Hiển thị tất cả 4 kết quả

Ch?m sc cy tr?ng trong ch?u treo

Ch?m sc cy trong ch?u treo nh? no. Cy tr?ng trong ch?u treo trong phng, ban cng, sn th??ng lun t?o cho ngi nh b?n v? ??p l t??ng. Chng th?t s? r?t b?t m?t v ?n t??ng n?u c s? thi?t k? h?p l, th v?. Hi?u theo ngh?a ??n gi?n nh?t, cy tr?ng trong ch?u treo c?ng gi?ng nh? cy tr?ng trong ch?u d??i ??t. B?n ch? c?n ch m?t s? y?u t? c?n l?u khi tr?ng cy b?ng ch?u treo ?? thnh cng cho k? ho?ch thi?t k? m?t ban cng hay c?n phng ??y cy ch?u treo ??p m?t.

Cu h?i v? tr?ng l??ng Ch?m sc cy trong ch?u treo nh? no

M?t gi? treo hay ch?u treo ??y ??t ?m ??t ch?a thm cy tr?ng kh n?ng. Do ?, tr??c khi treo chng ln t??ng ho?c tr?n nh c?a b?n, b?n ph?i ki?m tra v th?t ch?c ch?n r?ng c?u trc ?y ch?u ???c tr?ng l??ng c?a ch?u treo.

Khng ?nh chm cc mc th?ng vo th?ch cao ho?c vch th?ch cao hy ch?c ch?n r?ng chng ???c neo ch?t vo cc ?inh tn trn t??ng ho?c cc thanh g?. N?u b?n c s?n mc, hy ki?m tra k? chng tr??c khi treo.

Cy Ch?u Treo
Cy Ch?u Treo

S? l?a ch?n mi tr??ng ??t tr?ng c?a b?n c?ng gp ph?n t?o nn s? khc bi?t v? tr?ng l??ng ch?u treo. H?u h?t cc lo?i ??t tr?ng cy th??ng c than bn, than bn c ph?m ch?t gi? n??c tuy?t v?i nh?ng lm ??t n?ng h?n nhi?u.

N?u ? ki?m tra v th?y v?n ?? tr?ng l??ng l v?n ?? b?n c?n xem xt th b?n c th? gi?m tr?ng l??ng c?a h?n h?p than bn c?a b?n b?ng cch thm perlite. ?i?u ny c?ng s? lm t?ng h? th?ng thot n??c, v v?y b?n s? ph?i t??i n??c th??ng xuyn h?n v c?n th?n h?n ?? khng ?? n??c t??i nh? gi?t ra bn ngoi.

Cy tr?ng trong gi? treo, ch?u treo r?t ??p v th v?, tuy nhin chng c?ng th??ng mang l?i nhi?u b?t c?p cho b?n, v?n ?? ph? bi?n nh?t l v?n ?? thot n??c.

Xem thm:Cy l?c v?ng nn tr?ng ? ?u? Mang ngh?a phong th?y g?

Hai l?a ch?n t?t nh?t cho ch?u treo, gi? treo trong nh l

M?t ch?u tr?ng l?ng bn ngoi ch?u tr?ng cy c?a b?n. ?i?u ny gip b?n linh ho?t h?n khi mu?n chuy?n ??i ch?u treo. Ch?u treo trang tr bn ngoi hon ton kn, khng c l? thot n??c v c km dy ho?c mc treo. Ph??ng php ny c nh??c ?i?m l khi?n ch?u treo c?a b?n tr? nn n?ng h?n.

Khay, ?? lt ?nh km, ?y l ph??ng php ph? bi?n nh?t v th??ng ???c p d?ng s?n cho cc lo?i ch?u treo trn th? tr??ng.

T??i n??c

Khng nghi ng? g, t??i cy ch?u treo l ph?n kh nh?t. Hy nh? r?ng khng kh g?n tr?n c xu h??ng ?m h?n v kh h?n khng kh ? sn nh, v v?y b?n c?ng hy tnh ??n ?i?u ny. V cy treo c?a b?n c th? c?n nhi?u n??c h?n m?t cht so v?i cy tr?ng trn c?n c?a b?n.

Thng th??ng vi t??i di chuyn dng t??i cy ch?u treo l ?? cho b?n ch?m sc khu v??n treo c?a b?n. C nh?ng lo?i vi t??i di c th? ?i?u ch?nh ???c ch? ?? phun, l?u l??ng t??i thch h?p gip b?n h?n ch? ?ng k? v?n ?? n??c vun vi ra bn ngoi, vi t??i di-vi t??i cy ch?u treo Cellfats (Ban Lan) l m?t g?i t?t Cy c?nh online g?i cho b?n.

Cy Ch?u Treo
Cy Ch?u Treo

Ho?c m?t h? th?ng t??i t? ??ng nh? t??i nh? gi?t hay t??i phun s??ng cho cy ch?u treo l gi?i php t?i ?u nh?t. H? th?ng t??i t? ??ng gip b?n cung c?p l??ng n??c ?ng ?? nh?t cho cy tr?ng.

Quy t?c ch?n ch?u cy c?nh

Ch?u cy c?nh c ch?c n?ng ??m b?o cho s? pht tri?n, sinh tr??ng c?a cy t?t, ??ng th?i gp ph?n mang ??n v? ??p t?ng th? cho cy c?nh. V?y ?? c th? l?a ch?n m?u ch?u cy ph h?p nh?t, b?n c?n ch nh?ng v?n ?? d??i ?y.

Kch th??c c?a ch?u cy c?nh

?y l y?u t? quan tr?ng quy?t ??nh ??n l??ng ??t v ch?t dinh d??ng cung c?p cho cy. Ty thu?c vo t?ng lo?i cy s? c nhu c?u ring v? l??ng ??t thch h?p gip cy bm r?. ?a s? nh?ng ch?u cy c?nh mini ho?c ch?u cy ?? bn s? dnh cho cc lo?i cy r? chm ho?c m?t s? lo?i cy r? c?c c kch th??c nh? v c?n t ??t.

Cy Ch?u Treo
Cy Ch?u Treo

Nguyn t?c ch?n ch?u tr?ng cy ny c?n ph?i nh? ? l cy th?p dng ch?u cao, cy cao s? d?ng ch?u th?p. C nh? v?y m?i t?o ra s? hi ha v cn ??i khi k?t h?p gi?a ch?u v cy tr?ng.

Xem thm:Nh?ng kinh nghi?m tr?ng cy hng ro ??p nh?t hi?n nay

Ki?u dng v thi?t k? c?a ch?u

Khi ch?n ch?u tr?ng cy th ki?u dng ch?u c?ng c?n ???c l?u ?? cy pht tri?n t?t v ?p ?ng ???c nh?ng tiu ch th?m m?. V?i lo?i cy r? c?c b?n nn l?a ch?n lo?i ch?u c chi?u su t??ng ??i ?? r? cy pht tri?n t?t nh?t. ??i v?i r? chm th nn l?a ch?n nh?ng lo?i ch?u cy c?nh c r?ng v? b? ngang.

V?i nh?ng lo?i cy c cnh l m?m, r? xu?ng th l?a ch?n ch?u cy treo t??ng l gi?i php t?i ?u nh?t. ??i v?i nh?ng cy c?nh mini th nn l?a ch?n nh?ng lo?i ch?u cy ?? bn. Hnh dng ch?u ph h?p, hi ha s? gip ch?u cy c?nh tr? nn ??p m?t h?n.

Ch?t li?u v mu s?c c?a ch?u

M?t trong nh?ng y?u t? khng km ph?n quan tr?ng khi ch?n ch?u tr?ng cy ? chnh l mu s?c v ch?t li?u c?a ch?u. D?a vo nhu c?u s? d?ng v phong cch trang tr c?a mnh ?? b?n l?a ch?n ch?u cy cho ph h?p.

V?i nh?ng khng gian sang tr?ng, v?n phng th b?n nn s? d?ng nh?ng lo?i ch?u tr?ng cy b?ng s?, th?y tinh ho?c ch?u g?. M?t khc, v?i nh?ng khng gian b th ch?u treo t??ng, ch?u ngoi ban cng b?ng nh?a s? gip ??m b?o an ton cho m?i ng??i m tu?i th? l?i r?t lu.

V? mu s?c c?a ch?u, t?t nh?t nn l?a ch?n gam mu t??ng ??ng v?i khng gian ngi nh. Nh? th? m?i lm n?i b?t cy v t?o ra ha h?p c?ng nh? t?ng tnh th?m m? cao h?n. Ngoi ra b?n c?ng c th? ch?n ch?u d?a theo mu s?c may m?n phong th?y ?? gip b?n thn gia ch? v gia ?nh c nhi?u ni?m vui, thu?n l?i trong s? nghi?p.

M?t s? lo?i ch?u cy c?nh ph? bi?n

Ch?u cy c?nh c ?nh h??ng r?t l?n ??n qu trnh sinh tr??ng v pht tri?n c?a cy. Vi?c l?a ch?n m?t ch?u cy ph h?p l ?i?u v cng quan tr?ng. D??i ?y l ?u nh??c ?i?m c?a m?t s? lo?i ch?u tr?ng cy ph? bi?n nh?t hi?n nay.

Cy Ch?u Treo
Cy Ch?u Treo

Ch?u composite

Ch?u cy Composite ngy cng ???c s? d?ng r?ng ri v ???c nhi?u ng??i ?a chu?ng. Lo?i ch?u ny s? h?u nhi?u l?i th? b?i ?u ?i?m v? thi?t k?, ki?u dng v ch?t l??ng.

Ch?u c th? s? d?ng cho nhi?u lo?i cy c?nh khc nhau, t?o nn nh?ng b?c tranh nhi?u mu s?c v sinh ??ng cho khng gian trang tr. ??c bi?t, ch?u composite cn ???c ?nh gi cao b?i tu?i th? b?n lu, tr?ng l??ng nh?, gi thnh h?p l.

Tuy nhin, do trong ch?t li?u lm ch?u composite c ch?a s?i th?y tinh nn nh??c ?i?m c?a n l gin v d? b? n?t v? khi va ch?m m?nh.

Ch?u th?y tinh

Chu th?y tinh tr?ng cy c?nh t? lu ? tr? thnh xu h??ng ???c nhi?u ng??i bi?t ??n v s? d?ng. ?y c th? ni l m?t trong nh?ng ch?t li?u ch?u ??c ?o v?i ?u ?i?m c th? s? d?ng trong nhi?u mi tr??ng v ?i?u ki?n khc nhau.

Lo?i ch?u ny th??ng ???c s? d?ng ?? tr?ng theo phong cch Aquarium, Terrarium ??c ?o v l? m?t. Ngoi ra, ch?u th?y tinh cn dng ?? tr?ng cc lo?i cy th?y sinh tr?ng by ? phng lm vi?c, phng khch, ban cng hay k? trong nh.

Tuy c nhi?u ?u ?i?m nh?ng ch?u th?y tinh l?i c nh??c ?i?m ? l d? v?, v v?y c?n ph?i ch c?n th?n trong qu trnh s? d?ng.

Ch?u s?

M?t lo?i ch?u tr?ng cy c?nh ti?p theo ???c nhi?u ng??i ?a chu?ng v s? d?ng nhi?u nh?t ? l ch?u s?.

?u ?i?m c?a lo?i ch?u ny ? l ki?u dng, mu s?c ?a d?ng, thch h?p s? d?ng ? c? trong nh v ngoi tr?i. Ch?u c kh? n?ng gi? ?m t?t l s? l?a ch?n tuy?t v?i cho nh?ng b?n khng c th?i gian ch?m sc cy. Tr?ng l??ng c?a ch?u kh n?ng nn kh b? l?t ?? khi va ch?m, th??ng thch h?p tr?ng cc lo?i cy l?n.

Cy Ch?u Treo
Cy Ch?u Treo

Tuy nhin, nh??c ?i?m c?a ch?u s? ? l d? b? n?t, d? v?. Ch?u s? c tnh thot n??c v thot kh km, do ? kh n?m b?t ???c tnh tr?ng c?a cy. ??c bi?t vo th?i k? ng? c?a cy, b?i t??i n??c qu nhi?u s? khi?n g?c cy d? b? th?i m ch?t.

Xem thm:H??ng d?n cch tr?ng cy trong n??c chu?n nh?t 2021

Ch?u ??t nung

Ch?u ??t nung th??ng ???c t?o ra b?ng ph??ng php nung ??t st ? nhi?t ?? tiu chu?n. ?u ?i?m c?a lo?i chu ny ? l gi c? r?, trn thnh ch?u c nh?ng l? nh? gip ch cho vi?c thot n??c v thot kh t?t. ?i?u ny c cng d?ng t?t cho vi?c phn gi?i phn bn trong ??t, ?i?u ch?nh qu trnh h h?p v sinh tr??ng c?a r? cy.

Nh??c ?i?m c?a ch?u ??t nung ? l mu s?c ??n ?i?u, di chuy?n d? b? v?. Sau m?t th?i gian s? d?ng nh?ng l? nh? c?a ch?u b? bm c?n b?n v khng ??p nh? b?n ??u.

T?i sao nn ch?n Cy Ch?u Treo t?i Vuacay.vn?

Vuacay.vn l n?i chuyn cung c?p cc lo?i cy ch?t l??ng cao, an ton, uy tn. ??m b?o v? sinh, cy ???c chng ti nui d??ng t? nh? khng b? cc lo?i thu?c sinh tr??ng khc.

?u ?i?m t?i vuacay.vn

Thi?t k? ??c quy?n. Nh?m xy d?ng s? tin dng c?a khc hng, ?em l?i s? ph? bi?n c?a th??ng hi?u.

??n v?i Vuacay.vn, khc hng yn tm v?i ch?t li?u v hnh ?nh s?n ph?m. V ? ?y, Vuacay.vn lun s? d?ng s?n ph?m th?t – khng ?nh m?ng.

Giao hng ton qu?c. V?i cc hnh th?c v?n chuy?n ?a d?ng hi?n nay, vi?c giao hng khng cn l v?n ?? c?n tr? khch hng tm ??n Vuacay.vn. V mua hng t?i ?y, b?n s? khng c?n b??c chn kh?i nh v lo l?ng v? vi?c hng c ??n ???c ??n n?i hay khng.

Ngoi ra, ?? hi lng ng??i mua v nh?n ???c s? tin t??ng c?a khch hng, b?n hon ton c th? ki?m hng tr??c khi nh?n

Thanh ton khi nh?n. Giao hng nhanh – uy tn – an ton

H? tr? ??i hng. Ch?m sc khc hng s? t? v?n hnh th?c ??i tr? hng.

H? tr? khch hng ton di?n

Nhu c?u c?ng nh? c?m nh?n c?a khch hng ?ng vai tr v cng l?n trong s? pht tri?n c?a Vuacay.vn, chnh v th?, vi?c h? tr? khch hng ???c Vuacay.vn v cng quan tm ??n.

Xy d?ng h? th?ng quy ??nh v? chuy?n hng v thanh ton.

C s?n cc bi vi?t, m?c h??ng d?n ch?n mua hng t?i Vuacay.vn

Quy ??nh v? ??i s?n ph?m r rng, nh?n ???c s? t? v?n khi mua hng t?i shop

H?ng Quyn – T?ng H?p v B? Sung

Tham Kh?o (cayxinh, caycanhonline, …)

Giảm giá!
200.000,0 160.000,0
Giảm giá!
Giảm giá!
Giảm giá!
3.000.000,0 260.000,0