H??ng d?n cch tr?n ??t tr?ng cy c?nh ?ng t? l?

Chng ta c r?t nhi?u lo?i ??t tr?ng khc nhau. ??i v?i t?ng tr??ng h?p c? th? m chng ta s? ch?n lo?i ??t tr?ng ph h?p. Nh?ng khng ph?i ch?n ??t l xong, chng ta c?n ph?i tr?n ??t sao cho ph h?p v?i cy tr?ng n?a. Cng Vua Cy theo di bi vi?t H??ng d?n cch tr?n ??t tr?ng cy c?nh ?ng t? l? ngay nh.

Vai trc?a ??t v?i cy tr?ng

Lm ??t tr?ng cy trong ch?u chu?n k? thu?tv cng quan tr?ng. B?i ??t tr?ng???c xem ln?n mng gip cy m?c ln, nui d??ng cho cypht tri?n. Ngoi ra, n cn???c coi nh?mi tr??ng cho sinh v?t v vi sinh v?tpht tri?n. ??tg?m ccc thnh ph?n nh? mn, ct, st, n??c,v?i m?t ??cn ??i. N?u nh???t ch?aqu nhi?uct th s? ht n??cc?c k? nhanh, d? khi?n cy b?m?t n??c, ch?t kh. N?u??t nhi?u st th c?ng kh ?? cy x?i.

Cch tr?n ??t tr?ng cy c?nh
??t tr?ng???c coi nh?n?n mng gip cyt?ng tr??ng Tag: lm ??t tr?ng cy trong ch?u

Trong ?, mn ???chnh thnhb?i s?tc ??ngc?a vi sinh v?t c trong ??t, chngc th?bi?n nh?ng r? ch?t, l r?ngtr? thnhd??ng ch?tcho cy. N ???c v nh? ch?t h? g?n k?t cc thnh ph?n trong ??t v?i nhau, t?o ?? t?i x?p v gi? n??c. ??t ngho mn th s? b? ch?t, khx? l, ch?a t khng kh, th?m n??c km vb?c h?inhanh.

Cc lo?i??t tr?ng cy c?nhc?nnh?ng y?u t?g?

M?c gi? n??c:cc lo?i??t tr?ng cy c?nhc?n cc kh? n?nggi? v nh? ra l??ng n??c ?? ?? vng r? c?a cyduy tr ???c?? ?m gi?a cc l?n t?i cy trong ngy.

M?c thot n??c: N??c t??i d? c?n ???cthot kh?i??t tr?ngngay t?c th. ??t tr?ng thot n??c y?u lm cho: m?c gi? n??c cao,khng ??thong kh,d?n ??nvi?c ??ng nhi?u mu?i kim lo?i, cy d? b? ng, ho.

M?c thng thong: ?? l?n c?a cc h?t v?t li?us? d?ngtrong ??t tr?ng bonsai c?n ?? to ??c nh?ngkhe h? li ti (gi?a nh?ng h?t ??t), khe h???yc?ngchnhl kho?ng khng cho r? th?. R? m?nh kh?e l khi chng c ?? d??ng kh (Oxygen).

??c ?i?mc?a ??t t?t ?? tr?ng hoa cy c?nh

B? r? cykh?e m?nhlun nh? cc thnh t? c tnh k? thu?t t??ng tc l?n nhau trong ??t tr?ng:

 • Ch?t th: ??t th?t, ct, st,..
 • Ch?t lm thong, x?p: H?t th, ch?t mn, phn bn h?u c?,
 • Ch?t dinh d??ngnn ctrongcc ki?u??t tr?ng cy c?nhg?m ccc thnh ph?n ?a l??ng N,P,Kph h?pc?ng gi?ng nh??? ph nhiu ???cgia t?ngb?i l??ng ch?t x?,mn, cc hm l??ng trung, vi l??ngphong phnh? Cu, Zn, Cr, Mg, Fe, bo ??c bi?tn?u??t tr?ng???c dngl ??t th?t ? t?ng ???c canh tc th nhi?u lo?i Hooc mn sinh tr??ng t? nhin,??y ??vi sinh v?tc chcng vi?cs? gip cy t??i t?t sinh tr??ng v??t b?c.

L?u : Nhi?u ng??il?m t??ng ??t ph sar?t tch c?ccho tr?ng cynh?ngkhng ph?i v?y b?i ccnguyn nhnsau:

 • ?y chnh llo?i ??t m?i, pha ct nhi?u, h?t ??t (ph?n t? ??t) qu m?ngip chor? cy b? ng?t, ch?mpht tri?n.
 • Khi kh ??t, t??i vo: N??c lu th?m xu?ng su.
 • Khi ??t: N??cc?c klu se lm thong ??t tr?ng, b? r? b? ng?t,bn c?nh ?do l??ng ct nhi?uc th???t tr?ngr?t nhanhb? nng, ngho ch?t mn cc vi sinh v?t khpht tri?nlm ph nhiu cho ??t

Xem thmB?t m cch ch?m sc lan qun t? cho hoa n? ?ng ma

Cchtr?n ??t tr?ng cy hoa c?nhgi?n ??nt?i nh

B??c 1:Chu?n b? nguyn li?u ?? tr?n ??t tr?ng cho cy hoa

Nguyn li?u tr?n ??t tr?ng cho cy hoa c?n ???cl?u nhi?u h?n cy c?nh. B?n nnchu?n b? ??t tr?ng c ?? pH ? m?c trung tnh, ??t t?i x?p giu ch?t h?u c? v c ?? ?m v?a ph?i. ??ng th?i??t ph?i thot n??c t?t, ??t ph?i s?ch,khng ch?am?m su b?nh.

B?n nndng??t canh tc ?? tr?ng cy hoa, ??tl?yt?i nh?ng th?a ru?ng cao v ?ang canh tc. Ph?i chu?n b? ??t ? quax? lnhi?t b?ng s?c nng c?a m?t tr?i (cy x?i v ph?i ??t).

Phn bn cho ??t tr?ng l nh?ng lo?i phn h?u c?, ph?n chu?ng ?

Cch tr?n ??t tr?ng cy c?nh
Chu?n b? ??t tr?ng cho cy hoa

B??c 2:Cchth?c hi?ntr?n ??t tr?ng cho cy hoa

Tr?n ??t tr?ng cho cy hoa khng khb?ng cchchu?n b? nguyn li?u ?? tr?ng cy hoa. Th? nn, khi m ?c nguyn li?u ? pha trn, b?nch? c?ntr?ng cy xu?ng ??t v d?i phn xung quanh ra ??t r?i l?p ??t l?i.

Cch tr?n ??t tr?ng cy c?nh
R?i ??t tr?ng cho cy hoa

Cc lo?i??t tr?ng cy c?nhngy nay

??t tr?ng cy c?nh h?u c?

??t h?u c? lch?n l?at?t chocc lo?i??t tr?ng cy c?nh. ?y chnh llo?i ??t ???chnh thnhb?i nhi?u th? nh? ? nh?, l kh, v? cy, than bn t?oc th???t tr?ng cy c?nhr?th?p lcho vi?c tr?ng cy c?nh.

Th?i gian m?i tr?ng cy ??t h?u c cnhi?m v?r?t kh? quannh?ngv? th?i giandi h?nl?i??ng nnl?a ch?nb?i v:

 • N?u nh?l lo?i l cy kh, trong giai ?o?n ??u khi t??i ?? bng c?a l lm n??c b? tri ?i khngduy tr ???cn??c cho cy. Giai ?o?n sau l m?n ra s? khi?n vi?c thot n??c thmph?c t?p.
 • Lo?i than bn c tnh gi? n??c caoc th?vo nh?ng ngykhng cn?ng d? r?i vo hi?n t??ngm?t n??c. Cn vo nh?ng ngy m?aduy tr, than bn s? r?i votr?ng thith?a n??c,c h?icho cy.
 • Lo?i v? cy: ?y c?ng l ch?t li?uc th?gi? n??c t?t v c?ng d? thot n??c. ?y???c coi nh?ch?t li?u h?u c?tuy?t v?icho cy.

??t tr?ng cy c?nh v c?

??t v c? l h?n h?p ??t tr?ng v ct? l?h?u c? c?c nh? ho?ckhng h? c. ??t v c? l nh?ng lo?i nh?: x? than, ??t st nung, ? nham th?ch Nh?ng lo?i ? v c? nyc th?s? d?ngcho cy c?nhlu di.

 • ??t v c? c?u ?i?ml c?u trc d?ng h?tlu dim khng b? r ra thnh b?t, bn.
 • ??t st nung: sau kho?ng th?i gian t? 1 2 n?m ??t tr?ng cy c?nh lo?i nyc th?b? nh?n v m?m ra. Th? nnsau kho?ng th?i gian??y,b?n c?n ph?i ti?n hnh c?i t?o ??t tr?ng cy c?nh.
Cch tr?n ??t tr?ng cy c?nh
??t st nung
 • ??t st nung c?ng:dngt? l?100% ??t st nung c?ng v ? s?ngip t?ng?? thot n??c (c th? tr?n thm 10 -20% v? cy m?c) ?? ??t tr?ng cy t?ng ?? gi?u ?mko din?ng l?cthot n??c c?a ??t.

Xem thmCch ch?m sc cy nguy?t qu? chu?n nh?t 2021

??t tr?ng cy c?nh h?n h?p s?ch

?y llo?i ??t tr?ng cy c?nh ???cl?a ch?nnhi?u nh?t v nhi?u?u ?i?mnh? sau: hm l??ngch?t dinh d??ng???cb? sungphong phcho cy, t?ng caokh? n?ngtrao ??i ch?t vh?p thucho cy c?nh.

Lo?i ??t ny ???c quax? llm s?chm?m b?nh,quan tr?ngan toncho ng??i v cy c?nh,cam k?ts? sinh tr??ng vt?ng tr??ngm?nh cho cy c?nh.

B?n mu?n tr?ng cy c?nh th hy tham kh?o cch tr?n ??t tr?ng cy c?nh bn trn ngay nh. Hy v?ng nh?ng thng tin trn s? h?u ch v?i t?t c? m?i ng??i. C?m ?n m?i ng??i ? theo di bi vi?t.

H?ng Quyn – T?ng H?p v B? Sung

Tham Kh?o ( mygarden.vn, lasc.vn,… )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *