H??ng d?n cch lm bonsai mini chu?n khng c?n ch?nh

Bonsai l gi?ng cy c?nh ???c sinh ra ? Nh?t. ? Vi?t Nam cy bonsai ny c?ng r?t ???c yu thch. Tuy gi thnh bonsai kh cao nh?ng n?u ? yu thch th nhi?u b?n v?n s?n lng mua v?. Lm bonsai mini c ??n gi?n khng? Cng Vua Cy theo di bi vi?t H??ng d?n cch lm bonsai mini chu?n khng c?n ch?nh ngay nh.

Cchch?n lo?i cy bonsaiph h?p

C r?t nhi?ucch?? ch?n lo?i cyh?p llm cy bonsaity theom?c ?chtrang tr,th??ng th??ngv?i nh?ng ng??i ?am m tr?ng cy c?nh s?p d?ngvi?c gim cnh ho?c chi?t cnh nh?m v?a ch?n ???c gi?ng cy mnh?a thchv?ac kh? n?ngt? taych?m sccy khi cn non. Bn c?nh ?cnlun ph?iduy trs?kin trv t? m?, nh? v?y m?ixy d?ng ???cm?t cy c?nh ??p nh???c mu?n.

Cch lm bonsai mini
Cchch?n lo?i cy bonsaiph h?p

Khi tamong mu?ntr?ng m?t cy bonsai ?? trang trchng taph?i tm hi?uk?coinh? th? nom?i l cy bonsai ??p. Bonsai mang c ngh?a lcy tr?ng trong b?n, ch?u hay cnc th?g?i n l phin b?n thu nh? c?a cy c? th? trong t? nhin. Cy c? th? trong thin nhin l nh?ng cy c tu?i th? lu n?m, s?ngr?tkh?e kho?n, ch?u quar?tnhi?u ?i?u ki?n kh?c nghi?ttuy nhinv?n c th???ng v?ng,chnhvi?c lm nykhi?n nh?ng cy c? th? ni chung chi?m m?t v? tr??c bi?ttrong phong th?y.

Hi?n naycon ng??ir?t quan tm??n phong th?y trong nhc th?vi?c ch?n cy trang trr?t quan tr?ng, c?ngv th? mcc dng, th? cy bonsai d?ntr? thnh?a d?ng h?n.

Kinh nghi?m tr?ng cy bonsai mini

Cy bonsai minitr?ng khgi?n ??n. Tuy v?yvi?cch?mscv gi? chng t??i t?t l?i lv?n ??kh kh?n. N?u nh?ch? nhnb? l?t?i nh sng, l??ng n??c v phn bn th cy s? nhanh ch?t.

M?t cy bonsai mini c kch th??c kh nh? xinh, ch? t? 15 cm tr? xu?ng. V v?ym?i ng??ic?nb?o ??mch? ??ch?m sc??c bi?t. Ch? nhn c?ng c?nb?o ??mlm gi?mgy t?n h?i b? r?. V b? r? kh?e th cy m?i xanh t?t, l ti?n ?? ??t?o ranh?ng tuy?t tc ngh? thu?t ??c ?o. C?ng gi?ng nh?cc lo?ibonsai khc, bonsai minikh ?a d?ngv? hnh dng. Nc th? ldng nghing bay hay thc ??, dng tr?c hay dng tr?c l?c.

Cch lm bonsai mini
Kinh nghi?m tr?ng cy bonsai mini

Tr?ng ?i?mcc ngh? nhn ch?n nh?ng lo?i cy c chi?u cao khim t?n, l nh? v ch?m l?n ?? t?o dng. M?i cy bonsaic th? ???ccc ngh? nhn th?i h?n ?? chng mang nh?ng ngh?a tinh th?nch?c ch?n.

Ch?n ch?u

Tr??c khi tr?ng cy,ton b? m?i ng??ic?n quan tmb??c ch?n ch?u. Ch?u cyc?n ckch th??cthch h?pv?i kch th??c c?a cy. Ch? nh? v?y th cy m?ic kh? n?ngpht tri?nt?t. Ch?uc th? lhnh vung, trn ho?c hnh ?a gic. Tuy v?y?? cy ???c m?m m?i, uy?n chuy?n th mu c?a cy v ch?u c?n t??ng ??ng.

Xem thmCc cch ch?m sc hoa h?ng t? mu?i ?ng cch nh?t 2021

Ch?m sc

Cy c?nh bonsai mini c?n ch? ??ch?mscquan tr?ng, khng th?a c?ng khngkhng ??. L??ng n??c v phn bn cho cy c?n v?a ph?i ?? cyt?ng tr??ngt?t nh?tc th?.

Bn phn

Vi?c bn phn cho cy bonsai mini c?ng khcso snh v?inh?ng cy l?n. Khng t ng??ith??ng ?? vin phn trn m?t ch?u. Nh?ngcch lm nys? khi?n vin phn b? r?a tri khi c c?n m?a to xu?ng. V v?ym?i ng??ic th???c m?t l? nh? ? c?nh ch?u, b? vin phn vo??yr?i l?p ??t ??t. Ph??ng th?c nys? khi?n vin phn khng b? tri v ki?n c?ng khng tha ???c.

H??ng d?ncchlm bonsai mini

B??c 1: C?t t?a Bonsai

??u tin, b?nph?i tm hi?uk? ccthng tin v?lo?i bonsai c?? mnh r?i h?ng quy?t ??nhl?a ch?ndng cy m b?nmong mu?nb?i vi?c t?a cy khgi?n ??ntuy nhinl?ikh kh?nkhipht tri?ntr? l?i,?i?u nytc ??ngt nhi?u ??n m? quan c?a ti?u c?nh ?n v??n nh b?n. Khi ? quy?t ??nhnnb? ?inhnh n? hy t? t?lmtheochi?u h??ng t? d??i ln.

Khi c?t t?a cc cnh l?n,b?n c?n ph?ic?t lm vo trong ?? gip c? d? ra l h?n. Sau?, b?n hy t?a l?i theo m?u cho ??nkhi m b?n??m th?yhi lngv?ik?t qu?c?a mnh.

B??c 2: C? ??nh cnh bonsai

Khi qu?n dy ?ho cyb?n c?nch ???ng qu?n c?a dy ph?it?o ranh?ng gc 45 so v?? tr?c thn bonsai mini c?a mnh,cng lc ?khng ???cqu?n qu ch?t hay q? l?ng s??nh h??ng??ncc b??ct?ng tr??ngc?a cy ?au ny.

M?t khixong v?i cc ?nh l?n, hy lmt??ng t???i v?i cc cnh nh? h?n c?a cy v hy??m b?ob?n ? qu?n xong cc cnh c?a bons?i tr??c khi ??n v?icng vi?c chu?n b???nh hnh cho cy.

Cch lm bonsai mini
C? ??nh cnh bonsai

Xem thmCch tr?ng cy s? nh? th? no l ?ng cch?

B??c 3: ??t bonsai vo ch?u

By gi? l lc ?em nh?ng ?h?u bonsai trang tr choti?u c?nh sn v??nra v ??t c? vo bn trong.Qu su?t qu trnh th?c hi?nb?n ph?i c?ns? d?ngdy k?m ho?c ??ng ?? c? ??nh bonsai mini vo ch?u,cng lc ?t?i v? tr thot n??c n g?n l??i nh?a ??h?n ch???t tri ??.

Cch lm bonsai mini
??t bonsai vo ch?u

Di ?huy?n b?nsai mini c?a b?n ra kh?i ch?u nh?a vb? ?ib?t l??ng ??t khngc?n thi?t. B?n ? th? c?n th?n tch v t?a l?i r? ??a cy r? kh?i ??t b?ng d?ng c?ch?m scsn v??n chuyns? d?ng?? ph h?ph?n v?i ch?u bonsai c?a b?n.

Sau?, b?n hy ??t cy ?? trong ?h?u theo chi?u th?ng ??ng (c?nl?u m?t tr??c vo ?au c?a cy) v cho thm ??t vo trong ch?u. Sau ?ng, hys? d?ng1 chi?c ??a ?? ??y cc nhnh r? c?a cy vo bn trong ch?u v hy ?h?c r?ng t?n b? ph?n r? ? ???cche ph?b?i ??t tr?ng.

V, b?n ?s? h?ucho mnh ch?u bonsai mini trongti?u c?nh sn v??ntheophong cchhon ton ??a b?n r?i?. V ?au 3 4 thng b?n hy c?t dy v ch?m ng??nggi tr?c?a mnh nh.

Bonsai mini l l?a ch?n kh hon h?o cho b?n, cng tham kh?o cch lm bonsai mini bn trn nh. Hy v?ng nh?ng thng tin trn s? h?u ch v?i t?t c? m?i ng??i. C?m ?n m?i ng??i ? theo di bi vi?t.

H?ng Quyn – T?ng H?p v B? Sung

Tham Kh?o ( daynghenongdan.vn, bancongxanh.com,… )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *