B?t m cch ch?m sc lan qun t? cho hoa n? ?ng ma

Hoa lan qun t? l m?t trong nh?ng lo?i hoa lan d? tr?ng v mang r?t nhi?u ngh?a phong th?y. Nn ???c r?t nhi?u ng??i dn Vi?t Nam yu thch. Tuy d? tr?ng nh?ng chng ta c?ng c?n ph?i ch?m sc c?n th?n? Cng Vua Cy theo di bi vi?t B?t m cch ch?m sc lan qun t? cho hoa n? ?ng ma ?? cng tm hi?u ngay nh.

??c ?i?mc?a ??t tr?ng lan qun t?

Hoa lan qun t? lo?i hoakhng nh?ng???c tr?ng ?? trang tr khng gian ki?n trc, thanh l?c khng kh m loi hoa ny cn l loi cy phong th?yr?t kh? quancho b?n m?nh c?a ng??i tr?ng.

V l m?t loi hoa th??ng s?ng c?ng sinh trn nh?ng cy thn g?c th???t tr?ng lan c?ng l lo?iquan tr?ng,khng ph?i llo?i ??t no c?ng tr?ng ???c. N?uph??ng phptr?ng vch?m sclan qun t? khng ?ng k? thu?t s?c th?khi?n cy ch?t, ci c?c ho?c khng ra hoa nhu theo mu?n

Lan qun t?pht tri?nt?t nh?tn?u nh????c tr?ng trn lo?i ??t mn, ??t chua,thong khv giuch?t dinh d??ng. B?nc th?mua ??t mn t?i ccshopbn v?t t? nng nghi?p. Ho?c b?nc th?t?o gi th? tr?ng lan ? nh theoph??ng php, t? l? m ccchuyn giat? v?n.

Bn c?nh hoa Lan b?n c?ngc th?t? tr?n ??t tr?ng hoa h?ng ?? lm ??p thm c?nh quan khng gian c?a mnhb?ng vi?ctheo dithmbi ??ngsau ??tham kh?occhlm ??t tr?ng hoa h?ng??t k?t qu? t?t,d? dng

Cch ch?m sc lan qun t?
Ch?n l?alo?i ??t tr?ngph h?ps? gip cy sinh tr??ngv??t tr?i h?n Tag: ??t tr?ng lan qun t?

ngh?a phong th?y c?a cy Lan qun t?

Khng nh?nglm c?nhxinh x?n, cy Lan qun t? cn mang nhi?u ngh?a v? phong th?y.

C? th?, Lan qun t? t??ng tr?ng cho kh phch c?a gia ch?. Cy mang ngh?amnh li?t, c ch v??n lnkhng ng?i khkh?n, ??y qun t? vchnhtr?c.

Bn c?nh ?, ng??i tr?ng cy ny trong nh s? g?p nhi?u may m?n, c cu?c s?ng sung tc,??y ??v v?ng b?n. Tr?ng bytrong ??n v?, phngth?c hi?n cng vi?cc th?gipho?t ??ngth?ng ti?n v?ng ch?c, thu?n l?i.

Nh? thi quen ra hoa vo ma xun, cy Lan qun t?hay ???cs? d?ngtr?ng by trong d?p l? T?t. Cy Lan qun t? ra hoa c?ng ld?u hi?ucho chng ta th?ymay m?n s?p c?p b?n.

Cch ch?m sc lan qun t?
Lan qun t? t??ng tr?ng cho kh phch qun t?, ch v??n ln

Nh? nh?ng ngh?a??ym Lan qun t?th??ng ???cs? d?nglm qu t?ng trong cc d?p??c bi?tnh? l? T?t, khai tr??ng, tn gia

Xem thmCc cch ch?m sc cy b?ch m hong t? chu?n nh?t hi?n nay

Lan qun t? ra hoa khi no?

Lan qun t? ra hoa vo cu?i ?ng, ??u xun v?i nh?ng chm hoa mu cam, ?? t??i hay h?ng ph?t. ?i?u nykhi?nkhng t ng??i?em lng yu m?n lan qun t? b?ith nncho hoa tr?ng by vo d?p t?t. M?i d?p t?t ??n xun v? mc ???cm?t ch?u lan qun t? n? r?c r? trong nh s??em l?inhi?u ti l?c cho cc gia ?nh.

Cchch?m scLan Qun T? ra hoa ?ng ma

Cung c?p n??c, ?? ?m, nh sng

N??c:s? l?n l?p l?it??i n??c cho cy l kho?ng 2 l?n/ tu?n vo ma H. Vo ma ?ng thch? ph?it??i 1 l?n/tu?n l ??. Trnht??iqu l nhi?un??c lm r? cy ng?p ng.

?? ?m:Lan Qun T?quan tr?ng?a ?mc th?kh d?ch?m sc. V l? ?b?n ??t cy ? mi tr??ng c ?? ?? ?m,trnh?? cy trong ?i?u ki?n qu kh h?n. Th?i ti?t qu kh s? lm cym?t n??cv d? ch?t.

nh sng: Cy thu?c loi ?a bng rmnnkhngyu c?uqu nhi?unh sng. Lan Qun T?pht tri?nt?t trong ?i?u ki?n phng. Ch? ph?icho cy ph?i n?ng 2-3 l?n/ tu?n l ??.

Cch ch?m sc lan qun t?
C?p n??c, ?? ?m, nh sng cho cy lan qun t?

Ch? ?? dinh d??ng

Y?u t? dinh d??nggi? nhi?m v???c bi?ttrong vi?c gip cy n? ?ng ma. Cy c?n ???c bn phn theo ??nh k 3 thng/l?n. B?nc th?s? d?ngphn vi sinh ho?c phn NPK. C th?pha long phn NPK v?i n??c ?? cy d?h?p th?.

Cch ch?m sc lan qun t?
Bn phn ??nh k? cho cy Lan Qun T?

Ngoi theo dilan qun t? ra hoa ma no, b?n c?ngnnl?u ??n cy??u ??n?? theo di ???c tnh hnh su b?nh. Cy Lan Qun T? th??ng b? cc b?nhph? bi?nnh? n?m, m?c. V th?,b?n c?n ph?i??u ??nt?a l a vki?m tra??x? lk?p th?i.

Xem thmCc cch ch?m sc lan nh? th? no l ?ng cch?

Bn phn v phng tr? su b?nh

Mong mu?nphn bn c?a cy khng cao. M?i n?m b?nch? ph?ib? sungphn bn t? 1 2 l?n l ???c.

??i v?i nh?ng cy ch?mpht tri?n,b?n nnbn thm phn NPK ho?c nh?ng lo?i phn vi sinh, phn trn qu? ?? cyc ??y?? dinh d??ng.

?? phng su b?nh h?i cy,b?n c?n ph?i??u ??nc?t t?a g?n gng, gi? cy khng b?tc ??ngb?i nh?ng cnh l vng a. G?c v thn thng thong, n?m m?c s?khng h? c?i?u ki?n sinh tr??ng.

Khi tr?ng ? nh?ng n?i ?m ??t, rm mt d? b?cc lo?ib? ho?c ?c sn t?n cng. B?n nh??? cy ??b? ?isu b?nh ngay khi chnghi?n di?n.

B?nc th?s? d?ngCarbendazim 50% pha long t??i ln l cy ?? di?t tr? b?nh r? g?c, r?p l, hay b?nh m?c tr?ng. Khi cy b? r?ng l, vng l hay th?i r?, b?nc th?b? sungthm phn chu?ng, phn h?u c?, ?? cy nhanhl?yl?i s?c.

Cch ch?m sc lan qun t?
Gi? g?c cy thng thongtrnhsu b?nh t?n cng.

Cchphng tr? su b?nh trn cy

– Cy th??ng b? b?nh ho r? g?c, m?c tr?ng:?? phngh?n ch?,ch? c?nt??i dung d?ch Carbendazim 50% pha long t??i vo g?c cy ho?c vung ??t xung quanh.

– B?nh th?i l:c?t b? ph?n b? th?i v ?? ? n?i kh thong,c kh? n?ngs? d?ngSteptomycin, Oxytetracyline pha long v?i t? l? 1:5000 phun ho?c bi ln n?t b?nh.

– B?nh thn th?:c th?s? d?ngCarbendazim 50%,hng tu?n1 l?n, phun 3 – 5 l?n l ???c.

– Trng v? c?ng:dngOmethoate 40% pha long phun ln cy.

B?n mu?n hoa lan qun t? ra ?ng ma hy tham kh?o cch ch?m sc lan qun t? ? bn trn nh. Hy v?ng nh?ng thng tin trn s? h?u ch v?i t?t c? m?i ng??i. C?m ?n m?i ng??i ? theo di bi vi?t.

H?ng Quyn – T?ng H?p v B? Sung

Tham Kh?o ( mygarden.vn, lasc.vn,… )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *