H??ng d?n cch tr?ng cy trong n??c chu?n nh?t 2021

Tr?ng cy trong n??c l m?t k? thu?t tr?ng cy kh m?i. Hi?n nay, m?i ng??i th??ng ?ng d?ng k? thu?t ny ?? tr?ng cy c?nh, trang tr ? bn lm vi?c. Ch?m sc cy tr?ng cng n??c nh? th? no? Tr?ng cy trong n??c c?n ch nh?ng g? Cng Vua Cy theo di bi vi?t H??ng d?n cch tr?ng cy trong n??c chu?n nh?t 2021 ngay nh.

Cy tr?ng cytrong n??cl g?

Tach? c?nm?t chi?c bnh th?y tinh ch?a n??c trong tr?o, tinh khi?t,m?t vicon c c?nh nh? nh?n,m?t s?lo?i cy xanh th?t ??p. Khi tr?ng cy d??i n??c, b?nkhng nh?ng???c ng?m nhn v? ??p c?a “khu r?ng ng?p” mini m cn ???c chim ng??ng nh?ng ph?n g?c xinh ??p.

Chng tacon ng??i?ang tr?ng cy b?ngcchth?y canh nh? l m?t th ch?i ngh? thu?t. B?ndngh?p ??ngth??ng th??ngv h?p ??ng b?ng th?y tinh,c?ng v?inhi?u lo?i cykhc nhau??t?o ram?t b?c tranh ??p m ho?c tm h?n,?em t?ic?m gictho?i miv lm c?n phng tr? ln trong tr?o, s?ch s?,trn ??y s?c s?ng.

??c?i?mc?a cy tr?ngtrong n??c

??i v?iph??ng phpth?y canh th kh l d? tr?ng, b?n c?ng khng m?t nhi?u cng s?c khi th? cchtr?ng cytrong?u. Nh?ng lo?i cy tr?ng trong ??t th s?c nhi?usu b?nh h?n vyu c?ub?n ph?ich?m scchng th?t k? cngnh?ng??i v?i cy th?y canh thtri l?i.

Cy tr?ngtrong n??cc?u ?i?mv cng l?n l t su b?nh, t khi b? th?i r?c th?b?nc th?d? dng ch?msc???c chng. Th?c ch?tl cy ???c tr?ng ?trong n??cchonnkhichng tac vi ngy b?n b?ukhng c th?i gianch?m b?m th v?n khng ph?ilo ug v? chng c?.

Cch ch?msccy c?nh tr?ngtrong n??chi?u qu?

Vi?cch?m sccy c?nh tr?ngtrong n??c?ng h??ng d?nc th?s?m?i l?v?ikhng t ng??i. Nh?ngch? d?nsau ?ymong r?ngs? gip ???c b?n ph?n no ??ch?m sc??t k?t qu? t?t.

Cch tr?ng cy trong n??c
Cch ch?msccy c?nh tr?ngtrong n??chi?u qu?

Ch?n n?i ??t cy

C?nch ??t cyh?n ch?nh n?ng tr?c ti?p t? m?t tr?i. C th???t cy g?n c?a s?, n?ithong ?ng. N?u b?n khng s? h?u?i?u ki?n ??t cy n?ithong khthc th???a cy ra ngoi kho?ng 2 bu?i 1 tu?n.

Thay n??c cho cy

V saoph?i thay n??c cho cy?

Vi?c thay n??c cho cy lkhng th? thi?ub?i l? vi?c thay n??c cho cy s?cung c?poxytrong n??ccho cyt?ng tr??ng. S?thi?uht oxyn?i ??as? lm cy kmpht tri?nv?nh m?tph?n no v? ??p.

Cc ch?t bi ti?t t? r? cychnhltc nhnmb?n c?n ph?ithay n??c. Cng lc ?nh?ngch?t dinh d??ngb? sungcho cy cn d? th?atrong n??cs? gy h?i cho cy.

Xem thmH??ng d?n cch ch?m sc cy thi?t m?c lan ?ng k? thu?t

M?othay n??c cho cy

N?ul vo ma h nng, s? h h?p c?a cy ???cthc ??yvnhu c?uoxy c?a r? cy s? nhi?u h?n. Tac th?thay n??c kho?ng 3 ngy m?t l?n ??cam k?t?? oxy cho cyt?ng tr??ng.

N?uvo ma ?ng ho?c m?i qua xun th b?nc kh? n?ngthay n??c t h?n, kho?ng 1 tu?n 1 l?n ?? cyt?ng tr??ngt?t.

Tac th?s? d?ngn??c su?i ?? thay lt?t nh?t. N?u nh?khngmu?nth b?nc th?dngn??c mytuy nhinnn?? l?ng n??c 1 ngy r?i m?i thay.

Nnnh? nhng thay n??c vh?n ch?lmh? h?ir? cy.

C?t t?a cy th?y canh

Khi th?y r? h? th?i b?n hy c?t b? chng. ??nglo uv? vi?c ny. B?i chng s? gip cyc th?t?p trungd??ng ch?tt?ng tr??ngv??t tr?i h?n.

V?i nh?ng b? r? cn nguyn,b?n c?n ph?inh? taytrong lcthay n??c ??h?n ch?lm d?p, rch ho?c gy r?.

C?ngc?ng gi?ng nh?v?i l ho a, su b?nhchng tac?ng c?n c?t t?a ?i h?t.

Bn c?nh ?, ??ch?m sccy tr?ngtrong n??ct??i t?t b?n c?ngc th?lau l??u ??n. B? m?t l s?ch s? gip cy ???c quang h?pt?t h?n.

V? tr ??t ch?u cy

L??ng oxytrong n??cquy?t ??nh s? sinh tr??ng c?a cy th?y canh. Vvi?c lm nyth l?ilin quan??n s? thng gi ? v? tr m b?n ??t ch?u cy. Th? nn, hy ??t ch?u ? n?ithong ?ng,t?t nh?tv?n l g?n c?a s? (trnh ?? cyti?p xc tr?c ti?pv?i nh n?ng m?t tr?i).

Tronghon c?nhcy th?y canh c?a b?n ? v?n phng, th hy cho cy ???c ra ngoi tr?i 1 tu?n 2 l?n. Nh?ng lcc th???t cy bn ngoi v?n phng (ban cng, sn th??ng,) kho?ng 3 4 ti?ng.lm gi?m??t cy ngoi tr?i trong khung gi? t? 11h30 14h30.

Cc m?u cyc th?tr?ngtrong n??c

Cy kim ngn

Cy kim ngn l m?t loi cy thn g?, thnc th??an th?t v xo?n b?n vo nhau nh? m?t chi?c bm tc. L xanh m?c xe ? ng?n v cng??p m?t.

Chnhv xo?n b?n vo nhauc th?cy kim ngn???c xem lhnh ?nh c?a s? ?on k?t, s?c m?nh, s? v?ng ch?c, s? hin ngang c?a b?c tr??ng phu haychnhnhn qun t?. Ngoi racy kim ngn cn l m?t loi cy phong th?y?em t?iti?n ticho gia ch?.

Cy kim ngn c s?c s?ngm?nh m?, b?n b?, cycng lc ?c th?t?n t?i? c? 2 mi tr??ng ??t v s?ng th?y sinhtrong n??c.

Cch tr?ng cy trong n??c
Cy kim ngnc th??an th?t v xo?n b?n vo nhau nh? m?t chi?c bm tc

Cy ph qu

Cy ph qu l m?t loi cy ???c lai t?o. N?m 1982, nh th?c v?t h?c Gregori ? chuy?n ??i cy t? s?c xanh sang ?? h?ng ?? loi cy ny trng r?c r? h?n. Cy ph qu c l m?ng, m?m, bn trong mu xanh ??m, vi?n xung quanh v cu?n c mu h?ng. Cy c hoatuy nhinhi?m th?y, th??ng ph?idngch?tkch thch?? kch hoa.

T??ng t? nh?tn g?i c?a mnh, cy ph qu?em ??ns? giu sang, may m?n, ph qu cho gia ch?.

Cy ph qu kh ?a n??c v l m?t gi?ng cy ???c tr?ng th?y sinhtrong n??c,hay ???ctrang tr trn bnth?c hi?n cng vi?c, nh c?a ??thu htti l?c.

Cch tr?ng cy trong n??c
Cy ph qu c hoanh?nghi?m th?y, th??ng ph?idngch?tkch thch?? kch hoa

Xem thmB?t m cc cch ch?m sc cy trc Ph?t b hi?u qu? nh?t

Cy lan

Lan l m?t loi cy c?nh c hoa, hoa mu tr?ng mu?t, ???c bao b?c xung quanh b?i mo hoa c mu tr?ng ho?c xanh tr?ng, trng nh? v? s. L cy lan c mu xanh s?m, bng m??t, thon nh?n 2 ??u.

Chnhv v? ??p m d?u, cy lan ???c xem lbi?u t??ng c?a s? bnh yn,thu htngu?n n?ng l??ng tch c?c, xua ?u?i xui x?o, ?m ?au, b?nh t?t.

Lan l loi cy c ??c tnh sinh tr??ngm?nh m?, khi tr?ng trong ??t lan b?ic?c k? nhanh, hoa n? lu tnc th?gi? ???c??n 3 4 thng. ?y c?ng l m?t loi cyth??ng ???ctr?ng th?y sinhtrong n??c, s?ng ???c c? trong bng rm, n?ithi?usng.

Cch tr?ng cy trong n??c
Chnhv v? ??p m d?u, cy lan ???c coi nh?bi?u t??ng c?a s? bnh yn

Trn ?y l cch tr?ng cy trong n??c m Vua Cy ? t?ng h?p ???c. Hy v?ng nh?ng thng tin trn s? h?u ch v?i t?t c? m?i ng??i. C?m ?n m?i ng??i ? theo di bi vi?t.

H?ng Quyn – T?ng H?p v B? Sung

Tham Kh?o ( sachico101.com, chamsoccanhquan.vn,… )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *