Cc cch ch?m sc lan nh? th? no l ?ng cch?

Hoa lan kh kh kh?n, v loi hoa ny khng s?ng ???c mi tr??ng nhi?t ??i nh? ? Vi?t Nam. ?a ph?n m?i ng??i ??u tr?ng hoa lan trong phng. M?t ch?m sc hoa lan nh? th? no ?? hoa c th? s?ng lu v n? hoa ??p? Cng Vua Cy theo di bi vi?t Cc cch ch?m sc lan nh? th? no l ?ng cch? ngay nh.

??c ?i?mc?a cy Lan

Cy Lan thu?c lo?i thn c? nh?, th??ng m?c thnh b?i, cao kho?ng 50cm. Cykhng cthn, ch? c cu?ng l m?c ra t? g?c, nh?, m?c di c mu xanh ??m. L cy xanh ??m, m?ng n??c, c hnh b?u d?c, ??u thun nh?n, nhi?u gn trn b? m?t l.

Hoa Lan c cu?ng di,th??ng s? h?umu tr?ng ho?c xanh l nh?t, ??u cu?ng l hoa mu tr?ng ???c bao b?c b?i l b?c (cn g?i l mo hoa) ml?yhoa, l b?cth??ng s? h?umu tr?ng ho?c tr?ng xen l?n 1 cht xanh.

Ph?n mo hoath??ng ???ckhng t ng??il?m t??ng l hoa Lan ,th?t ch?tth nh?y hoa ???c bao bn trong mo hoa m?i l hoa Lan . Hoa m?c thnh c?m nh?, thun di c mu tr?ng ho?c vng nh?t, mo hoa bn ngoi bao b?c l?i nhnt??ng t? nh?tri tim.

Cch ch?m sc lan
Cy Lan l loi hoa bi?u t??ng cho h?nh phc v tnh yu c?a ng??iphi ??p.

Xem thmB?t m cc cch ch?m sc cy trc Ph?t b hi?u qu? nh?t

ngh?a phong th?y cy lan

Cy xanhgip t?ora b?u khng kh trong lnh cn b?ng ?? ?mc?ng gi?ng nh?b? sungoxy cho ngi nh c?a b?n.

Cy lan c ngh?a to l?n trong phong th?y v s?c kh?e c?acon ng??i. Cy lan cn ???c nh?c ?n lcy b?ch mn hay v? hoa tr?ng ho?c hu? ha bnh v??c ?i?mhoa c?a cy mu tr?ng mu?tr?t??p. Loi cy ny c hoa hnh tri tim t??ng tr?ng cho ni?m h?nh phc c?aph? n?ngh?a ln?u b?ntr?ng lan tnh yu v ni?m vui s?trn ??ytrong ngi nh b?n.

Cykhng ch?c tc d?nggi? ?m v cn ?i?u ha khng kh gip tiu di?t cc t? bo n?m m?c trong nh. Lm?t vit trong cc loi cyc cng d?ngh?p th?ccch?t ??ch?i l? l?ng trong khng khsinh rad?a vo vi?c??t chy nh? benzen, formandehyl v cc ch?t nhi?m khc.

Lan lc n? hoamang l?ichochng tac?m nh?nv? m?t v? ??p qu phi, l cy xanh m??t chen gi?a nh?ng bng hoa tr?ng m??t t?oc th?s? thanh cao v trong tr?ng.

Trong mi tr??ng s?ngchng tac?n ph?i??i m?t v?i cc tia b?c x? m?t tr?i, b?c x? t? cc thi?t b? ?i?n t? cc tia ny khi?n c? th? b??nh h??ngt nhi?u. Lan l m?t trong s? tcc lo?icy c?nhtrnhtc h?i c?a cc tia ny ??n c? th?con ng??i.

Ch?m scHoa Lan

Ch?nch? ??tch?u Lan

Hoa Lan v?n ? qu quen v?i ?i?u ki?n ? cc r?ng m?a nhi?t ??i -th?i ti?t nng?m, m?a nhi?u. V l? ?,h?u nh?nh?ng vng kh h?u n ??i, hoa lan khng th?tr?ngt? bn ngoitr?i quanh n?m. Tuy nhin, khi tr?ng cy trong nh ? 1 mi tr??ng ?m v ?m h?nso snh v?ingoi tr?i, chngc kh? n?ngsinh tr??ngr?t kh? quan.

T?t nh?t,b?n nn??t cy ? g?n c?a s? ?? cyc th?ti?p nh?nnh sng gin ti?p c?a m?t tr?i lc s?m mai. C?a s? quay theo h??ng nam ho?c h??ng b?c lt?t nh?tdo cy khng ch?u nh n?ng m?t tr?i tr?c ti?p trongsu?t c? ngy. Hy c? h?t s?c?? cy khng ph?i h?ng ch?u nh?ng lu?ng khng kh l?nh ho?cqu l nhi?unh n?ng, cyc th?tr? thnho u?t v l s? d? chuy?n sang mu nu v b? ho a.

Ty thu?c theo?i?u ki?n kh h?u n?i mnh sinh s?ngm b?n s? h?uth? ??t cy lan ? ngoitr?i 1 vi thngc?a n?m? sn trong nh ho?c nh?ng n?ic?ng gi?ng nh?khi th?i ti?t ? chuy?n sang ?m v ?m h?n. N?u nh? b?ns?ng ? vng kh h?u nhi?t ??i,c th?tr?ng cy lan ? ngoitr?i quanh n?m su?t thng.

Cch ch?m sc lan
Cchch?m schoa lan

T??i n??c?ng h??ng d?n

T??i n??c l vi?c??n gi?nvt?t nh?tm b?n cth? lm khi tr?ng cy lan . Ch? khi ??t trong ch?u ? kh h?n, b?n hy t??i n??c sao cho ??t ?? ?mnh?ngkhng ???cqu nhi?us? khi?n n??c b? ??ng l?i. Vi?c b?thi?u n??cs? khi?n cy ho a v d? b? ch?t. Th?c t?,n?u nh? b?nb? xtt??i n??c, cy s? d? b? r? xu?ng. Tuy nhin, vi?c t??iqu nhi?un??cc kh? n?ngkhi?n cy b? th?i r? vd?n ??nch?t cy. Nnl?u t??i n??c cho cyhng tu?n1 l?n khi ??t ? kh h?n.

Hng tu?nx?t phun s??ng ln l cy nhi?u l?n

Cy Lan ݠt?ng tr??ngm?nhn?u???c tr?ng trong vng nhi?t ??i v?i ?? ?m cao,th? nnngoi vi?c t??i n??c cho cy,b?n c?n ph?i??u ??ndngbnh x?t ?? phun s??ng ln l cy, m ph?ng khng kh ?m c?a r?ng m?a. C kh? n?ngphun s??ng cho cy nhi?u h?n vo ma h, ?y c?ng l ma sinh tr??ng c?a cyv v?yb?n cng t??i nhi?u n??c cho cy, hoa cng t??i t?t v ??p h?n.

Xem thmH??ng d?n cch ch?m sc cy hoa gi?y trong ch?u t?t nh?t 2021

C?t t?a nh?ng l ho a ra kh?i cy

Khc v?i cc cy c?nh phong th?y khc, lan khng yu c?ub?n ph?i c?t t?a cy??u ??n. Tuy v?y,n?uv m?tnguyn nhnno?, l cy hay nhnh cy chuy?n sang mu nu ho?c b? ho a,b?n c?nt?a b? ra kh?i cy ?? chng khng b? hao t?n dinh d??ng do nui nh?ng thnh ph?n??y. Ch khidngko t?a nh?ng ch? o u?t v tn a c?n c?t g?n v cng st ??t cng t?t; khng t?a b? sang c? nh?ng ph?n cy cnkh?e kho?n.

??t tr?ng

S?ng t?t nh?t? mi tr??ng ??t th?t, ??t mnnnb? thmm?t chtx? d?a ho?c tr?u ?? thot n??c t?th?n ch?b? ng r?. C kh? n?ngbn thmm?t tphn h?u c? ?? cy sinh tr??ng m?nh v t??iv??t tr?i h?n.

nh sng

S?ng t?t ? ?i?u ki?n khng ??sngtuy v?ykhi ??t ? cc v? tr c nh sng t?t nh? vo nh? c?a s?, ban cng th cy s? t??i t?t v ra nhi?u hoa h?n.

T??i n??c

Khng c?n qu nhi?un??c t??i, b?nch? c?nt??i 1 l?n/tu?nn?u??t cy trong phng my l?nhnh?ng lct??i 1 c?c n??c ??y l ??.

Su b?nh

Cy c t su b?nh t?n cng tuy v?yn?u nh?? lu trong mi tr??ng ?m ??t th??ng b? r?p, b? tr?, ve Khi pht hi?n m?m b?nhb?n nnc?t b? cc l b?nh ??h?n ch?ly lan??ng th?imang ph?i n?ng d??i tn l c?a m?t cy to khc.

Hoa lan kh kh ?? tr?ng, nn chng ta c?n tham kh?o cch ch?m sc lan bn trn nh. Hy v?ng nh?ng thng tin trn s? h?u ch v?i t?t c? m?i ng??i. C?m ?n m?i ng??i ? theo di bi vi?t.

H?ng Quyn – T?ng H?p v B? Sung

Tham Kh?o ( giabaogroup.vn, caycanhphongthuyminhh,… )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *