?i nh?n d? th??ng cho cc thnh vin trong gia ?nh.

Lng m?n h?n, b?n c th? ??u t? vi chi?c bnh treo b?ng thu? tinh ?? ??ng cy khng kh bn trong v treo chng g?n b?u c?a s?. ?y l cch kh ph? bi?n g?n ?y, tuy nhin ?? khu v??n khng kh sinh ??ng h?n, b?n c?n c nhi?u h?n m?t cy khng kh v m?t chi?c bnh treo; ngoi ra cch ny c?ng ch? h?p v?i n?i c khng gian r?ng v thong.

Cy Khng Kh
Cy Khng Kh

Ngoi ra, cc lo?i bnh thu? tinh ho?c bnh g? ?? bn c?ng r?t ???c ?a chu?ng. ??i v?i bnh thu? tinh, c?n thm vi ph? ki?n nh? s?i mu, ct mu, san h kh hay vi v?t d?ng trang tr ?ng yu.

M?t cch ??n gi?n v ti?t ki?m nh?t l b?n dng dy cu c bu?c cy khng kh vo, cn ??u kia bu?c ln tr?n nh. Cch ny c?c d? th?c hi?n m l?i kh gy b?t ng?.

Cch ch?m sc cho cy khng kh

Cy khng kh c th? tr?ng trong nh hay ngoi tr?i ??u ???c. Khi cy s?p n? hoa, ? m?t s? loi, l s? chuy?n sang mu ?? r?t ??p. Hng thng b?n c th? phun phn bn cho cy ?? cy pht tri?n nhanh v chng ra hoa.

Loi cy ny khng c?n ph?i t??i n??c qu nhi?u, tu? theo t?ng lo?i, c th? t??i cch ngy ho?c tu?n t??i 2 3 l?n. ??i v?i cy khng kh ???c tr?ng g?n h? n??c ho?c h? c, cy c kh? n?ng h?p th? h?i n??c nn b?n s? khng c?n t??i cy n?a.

??c bi?t, ??i v?i cy N? Hong, l??ng n??c b?n t??i s? ?nh h??ng ??n ?? xo?n c?a l. N?u b?n t t??i, l cy s? xo?n l?i, n?u t??i nhi?u n??c ho?c ? n?i c ?? ?m cao, l cy s? t? nhin th?ng ra.

Cy Khng Kh
Cy Khng Kh

Xem thm:Cch ch?m sc hoa h?ng ? l?t c d? khng?

??i v?i m?i l?n t??i, b?n nn dng bnh x?t nh? nhng ln l ho?c nhng cy vo n??c r?i l?y ra ngay, khng nn ?? cy b? ng n??c. Sau khi t??i, n?u l cc cy c l m?ng n??c nh? Kim Y?n, Th?ch Th?o, b?n c th? dng gi?y ?n th?m nh? quanh g?c ?? trnh b? ng.

Cy khng kh c?ng khng c?n c qu nhi?u nh n?ng. Chng c th? s?ng t?t khi ???c chi?u sng v?a ph?i, ngay c? v?i nh sng t? ?n. N?u b?n ph?i n?ng qu lu m khng ch?m sc, cy khng kh s? r?t d? ch?t.

T?i sao nn ch?n Cy Khng Kh t?i Vuacay.vn?

Vuacay.vn l n?i chuyn cung c?p cc lo?i cy ch?t l??ng cao, an ton, uy tn. ??m b?o v? sinh, cy ???c chng ti nui d??ng t? nh? khng b? cc lo?i thu?c sinh tr??ng khc.

?u ?i?m t?i vuacay.vn

Thi?t k? ??c quy?n. Nh?m xy d?ng s? tin dng c?a khc hng, ?em l?i s? ph? bi?n c?a th??ng hi?u.

??n v?i Vuacay.vn, khc hng yn tm v?i ch?t li?u v hnh ?nh s?n ph?m. V ? ?y, Vuacay.vn lun s? d?ng s?n ph?m th?t – khng ?nh m?ng.

Giao hng ton qu?c. V?i cc hnh th?c v?n chuy?n ?a d?ng hi?n nay, vi?c giao hng khng cn l v?n ?? c?n tr? khch hng tm ??n Vuacay.vn. V mua hng t?i ?y, b?n s? khng c?n b??c chn kh?i nh v lo l?ng v? vi?c hng c ??n ???c ??n n?i hay khng.

Ngoi ra, ?? hi lng ng??i mua v nh?n ???c s? tin t??ng c?a khch hng, b?n hon ton c th? ki?m hng tr??c khi nh?n

Thanh ton khi nh?n. Giao hng nhanh – uy tn – an ton

H? tr? ??i hng. Ch?m sc khc hng s? t? v?n hnh th?c ??i tr? hng.

H? tr? khch hng ton di?n

Nhu c?u c?ng nh? c?m nh?n c?a khch hng ?ng vai tr v cng l?n trong s? pht tri?n c?a Vuacay.vn, chnh v th?, vi?c h? tr? khch hng ???c Vuacay.vn v cng quan tm ??n.

Xy d?ng h? th?ng quy ??nh v? chuy?n hng v thanh ton.

C s?n cc bi vi?t, m?c h??ng d?n ch?n mua hng t?i Vuacay.vn

Quy ??nh v? ??i s?n ph?m r rng, nh?n ???c s? t? v?n khi mua hng t?i shop

H?ng Quyn – T?ng H?p v B? Sung

Tham Kh?o (khbvptr, afamily, …)