T?ng h?p cc cch nhn gi?ng cy tr?u b m?i nh?t hi?n nay

N?u b?n yu thch m?t b?u khng kh trong lnh, t??i mt th cy tr?u b l l?a ch?n r?t hon h?o. Cy tr?u b ???c s? d?ng r?t ph? bi?n ? Vi?t Nam. Hm nay, Vua Cy s? gi?i thi?u cho b?n m?t s? cch tr?ng tr?u ba c?c ??n gi?n nh. Cng theo di bi vi?t T?ng h?p cc cch nhn gi?ng cy tr?u b m?i nh?t hi?n nay ngay nh.

L?i chc?a cy Tr?u B th?y sinh

Tr??c khitm hi?uv?cchnhn gi?ng cy Tr?u B t?i nh hycng v?i Vua Cytm hi?uxemnh?ngtc d?ngm cyTr?u B th?y sinh?em ??nchochng tanh!

  • S? d?nglm cy c?nh trang tr: Cy t?o khng gian xanh mt cho ngi nh, bnth?c hi?n cng vi?c, c?a b?n. Tr?u B th?y sinhph h?p?? bn, hnh lang, c?u thang, k? sch, treo ban cng,.
  • Thanh l?c khng kh v kh? ??c: Chng???c xem lh? th?ngl?c khng kh trong nh mi?nph. Tr?u Bc kh? n?ngh?p thucc lo?ikh ??c, khi b?i gy h?i cho s?c kh?echng ta.
  • H?p th?b?c x? t?:?y chnh lm?t trong s? t lo?i cy c?nh ?? bnc tc d?ngh?p thub?c x? t? cc thi?t b? ?i?n t? nh? my tnh, ?i?n tho?i,
  • ngh?a phong th?y: Cy Tr?u Bbi?u hi?nuy quy?n, sang tr?ng v ??a v? c?a ng??i tr?ng. Chng cnmang ??nti l?c, may m?n, th?nh v??ng, bnh yn v h?nh phc. N?u nh? b?nl ng??i tu?i Ng? th cy Tr?u B th?y sinhchnhl s?l?a ch?n t?t nh?ttrongcc ki?ucy c?nh.

Xem thmB?t m cc cch ch?m sc cy trc Ph?t b hi?u qu? nh?t

Nhn gi?ng cy Tr?u b l x? Nam M? t? h?t gi?ng

Ph?i m?t m?tth?i gian di??c ???cm?t cypht tri?n?ng k? ?? thu v? ???c h?t gi?ng. V v?yb?n c?n ph?imua h?t gi?ng t? ccnh s?n xu?tlm v??n tr?c ti?p. Ho?c cc c nhn ? thu ho?ch ???ctrong th?i giann? hoa. ??t h?t gi?ng su kho?ng 1/3 inch 1 centimet) trong ??tc ??y??d??ng ch?tvche ph?nh?. X?t ??t??u ??n?? gi? ?m gip cy mau n?y m?m vpht tri?n.

  • Ccch khi tr?ng

H?t gi?ng cy Tr?u b l x? Nam M? khnglun ph?i???c ngm tr??c khi tr?ng.

Cc h?t s? m?t kho?ng 2 ??n 8 tu?n ?? n?y m?m. Khi nhi?t ?? c?a ??t ???c gi?vo kho?ng th?i giant? 68 ??n 73 ?? F (20 ??n 23 ?? C).

Khi cy con n?y m?m v ?? ch?c ch?n ?? tch r?. Hy di chuy?n t?ng cy sang m?t ch?u nh? ??thc ??ys?pht tri?nr?m?nh m?.

Cch nhn gi?ng cy tr?u b
Nhn gi?ng cy Tr?u b l x? Nam M? t? h?t gi?ng

Nhn gi?ng cy Tr?u b l x? Nam M? b?ng ph??ng th?c gim cnh

Nhn gi?ng t? cnh gim. N?u b?nc s?nm?t cykh?e m?nhb?nc th?c?t thn cy t???y. Cam k?tc?tt?i thi?u3inch(7,5 cm)bn d??im?t kh?p trong thn l. Vb? ?icc l th?p h?n g?n v?t c?t. ??t v?t c?t trong bnh ch?a ??y n??c g?n nh sng trung bnh. Khi r?xu?t hi?n, tr?ng cy c?t trong m?t ch?u nh? v?i ??t b?u.

Ccch khi tr?ng

??t tr?ng thot n??c t?t t? h?n h?p than bn v phn trn qu?. Ho?c h?n h?p ct v phn h?u c?c kh? n?ngcung c?pdinh d??ng t?t cho cnh gim c?a b?n.

?i?u c?t y?ul gi? cho v?t c?t ???c t??i n??cth??ng xuyn.

Hycam k?tc cc l? thot n??c ? ?y ch?u. ?? cnh gim ???c b?o v? kh?i vi?c t??iqu nhi?un??c.?

Cch nhn gi?ng cy tr?u b
K? thu?t tr?ng cy tr?u b

Tr?ng cy tr?u b b?ng ??t

?y chnh lb quy?ttr?ng tr?u b truy?n th?ng,hnh ??nggi?n ??nvnhanh chng. B?nch? c?nchu?n b? m?t ch?u s? tr?ng c kch c?thch h?pv?i v? tr ??t ?? cy, r?i cho m?t ph?n ??t tr?ng lo?i t?i x?p, giuch?t dinh d??ngvo bn trong ch?u. Ti?p??y, b?n ??tcy tr?u bvochnhgi?a ch?u s? v ?? n?t ph?n ??t cn l?i r?i san b?ng m?t ch?u. Cu?i cng, b?ndngdao vu?t nh?n c?c g? v ?ng st vo thn cy ?? cho dy tr?u b qu?n ch?t r?i leo ln cao.

Tr?ng cy tr?u btrong n??c

Cchtr?ngtr?u b th?y canhlcchlm m?i,ph h?pv?i mi tr??ng v?n phng cng s? c?n s? s?ch s? v ??c ?o. B?nch? c?nr?a s?ch r? cy r?i ??t vo bnh th?y tinh ch?a dung d?ch th?y canh pha long v?i n??c l ?s? h?uch?u tr?u bxinh x?n?? bn r?i.

Xem thmMua ??t tr?ng cy ? TPHCM uy tn nh?t

Cchch?m sccy tr?u b

M?t s?ch khich?msccy tr?u b ?? cy lunt?ng tr??ngt?t v?em l?inh?ng ?i?u may m?n cho gia ch?:

  • Cy tr?u b l lo?i cy ?a ?m,ch?ng th?ch?u h?n,nnn?u nh?tr?ng ngoi tr?i th c?n t??i n??chng ngyvo sng s?m ho?c chi?u mu?n.
  • Cnn?u nh?tr?ng trong nh,hng tu?nt??i 2 l?n cho cy ?? ?m ??t l ???c, c?ngnnmang cy ra ph?i n?ngm?i tu?nvo sng s?m kho?ng 15 – 30 pht.
  • Tuy nhinkhi tr?ng trong ??t,??m b?ol??ng n??ckhng qu nhi?u,trnhqu nhi?ugy hi?n t??ng ng?p ng, cy s? b? vng l v th?i r?.
  • ??i v?i cy tr?u b th?y sinh c?n l??ng n??c ng?p 2/3 b? r?, khi no c?n n??c th ?? thm n??c vo l ???c,nnthayton b?n??cm?i tu?nv t?a b? b?t r? h?.
  • V? dinh d??ng, khng c?ns? d?ng qu nhi?uphn bn cho cy tr?u b,th?nh tho?ngch?nns? d?ngm?t vilo?i phn bn l cho cyt?ng tr??ngt?t.

K? thu?t tr?ng cy tr?u b c?ng v cng??n gi?n,ch? c?nb?n cm?t chtkho lo l ???c. Hytham kh?ovtm hi?uthm cc tin t?c v? cy c?nh t?i Vua Cy ??t?ng h?pthm nhi?u ki?n th?c b? ch.

?y l nh?ng cch nhn gi?ng cy tr?u b ??n gi?n nh?t, b?n hy cng tham kh?o ngay nh. Hy v?ng nh?ng thng tin trn s? h?u ch v?i t?t c? m?i ng??i. C?m ?n m?i ng??i ? theo di bi vi?t.

H?ng Quyn – T?ng H?p v B? Sung

Tham Kh?o ( bancongxanh.com, pgrvietnam.org.vn,… )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *