H??ng d?n cch tr?ng hoa th?ch th?o n? nhi?u bng nh?t

Hoa th?ch th?o c m?t ci tn c?c k? nh? nhng, mng manh c?ng gi?ng nh? tnh yu c?a ?i l?a. Hoa th?ch th?o mu tm l ??i di?n c?a tnh yu nh? nhng nh?ng mu s?c v?n r?c r?. Tr?ng th?ch th?o t?i nh c?n nh?ng b quy?t g? Cng Vua Cy theo di bi vi?t H??ng d?n cch tr?ng hoa th?ch th?o n? nhi?u bng nh?t ngay nh.

??c ?i?mcy hoa th?ch th?o

Cy hoa th?ch th?o cn???c bi?t ??nv?i tn g?i cyhoa cccnh m?i, hoa l?u ly ho?c for get me not xinlun nh?ti, c tn khoa h?c l Aster amellus, thu?c h? hoa Cc Asteraceae, xu?t x? t? Italia.

Cc cnh m?i thu?c lo?i cy thn th?o, s?ng lu n?m, phn nhi?u nhnh nh?, chi?u cao trung bnh kho?ng 30-60 cm. L cy hnh l??i mc thun di, nh?n ? ??u, m?c t? thn cy, mu xanh ??m. Hoa th?ch th?o c hnh trn xinh ???c x?p b?i nhi?u l?p cnh hnh dng gi?ng cnh m?i. S?c mutr?ng ?i?mc?a th?ch th?o l h?ng, lam tm, tr?ng, tm, cc cnh hoa quy quanh nh? mu vng n?i b?t.

Th?ch th?o c hoa k?t thnh chmc?c ksai hoa v?i chi cht n?, cy ra hoa lin t?c quanh n?mtuy nhinnhi?u??c bi?t lcu?i thu.

Th?ch th?o c?ng c qu? d?ng b?, qu? chn vo thng 10.

Cch tr?ng hoa th?ch th?o
Hoa th?ch th?o th??ng n? r? vo thng 10

Nh?ng ngh?a hoa th?ch th?o v?is?c mu

Th?ch th?o tm

Cch tr?ng hoa th?ch th?o
Th?ch th?o tm

Hoa th?ch th?o tm l lo?i cy ph? bi?ntrong nh?ng lo?i th?ch th?o. ? khu v?c chu u, th?ch th?o tm l loi hoa c?a tnh yu. T??ng t? nh?ngo?i hnhc?a hoa th?ch th?o, th? tnh yu n??i di?nl tnh yu ??n thu?n,d? dngvchn tnh. Nh?ng c?p tnh nhn t?ng cho nhau bng hoa th?ch th?o ?? th?m ni v?i nhau r?ng mnhch? c?nm?t tnh yu nh? th?.

Mu tm l mu c?a s? sang tr?ng, cao qu. M?t ?a hoa cc tm th?ch th?o v?a??n gi?n, m?ng manhnh?ngc?ng khng km ph?n qu gi. T?ng ??i ph??ng lo?i hoa ny c?ng l l?ica ng?iv? kh ch?t v ph?m gi c?a h?.

Xem thmB?t m cc cch ch?m sc cy trc Ph?t b hi?u qu? nh?t

Th?ch th?o tr?ng

Cch tr?ng hoa th?ch th?o
Th?ch th?o tr?ng

Hoa th?ch th?o tr?ng v tm l hais?c muchnhc?a lo?i hoa ny. Trong khis?c tm khi?n ng??i tac?m th?ysang qu th mu tr?ng l?i mang nt ??n thu?n v trong sng. Nh?ng cnh hoa tr?ng ng?n rung rinh trong gich?c ch?n s?lm xiu lng ng??i th??ng th?c.

Nh?ng cnh ??ng th?ch th?o tr?ng tr?i di nh? nh?ng ?m my tr?ng ng?n??p m?t. N khi?n ng??i ta lin t??ng ??n nh?ng cthi?un? trong sng, ng?i ngng v?i v? ??p d?u dng. Cnh hoa m?nh mai, tr?ng tinh khi?t??i di?ncho v? ??p thanh thu?n c?n ???c b?o v?.

Bn c?nh hai lo?i th?ch th?o tm v tr?ng, cn c lo?i mu h?ng ho?c tm xanh. Nh?ng lo?i hoa ny txu?t hi?nh?n v c s? l??ngtrnhso snh v?ilo?i mu tr?ng v tm.

Cchphn bi?t hoa Th?ch th?o v hoa Cc H?a mi

R?tnhi?u ng??il?n l?n gi?a hai lo?i hoa Th?ch th?o v Cc h?a mi b?i c? hai lo?i hoa ny c ??n 8 – 9 ph?n gi?ng nhau. Cy ??u cao kho?ng 20 – 30cm, bng nh?,c nhi?ucnh, v ??u oc snhiuj vng nh? nhau.

Tuy v?y,v?n c th?phn bi?t ???c 2 lo?i ny.

Cc h?a mi ch? n? vo cu?i thng 11, n? kho?ng 2 – 3 tu?n l tn, cn hoa Th?ch th?o l?i n? quanh n?m, v???c dngkh phong ph.

Cc h?a mi ???c tr?ngtr?ng ?i?m? cc lng hoa c?a H N?i, cn hoa Th?ch th?o ???c tr?ng khr?ng ritrong c? n??c.

B quy?ttr?ng hoa th?ch th?o cho nhi?u bng

– ??i v?i tr?ng lu?ng: M?t ?? tr?ng t? 35 45 cy/m2, cycchcy t? 10 15 cm, hngb quy?thng t? 10 15 cm.

– Tr?ng ch?u th cho ??t vo tr??c 2/3 ch?u r?i tr?ng cy con. Ty theokch th??c ch?u ?? tr?ng l??ng cy gi?ng?? ph h?p(ch?u c ???ng kch t? 20 25 cm tr?ng 3 5 cy).

– V? tr tr?ng hoa th?ch th?o: L cy ?a nh sng hon ton,do ?nnch?n v? tr tr?ng c nh sng tr?c ti?p, thng thong. N?utr?ng ?i?u ki?n c n?ngth nncbi?n phpb?o v? kh?i nh?ng tc ??ngcho cy vo nh?ng th?i ?i?m n?ng g?t.

– Th?i ?i?m tr?ng hoa th?ch th?oh?p lvo chi?u mt. Chuy?n cy gi?ng ra ru?ng tr?nglm gi?mlm d?p nt l, r? cy gy ch?t cy. Tr?ng cy theo m?t ?? tr?ng ? ??nh s?n. Dngtay c?i ??t nh?, ??t cy v ?n nh? ?? c? ??nh cy.c th?tr?ng cy nng, l?p ??t ??n c? r? c?a cy,trnhtr?ng su cy sinh tr??ngt?ng tr??ngch?m. Sau khitr?ngc kh? n?ngph? m?t l?p r?m r? ?? t? ??t gi? ?? ?m cho g?c cy. Sau 5 7 ngy cy ?n ??nh, xanhquay l?im?i ti?n hnhch?m scti?p theo.

Xem thmH??ng d?n cch ch?m sc cy hoa gi?y trong ch?u t?t nh?t 2021

Cchphng tr? su b?nh h?i cy hoa th?ch th?o

– Cyc kh? n?ng?? khng t?t, t su b?nh h?i. Trong su?t qu trnhtr?ngn?utr?ng v?i di?n tch l?n ??ch?c ch?ncho cy khng b? b?nh h?ic kh? n?ngdngthu?c b?o v? th?c v?tc tc d?ngst khu?n n?m, khu?n phun ??nh k? 1 thng/l?n.

– ??u ??nki?m tras?c kh?e cho cy ??c kh? n?ngpht hi?nk?p th?isu b?nh h?i cy. T???yc th?quy?t ??nh ??nph??ng phpgi?i quy?tc?t b?, nh? b? hay phun thu?c b?o v? th?c v?t cho v??n hoa.

L?i chv?ng d?ngcy hoa th?ch th?o

Th?ch th?oth??ng ???cl?a ch?nlm mn qu cc ?i tnh nhn dnh t?ng nhau v?i l?ig?ig?m s? mi ? bn nhau, khng phi phai, mi nh? v? nhau, cng v??t qua g?p gh?nh, sng gi.
Hnh dng nh? xinh, hoa d?ng chm t? nch l ln ??nh khi?n th?ch th?oc?c k???c yu thchtr?ng thnh khm, t?o b?i, th?m hoa trong sn v??n, hin nh, d?c l?i vo nh, cng vin, khu du l?ch?em ??nv? ??p lng m?n cho c?nh quan. Th?m hoa tr?i di tuy?t ??p l ?i?m h?n ch?p ?nh l t??ng c?a nhi?u nam thanh n? t.

Th?ch th?o cn ???c c?t cnh c?m l? ring bi?t mang nt ??p m?c m?c, ??ng n?i hay ?an xen v?icc ki?uhoa khc t?o n?n sinh ??ng hay k?t thnh b hoa c?m tay lm qu t?ng.
Cy cn ???c tr?ng ch?u tr?ng ? ban cng , hin nh?em l?iv? ??p t?nh tm, yn bnh.

Cch tr?ng hoa th?ch th?o
Hoa th?ch th?o ???c ?ng d?ng nhi?u trong cu?c s?ng

Cch tr?ng hoa th?ch th?o c?c ??n gi?n t?i nh, n?u b?n l? yu thch hoa th?ch th?o th hy cng tham kh?o ngay nh. Hy v?ng nh?ng thng tin trn s? h?u ch v?i t?t c? m?i ng??i. C?m ?n m?i ng??i ? theo di bi vi?t.

H?ng Quyn – T?ng H?p v B? Sung

Tham Kh?o (camnangcaytrong.com, khbvptr.vn,… )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *