Cy l?c v?ng nn tr?ng ? ?u? Mang ngh?a phong th?y g?

Cy l?c v?ng mang nh?ng ngh?a phong th?y nh? th? no? V sao cy l?c v?ng th??ng ???c tr?ng trong v??n nh? Tr?ng cy l?c v?ng c d? khng? Mu?n l?c v?ng ra hoa c?n ch?m sc nh? th? no? Cng Vua Cy theo di bi vi?t Cy l?c v?ng nn tr?ng ? ?u? Mang ngh?a phong th?y g? ?? tm hi?u ngay nh.

??c ?i?mv? cy l?c v?ng

Cy l?c v?ng l lo?i cy bng mt c tn khoa h?c l Barringtonia acutangula (L.) Gaertn thu?c h? Lecythidaceae.Chnhb?i l lo?i cy g? c thn v g?c ??p, tn cy r?ng, hoa c h??ng th?m, thu?c vonhmb?n lo?i cy qu sanh, sung, tng, l?c m ???c ng??i ch?i cy c?nh ca t?ng.

Cy l?c v?ng nn tr?ng ? ?u
Cy l?c v?ng l g?

Bn c?nh ?cn n?m trong b? tam ?a sinh v?t c?nh cy v?n tu? ?ng v?i th?, cy l?c v?ng ?ng v?i l?c, cy sung ?ng v?i sung tcc th????cnhi?u ng??i?a thch,mu?nc v???c thm vot?o c?nh quan trong sn v??n, bi?t th?, b?nh vi?n,tr??ng h?c, khu ? th, khu sinh v?t c?nh

?y chnh llo?i cy s?ng lu n?m, tu?i th? cao. M?c hoang ? r?ng th?a, nhi?u ? th??ng ngu?n sng H??ng, sng C?, sng M v ven cc b? sng, vng trung du. Ngy nayl?c v?ngc m?tph? bi?nkh?p nhi?u n?itrn th? gi?i.

L cy thu?c h? cy g? x x, tn r?ng, mt, c mu nu cao trung bnh t? 8 ??n 12 mt,c nhi?ucnh. L hnh xoan, thon h?p ? g?c, t ho?c h?i c m?i ? ??u, c r?ng c?a nh? ? hai bn mp l, di t? 9 ??n 12 cm, r?ng t? 4 ??n 6m, mu h?i nh?t, c mu ?? ? cu?ng l.

Xem thmH??ng d?n cch ch?m sc cy thi?t m?c lan ?ng k? thu?t

ngh?a phong th?y cy l?c v?ng

Theo ti?n s? Nguy?n Hong ?i?p nhnghin c?uv?n ha ph??ng ?ng cy L?c v?ng ??p t? hnh dng ??i th??ng t?i phong th?y. Quan tr?nghoa chm dy ??p, chu?i di t? 6 30cmch?m sct?tc th?di t?i 70cm r? xu?ng nhnr?tth? m?ng d? t?o dng th?.

Th?i Php thu?c ? H? G??m c tr?ng 3 cy l?c v?ng, m?i ma hoa ?? r?c lm n?i b?t c? m?t vng ?? l?i ?n t??ngr?t??p trong lng ng??i H N?i. D l cy c?nh hay bonsai th L?c v?ng c?ng ccc ki?ul trn, l di v?i hoa mu tr?ng ?? th??ng n? r? vo thng 3ko di??n thng 8 v?i mu ?? r?c r? c? m?t vng mi h??ng th?m thoang tho?ngquy?n r?.

Tu?i cy L?c v?ngc th?ln t?i hng tr?m n?m, tn dy, r?ngc cng d?ng?i?u ha khng khr?t kh? quan.Vi?t Namm?a bo nhi?u n?ng hr?tgay g?t, m?t cy l?c v?ng c? th?c th?ch?n gi giplm s?chkhng kh ma h th?i gi mt vo nh.

Dn gian hays? d?ngqu? L?c v?ng gi nt ?? lm b? ?nh c ?? l? h??ng v? ??ng, th?m mtdngnghin c?ucc lo?ith?o d??c?? ch?a s?i tr? b?nh.

Q?a L?c v?ng tr? hen suy?n v ho, qu? xanh ?? p n??c bi vo v?t chm, ngm r??u ch?a nh?c r?ng. H?t L?c v?ng ???c gi nhuy?n tr?n v?i d?u v b?t ?? tr? tiu ch?y, cc b?nh m?t hay ?au b?ng. V? L?c v?ng c ch?a nhi?u tannin nh?cc lo?itr ?? tr? ?au b?ng, tiu ch?y t?ng c?n.

Tr?ng cy l?c v?ng tr??c nh c t?t khng ?

t?i ?y, c c? v??ng kh v m kh. V ?? t ?i m kh?m ng??i ta th??ng hay ??t nhi?u ?? v?t ho?c cy c?nh mang kh d??ng. Mu ?? c?a hoa l?c v?ng t??ng tr?ng cho s? may m?n v h? s?.

Cy l?c v?ng nn tr?ng ? ?u
Tr?ng cy l?c v?ng tr??c nh c t?t khng ?

M?t n?m l?c v?ng ch? ra hoa m?t l?nduy nh?tvo ma h,h?n n?ath?i gian ra hoa c?ng v cng ng?n ch? t? 10-15 ngy l ?? r?c c? cy. Cc gia ?nh th??ng t?n d?ng th?i gian l?c v?ng ra hoa ??pht tri?ncng vi?clm ?n,nh?t lv?i nh?ng ng??i lmbn hngl?n. Tuy v?y?y ch? l quan ni?mti?m th?cc?a ng??i dn, h? tin r?ng khi l?c v?ng ra hoangh?a lthnh cng n? r?,th?c hi?n cng vi?cg c?ng ?t ???c nh? .

Ngoi ngh?a v? s? may m?n v phong th?y th vi?ctr?ng cy l?c v?ng tr??c nh c t?t khngth cu l l?i lr?t kh? quan. Cc gia ?nh khi c ??nhmong mu?ntr?ng l?c v?ng s? khnglun ph?ilo ub?i vi?c tr?ng l?c v?ngr?td? dng, giai ?o?n ch?m bn c?ngr?td? dng. V?n d? khng ph?i thu?c lo?i cy ki?ng c?n b?n ph?i dy cng ch?m bn c?u k, l?c v?ngc kh? n?ngs?ng trong ?i?u ki?n kh h?u v cng kh?c nghi?t,quan tr?ngv?i m?tn??c c nhi?t ?? cao?m nh? t?in??c ta.

Tr?ng vch?m scl?c v?ng bao lu th ra hoa?

Vi?c tr?ng vch?msccy l?c v?ng khng kh,n?uch?uch?m sck?, cy s? cho hoa tuy?t ??p.

Hoa l?c v?ng m?c thnh t?ng c?m, c?m hoa di 6 10cm m?c r? ? ??u cnh. Hoa nh?, mu ?? t??i khi n? t?a h??ng thoang tho?ng.

Hoa L?c V?ng th??ng n? r? vo thng 3. M?t khitn cho nh?ng qu? hnh c?u mu xanh khi cn non v vng nu khi gi, ???ng knh 4 6cm, v? c?ng, m?i qu? cho 1 h?t.

Tr?ng cy l?c v?ng

Cy ???c nhn gi?ngb?ng vi?cchi?t cnh hay tr?ng b?ng h?t, nh?ng h?t gi ? chn ???c tr?ng lt?t nh?t, cn nh?ng cnh ???c ch?n l nh?ng cnh khng gi m c?ng khng qu non. ? ra hoa th cng t?t nh.

Cy l?c v?ng c?n tr?ng ? ??t t?i x?p, thot n??c t?t,n?u nh?tr?ng ? ??t r? cy s?t?ng tr??ngc?c ksu htch?t dinh d??ngtrong lng ??t b?i th? ta khngc?n ph?it??i n??cqu l nhi?u, cn tr?ng trong ch?uth nnt??i n??cth??ng xuynnh.

Xem thmH??ng d?n cch ch?m sc cy hoa gi?y trong ch?u t?t nh?t 2021

Ch?msccy l?c v?ng

Tr?ng l?c v?ngg?n nh? l ??n gi?ntuy nhinch?m cht cho cytr? thnhm?t cy c?nht?ng tr??nglu, th? ??p v cho hoath??ng xuynth khngd? dngnh. V? tr tr?ng cy c?ng kh??c bi?t,?y chnh lcy ?a sngc th?c?n ???c tr?ng ngoi tr?i ?? cyh?p thu?? nh sng chochu trnhquang h?p, trao ??i ch?t.

N?u nh?th?y c hi?n t??ng ho l, cy khng ra hoa hay cnh ch?t, ta c?nb?o ??mcy khng b? ng n??c v khng su b?nh,n?u cgi?n t??ng su b?nhlun ph?iphun thu?c ngay.

Cy l?c v?ng nn tr?ng ? ?u? Hy l?a ch?n th?t k? nh. Hy v?ng nh?ng thng tin trn s? h?u ch v?i t?t c? m?i ng??i. C?m ?n m?i ng??i ? theo di bi vi?t.

H?ng Quyn – T?ng H?p v B? Sung

Tham Kh?o ( muabannhanh.com, tinhdoanvinhphuc.vn,… )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *