Cch tr?ng cy nh?t m?t h??ng v nh?ng ngh?a phong th?y

Nh?t M?t H??ng m?t loi sen ? ???c r?t nhi?u gia ?nh yu thch. V bn trong nh?t m?c h??ng mang ngh?a phong th?y r?t l?n, th??ng ???c ??t ? phng khch ho?c bn lm vi?c. Tr?ng loi sen ? ny c d? khng? Cng Vua Cy theo di bi vi?t Cch tr?ng cy nh?t m?t h??ng v nh?ng ngh?a phong th?y ngay nh.

??c ?i?mcy nh?t m?t h??ng (sen th?m)

Cynh?t m?t h??ngc tn khoa h?c lPlectranthus hadiensis var. Tomentosus, cn ???c g?i b?ng nh?ng ci tn nh?Sen th?m,Sen ? l th?m ?y chnh lloi cy thn th?o thu?ch? Hoa mi (Lamiaceae),bi?t r xu?t x?t? Nam Phi r?i lan d?n ra nhi?u n??c.

Cch tr?ng cy nh?t m?t h??ng
Cy Nh?t m?t h??ng

Thn, cnh cy nh?t m?t h??ng kh nh?, chi?u cao ch? t? 10 20cm, ngoi t? nhinc th?l?n h?nm?t cht. Thn cy thon trn, bn trong m?ng n??c, th??ng m?c thnh t?ng b?i nh?.

L cy c cu?ng di, m?c th?ng t? thnchnh. L cy kh dy, c hnh trn van, mu xanh th?m. B? m?t l c ph? m?t l?p lng m?ng, mp l c r?ng c?a c?n, g?n??ng ngh?a v?i???ng l??n sng.

Hoa c?a cy nh?t m?t h??ng c d?ng chm, m?c th?ng ra t? cu?ng l v c mu tm kh??p m?t. Cc bng hoa kh nh?tuy nhint?a mi h??ngtho?i mi,mang l?ic?m gi? tho?i mi. Ti?c l cy nh?t m?t h??ng hi?m khi ra hoa khi tr?ng c?nh.

Nhn bn ngoi, cy nh?t m?t h??ng (sen th?m) khgi?ng v?icy hng b?c h,tuy v?yn?u nh?l?u quan st thv?n c kh? n?ngphn bi?t ???c.V? ??c tnh s?ng, cy nh?t m?t h??ng c s?c s?ngr?t t?t,ph h?pv?i nhi?u mi tr??ng. Cy ?a ?m, ch?u ng v ch?u n?ng nng km,ph h?ph?n ? nh?ng n?i mt m?, c bng rm.

Cy nh?t m?t h??ng h?p tu?i g

Theo ng? hnh,nh?t m?t h??ngc?c kh?p v?i nh?ng ng??i m?nh m?c, vv?y mcy nh?t m?t h??ng h?p tu?i thu?c vo m?nh m?c. Ngoi ra, cyr?th?p lv?i nh?ng ng??i tu?i H?i, gipki?m sotchi tiu,duy tr ???cc?a c?i,ti?n b?c.

Cch tr?ng cy nh?t m?t h??ng
Cy nh?t m?t h??ng h?p tu?i g

Nh?t m?t h??ngc th? g?i lcy v??ng ti, cy nh?t m?t h??ng phong th?y s??em ??nmay m?n, bnh an, phc l?c, gip gia ch?c?i thi?nphong th?y, c cu?c s?ng t?t ??p.Quan tr?ng, cy th??ng ra hoa vo ??u xunnn???c xem l?em l?is? h?nh phc, ?m no cho c? n?m.

Xem thmCc cch ch?m sc cy b?ch m hong t? chu?n nh?t hi?n nay

Cng d?ngc?a Nh?t m?t h??ng

Cy c?nh nh?t m?t h??ng nh? xinhc th?ph h?plm cy ?? bnth?c hi?n cng vi?c, cy trang tr bn ?n, ??t trong phng khch hay c?a s? phng ng?t?oc th??i?m n?i b?tcho t?ng khng gian, t?a h??ng th?md?u nh?gip chomi tr??ng xung quanh th?m mt,tho?i mi.

Cch tr?ng cy nh?t m?t h??ng
Cng d?ngc?a Nh?t m?t h??ng

H??ng th?m thanh mt, tinh khi?t c?a nh?t m?t h??nggip b?ngi?i t?a c?ng th?ng vs?c p??t k?t qu? t?t. Ngoi ra, h??ng th?m ny cn ?u?i mu?ir?t hi?u qu?.

C?ng nh?nhi?u cy n?i th?t khc,nh?t m?t h??ng c?ngc tc d?ngthanh l?c khng kh,h?p th?m?t vich?t ??ch?i, gip khng kh trong lnh, mi tr??ng thong mt,d? ch?ucho c? ngi nh.

Cchtr?ng cy

Chu?n b? ??t tr?ng:B?n nnch?n ??t th?t c tr?n thm x? d?a, mn c?a, phn chu?ng ?? t?ng ?? t?i x?p v dinh d??ng. Ch?u tr?ngb?n nnch?n ch?u nh?, c l? thot n??cphong phtrnhng?p ng. B?n c?n ph?ilt m?t l?p s?i nh? d??i ?y ch?u r?i m?i ?? ??t vo ?? t?ngkh? n?ngthot n??c.

Nhn gi?ng:nh?t m?t h??ngc th????c nhn gi?ng b?nggi?i phpgim cnh. T? cy m?, b?n ch?n ra cnhkh?e m?nh, sau?s? d?ngdao s?c c?t m?t ?o?n kho?ng 10cm.

Nhng cnh vo dung d?ch kch r? r?i c?m xu?ng ch?u ??t ? chu?n b? t? tr??c. ??t cy ? n?i thong mt,che ch?nc?n th?n, t??i n??c gi? ?m cho ??t, kho?ng 1 tu?n l cy s? bn r? v m?c thnh b?i m?i.

Tr?ng cy b?ng ph??ng php gim cnhTr?ng cy b?ngcchgim cnh

Cch ch?mscNh?t m?t h??ng

Cch tr?ng cy nh?t m?t h??ng
Cch ch?mscNh?t m?t h??ng

nh sng

Khi tr?ng cy ny, y?u t?tr??c tinb?nc?n ch l ?i?u ki?n nh sng. ?y lm?t ?i?u c ngh?ar?t quan tr?ng,?nh h??ng m?t cch tr?c ti?p??n s? sinh tr??ng vpht tri?nca Nh?t m?t h??ng. Cypht tri?nt?t nh?ttrong ?i?u ki?n nhi?u nh sng. N?u nh? b?ntr?ng cy trong nh,t?t nh?thy ??t n ? v? tr no h?ng nh sng, ho?c ??t g?n c?a s?. N?ukhng, b?n c?ngc kh? n?ngcho cy ra ngoi t?m n?ng kho?ng 3 ti?ng/ ngy. Ch h?n ch?nh n?ng gay g?t lc gi?a tr?a, ch?nnl nh sng t? 6- 10h sng ho?c sau 15h.

?? ?m

Nh?t m?t h??ng l loi th?c v?t khng ?a n??c vch? c?ncungc?p ???m th?m, ?a nh?ng n?i kh ro thong mt. V?yc th?, b?nch? ph?it??i n??c cho cyhng tu?nkho?ng t? 1-2 l?n, khi ??t tr?ng cy trong ch?u ?th?t s?kh th m?innt??i n??c. B?n c?ng ch?c th?t??i n??c vo lc rm mt nh? bu?i sng s?m ho?c lc chi?u t?i ??h?n ch?vi?c cyc kh? n?ngs?c nhi?t.

Xem thmCc cch ch?m sc cy bng trang c?c ??p

??t tr?ng

??i v?i ??t tr?ng,b?n c?n ph?ich?n nh?ng lo?i ??t ? ???c tr?n s?n phn bn lt h?u c? v s? d?a, than x?, v? ch?u, tro b?p, B?n c?ngc th?tm mua nh?ng lo?i ??t tr?ng cy c?nhchuyn d?ngngoic?a hng.

Bn phn

Trong kho?ngth?i gian t? 1-2 thng, vi?cb?n nnlm lb? sungdinh d??ng cho cyb?ng cchho tan NPK v?i n??c s?ch v t??i cho cy,c th??? tr?c ti?p h?n h?p phn ? ha tan ln g?c. Tuy v?y, c?ng c?n l?u :n?u nh? b?nkhng ha tan phn m bn tr?c ti?p vo g?c cy,sau khibn m?t l??ng phnv?a ??, b?n ph?i l?p t?c t??i thm n??c cho cy. Bn c?nh phn NPK, b?n hon tonc th?bn cho cy b?ng phn chu?ng ? ? m?c, phn h?u c?, cc ch?t t?o mn, c?ngc?c k? hi?u qu??? cypht tri?nkh?e m?nh.

Nh?ngl?u khi tr?ng cy nh?t m?t h??ng

  • Khi cy cd?u hi?uci c?c, kmpht tri?n, l a vng, c?nph?i tm hi?urnguyn nhn?? tm ra h??ngx? l. Nh?ngtc nhnth??ng g?p nh? cy b?m?t n??c,ch?t dinh d??ng, su b?nh, chy n?ng Tuy nhin??u tinph?i c?t b? h?t l a vng v chngkhng ?? l?icng d?ng??i v?i cy, ?? cho l xanh, l non c khng gianpht tri?n.

  • Ph?i thay ??t ??nh k? cho cy khi ??t c? ? c?n ki?td??ng ch?t.

  • Thay ch?u cho cy khi kch th??c c?a cykhng cnph h?pv?i kch th??c c?a ch?u, ch?u qu bso v?icy s? khi?n cy kmpht tri?nth?m ch ch?t.

  • Khi nhn gi?ng cyc?n ch ?? cy trong mt m?t tu?n,h?n ch?gi, v khi m?i gim, cy cn y?u, c?n m?t kho?ng th?i gian ?? r?pht tri?nvthch ?ngv?i mi tr??ng ??t m?i.

Trn ?y l cch tr?ng cy nh?t m?t h??ng c?c ??n gi?n m Vua Cy ? t?ng h?p ???c. Hy v?ng nh?ng thng tin trn s? h?u ch v?i t?t c? m?i ng??i. C?m ?n m?i ng??i ? theo di bi vi?t.

H?ng Quyn – T?ng H?p v B? Sung

Tham Kh?o ( gocxanhmuot.com, lamvuon.net,… )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *