Cc cch ch?m sc hoa h?ng t? mu?i ?ng cch nh?t 2021

Hoa h?ng t? mu?i ch?c c l? ? g?n m?i tu?i th? c?a r?t nhi?u b?n tr? ngy nay. Loi hoa ny mang m?t mi h??ng nh? nhng nh?ng khi?n nhi?u ng??i kh qun. N?u b?n mu?n tr?ng cy hoa h?ng t? mu?i th hy cng Vua Cy theo di bi vi?t Cc cch ch?m sc hoa h?ng t? mu?i ?ng cch nh?t 2021 ngay nh.

ngh?a c?a hoa h?ng t? mu?i l g?

Nh?tnc?a mnh, hoa h?ng t? mu?i l bi?u t??ng, t??ng tr?ng chonh?ng ng??i b?n, ch? em thn thi?t. Nbi?u hi?nm?t s? d?u dng, nh? nhng, c cht mong manh d? v? c?a ng??i con gi ??p.

H?n n?ahoa h?ng t? mu?i cn???c xem lbi?u t??ng c?a tnh yuc?ng nh?h?nh phc v lng chung thu?, s? kht khao v??n t?i ci ??p.

K? thu?t tr?ng hoa h?ng t? mu?i

Khi tr?ng tay tri gi? cy, tay ph?i l?p ??t nh? vo xung quanh g?c, ?n nh? tay cho cy ??ng,trnhlm ??t r? cy, tr?ng xong t??i th?t ??m n??c. Ty theokch th??c b?n hay ch?u m ch?n kho?ngcchtr?ngthch h?pcam k?tl cy nh?nphong phnh sng,h?n ch?tr?ng qu g?n nhau cy s? m?c v?ng cao do ph?i c?nh tranh nh sng.

N?utronghon c?nhng??i tr?ngmu?ngim cnh thay v tr?ng cy c r? s?n thc kh? n?ngch?n cnh bnh t? (cnh khng qu gi khng qu non), r?idngdao s?c c?t thnht?ng ?o?nkhoang 8-10cm v ngm ngay vo ch?u n??c s?ch. Sau?s? d?ngdao s?c c?t ?o?n g?c l?i m?t l?n n?a, l?n nynnc?t h?i vtm?t t. C?m cnh c?t vo n?n gim (ct s?ch) vs? d?ngbnh x?t t??i phun s??ng kho?ng 4 ti?ng 1 l?n, sau kho?ng ch?c ngy cnh s?ti?p t?cra r?. Lc ny nh? nhng rt cnh c r? ra v tr?ng vo ??t nh? b??c trn.

Xem thmB?t m cc cch ch?m sc cy trc Ph?t b hi?u qu? nh?t

Cchch?m schoa hng t? mu?i

Ch?m sccy hoa h?ngt? mu?ikhng qu kh,tuy nhin?? cho cy ra nhi?u hoa h?n v th?i ?i?mquan tr?ngl vi?cc?c kkh, c?nhi?u su???c th?i ?i?m noc th?s?n sccy nhi?u h?n, th?i ?i?m nonnts?n sccy, khi cy vo ma thunns?n sccy nhi?u h?n, bn phn, t?a cnh gip cy sinh tr??ng ?n ??nh h?n, ra hoa nhi?u h?n, bng hoa to h?n, ??p h?n?em ??nc?m gicth?c s?th v?

Bn phn cy h?ng t? mu?i: khi m?i tr?ng cy ???c kho?ng 1 tu?n tac th?s? d?ngcc lo?ithu?cthc ??yra r? ?? phun cho khu v??n ho?c voch?u tr?ng hoa h?ngt? mu?i,cc lo?ithu?ckch thchra r? nh?: B1, Atonik, N3m,cc ki?uphn bn lvi?c lm nys? gipkch thchb? r? c?a cy sinh tr??ngpht tri?nv??t tr?i h?n.

Sau g?n 1 thng tr?ngc kh? n?ngt??i thmcc lo?iphn dung d?ch pha long nh? phn NPK tan ch?m, phn d?i ?? gip cyh?p th?d?n v?i ccd??ng ch?tc?n thi?t, sau kho?ng 1 tu?n bn phn s? th?y s?pht tri?nc?a cykh?e kho?nh?n.

Nnbn phn ??nh k? 1 thng/1 l?n cho cy h?ng t? mu?ipht tri?n.

Khi cy sinh tr??ng ???c m?t kho?ng th?i gian m?i tr?ng, khi th?y cy ra hoa thlo?i b?hoa c?a cy,lm gi?mlm cy b? m?t s?c, m?t l?ct?ng tr??ng, khi no th?y cy ?n ??nh, ra nhi?u cnh nhnh v c m?m g?c cyt?ng tr??ngln trncao th m?inn?? hoa, lc ny bng hoa m?ipht tri?nv??t tr?i h?n???c.

Nh?ng ?i?ub?n c?nbi?t khi tr?ng hoa h?ng t? mu?i

Ch?n ??t v lm ??t tr??c khi tr?ng hoa h?ng t? mu?i

??tph h?p?? tr?ng hoa h?ng l ??t th?t, ho?c ??t th?t nh?,c th?ch?n nh?ng n?i ??t cao khng b? ng?p ng, ??t b?ng ph?ng, t?i x?p thng thong, c ?? pH = 6,0 6,5,c ???c ??y?? nh sng. N?utr?ng h?ng ? ch?u thl?u ch?n ch?u ??t nung ho?c ch?u g?m nh?mm?c ?chkhng b? t?ng nhi?t ??t tr?ng trong ma h.

Cch ch?m sc hoa h?ng t? mu?i
Ch?n ??t v lm ??t tr??c khi tr?ng hoa h?ng t? mu?i

N??c t??i

?yl cng ?o?nv cng quan tr?ngvthi?t y?uv?i m?i lo?i cy tr?ng ni chung v hoa h?ng t? mu?i n?i ring. ??i v?i hoa h?ng t? mu?i, vo m?i bu?i sngb?n nnt??i ??u cy b?ng vi phun nh? nh.

N?uvo nh?ng ma c ngy n?ng g?t,b?n c?n ph?it??i thm cho cy ??h?n ch?tr??ng h?pcy b? ho. Tuy nhinb?n hyl?u t??i vo lc chi?u mtnh?ng??ng qu tr? nh.?i?u nytrnhvi?c t?o mi tr??ng thu?n l?i cho su b?nh khi?n cy b? m?c lo?i su b?nh h?i do v?n cn n??c ??ng l?i trong ?m.

Trongtr??ng h?pb?n tr?ng cy vo ch?uth ph?i nnt??i cy v?it?n su?t2 l?n 1 ngy.

?i?u ki?n mi tr??ng

Trong k? thu?t tr?ng vch?m sccy h?ng t? mu?i th nh sng l m?t nhn t?v cng quan tr?ng??i v?i s? sinh tr??ngc?ng nh?ra hoa c?a cy. Do ?, ng??i tr?ng c?n??c bi?tch y?u t? ny nh.

Ngoi nh?ng tc ?ng tr?c ti?p ??i v?i cy tr?ng, nh sng n ctc ??ng ??ns?thay ??ic?am?t s?nh?ngtc nhnkhc nh? nhi?t ??, thot h?i n??c, ?? cy ra hoa t?tth nn??t hoa ? n?i ?n ???c nhi?u nh sng, n?i m?t tr?i chi?u nhi?u hay n?i nh n?ng chi?u xuyn.H?n ch??? nh?ng n?i khu?t nh sngnh?t lnh?ng nh ? ph? ? th?, dothi?ukhng gian, d?gy ratnh tr?ngcykhng ??nh sng khi?n hoa n?khng s?c nt.

Trong k? thu?t tr?ng hoa t? mu?i th ?i?u ki?n nh sng c?ng l m?t ?i?u ki?nv cng quan tr?ng, quy?t ??nh s? sinh tr??ng vt?ng tr??ngc?a cy. Ty vogi?ng cy m hoa t? mu?ic nhi?unhi?t ??thch h?pring. Tuy nhinnhi?t ?? trung bnh l t? 23 25 ?? C.

Xem thmH??ng d?n cch tr?ng hoa th?ch th?o n? nhi?u bng nh?t

Cch tr? su b?nh h?i cho cy

– Ng?n ch?n su h?i

N?u nh??? cy qu kh s? d?c m?tnh?n ?? ht chch lm cytr? nn y?u ?td?n. L cy b? nh?t nh?t v vng l, qu?n queo r?i r?ng ?i.?? ngh?t??ib? sung ?? n??cv bn thm phn bn l,cung c?pvitamin cho cy hoa h?ng.

Tr??ng h?phi?n di?ncc ch?m tr?ng g?n ng?n hay d??i m?t l??yl r?p sp,dngtay ng?t b? l b? bm hay tiu di?t cc ??m tr?ng.

– Phng b?nh cho cy

Cch ch?m sc hoa h?ng t? mu?i 1
Cch ch?m sc hoa h?ng t? mu?i 1

Cy H?ng t? mu?ir?thay g?ptnh tr?ng th?i thn ch?t nhnh vo nh?ng th?i ?i?m m?a nhi?u, ho?c th?i ti?t ?m ??t.

-T?a b?t cnh nhnht?o ?? thng thong cho ch?u h?ng t? mu?i, lm v?y nh n?ng c th xuyn vo thn cy v thong gi, thn cy s?nhanh chngkh ro khi t??i n??c ho?c sau nh?ng tr?n m?a.

– ??ng th?i,??u ??nv? sinh b? m?t ch?u, l??m h?t cc l vng r?t trn b? m?t ch?u.

– C?t t?a b? cc l vngv c?t t?a bng khng ?? bng tn r?ng t? nhin v cc cnh hoa d? bm vo cnh nhnh h?ng s? b? ?mtrong th?i giandi.

Nh?ngcchny tuygi?n ??n,nh?ng??t k?t qu? t?tphng b?nh ??m l v th?i thn trn cy hoa h?ng t? mu?it??ng ??i t?t. Ch? khi cy b? ??m l n?ng m?idngthu?c tr? n?m b?nh phun.

Cch ch?m sc hoa h?ng t? mu?i ?ng cch ? ???c Vua Cy t?ng h?p ? bi vi?t trn. Hy v?ng nh?ng thng tin trn s? h?u ch v?i t?t c? m?i ng??i. C?m ?n m?i ng??i ? theo di bi vi?t.

H?ng Quyn – T?ng H?p v B? Sung

Tham Kh?o ( vietq.vn, muabancaytrong.com,… )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *