Cch ch?m sc hoa h?ng ? l?t c d? khng?

Hoa h?ng ? L?t l m?t trong nh?ng c?c ph?m, ???c r?t nhi?u yu thch. C?ng c r?t nhi?u yu thch v? mang gi?ng hoa hoa h?ng ? L?t v? nh tr?ng. Nh?ng ?? ch?m sc cho hoa h?ng ? l?t n? bng ??p v tu?i lu th hy cng theo di bi vi?t Cch ch?m sc hoa h?ng ? L?t c d? khng? ?? cng tm hi?u ngay nh.

??c ?i?mhnh thi c?a cyhoa h?ng ? L?t

 • G?c hoa h?ng th??ngc?c kch?c v c?ng, c mu xm t?i.
 • R?: Hoa h?ng thu?c lo?i r? c?c. Km theocc r? ph?.
 • Hoa h?ng thu?c d?ng thn g?, v phn thnh cc nhnh, to v nh?khc nhau. Thn g?c d??i c mu xm xanh,ln pha trncc cnh c mu xanh. Trn thn c gai nh?n. Thn hoa h?ng ? L?tth??ng s? h?uxu h??ngcao, c chi?u cao t? 70 90cmc nhi?ulo?i th?p v c?ngc nhi?ulo?ic?c kcao,ty thu?c vocchch?m bnc?ng nh?l t?o dng cho hoa.
 • Thn hoa h?ng c?ng,tuy nhinl?ir?tgin, d? gy.

hoa-hong-da-lat_18

L hoa mu xanh ??u, hnh b?u trn

 • L hoa h?ng ? L?tc hnh b?u trn,mu xanh, ph?n mp r?ng c?a. Chia lm 3 l trn 1 cnh l, c 2 l cht ??i di?n nhau v 1 l ? gi?a.
 • Cu?ng l di kho?ng 1 ??n 3cm.Gn ll? r? gi?a.
 • Hoa c c?u trcb? trb?i nhi?u cnh hoa xen k? v ch?ng ln nhaut?o thnhcc l?p l?p hoa tr?ngr?tb?t m?t,? gi?a c nh?y mu vng. Khi hoa n? c d?ng xe, c mi th?m??c tr?ngnh? nhng v d?u ng?tkhi tn cc cnh hoa cxu h??ngd? r?ng.
 • Q?a: Q?a hoa h?ng ? L?txu?t hi?nkhi cy hoa h?ng ? ?? tu?i gi, qu? mu xanh khi non. Xu?t hi?n l?n ??ut? ?? hoa.

Xem thmB?t m cc cch ch?m sc cy trc Ph?t b hi?u qu? nh?t

Cchtr?ng hoa h?ng ? L?t

Tr?ng hoa h?ng ? L?t sao cho ??p v ?ng ltr?n tr?cc?a nh?ng ng??i ch?i hoa. Khng ph?i c? mua cy gi?ng t?t, ??tc nhi?uch?t dinh d??ngl cy s?pht tri?nthu?n l?i. Cngcoicchch?msccy hoa h?ng sao cho chu?n nh?t d??i ?y:

Ch?n h??ng n?ng

Cch ch?m sc hoa h?ng ? l?t
Nntr?ng cy ? n?i??u ??n???c nh n?ng chi?u tr?c ti?p

C th?ch?nnh?ng ??a ?i?mc h??ng n?ng m?t tr?i chi?u vo bu?i sng ho?c n?ng chi?u xuyn nhn?u b?n? ? th?, n?ith??ng xuynthi?unh n?ng m?t tr?i.

Ch?n ??t tr?ng

Cch ch?m sc hoa h?ng ? l?t
??t tr?ngr?t quan tr?ng?? s? h?uv??n hoa t?i nh ??p nh? v??n hoa ? L?t

Cy hoa h?ng khng c?n ??t qu ?m ho?c ng?p n??c,v l? ?t?t nh?tb?n nnmua nh?ng ch?u c l? thot v treo trn cao ??h?n ch?ngy m?a bo khi?n cy ng?p n??c. ??c ???cch?u hoa h?ng ??p nh?t,b?n c?n ph?ich?n ??t tr?ng c 50% ??t s?ch, 10% phn b, 40% ??t ph sa tr?n ??u ?? ??y 2/3 ch?u.

Xem thmH??ng d?n cch tr?ng hoa th?ch th?o n? nhi?u bng nh?t

K? thu?t tr?ng

Cch ch?m sc hoa h?ng ? l?t
Kho?ngcchgi?a cc ch?u cynnl 40 50 cm

Tr??c khi tr?ng, nhngt?t c?r? cy vo thng n??c c ch?a vitamin Atonik ??thc ??yr? cyt?ng tr??ng. V hoa h?ng ? L?tpht tri?nkh nhanh, c tn r?ngnnc?nphn b?ph h?pkho?ngcchgi?a cc ch?u v?i nhau kho?ng t? 40 50 cm s? t?t cho s?t?ng tr??ngsau ny c?a cy.

Phng tr? su h?i

Khi cypht tri?nnhanh th??ng ngh?a v?ivi?c s?c khng h? tcc lo?isu b?nh h?i t?n cng cyn lm chochng tac?n chu?n b?m?t s?cccch th?c th?c hi?n t?t nh?tvhi?u ???c cchphngh?n ch?nh?ng lo?i b?nhchnhtrn cy hoa h?ng sau ?y.

+ B?nh ph?n tr?ng

V?t b?nh d?ng b?t ph?n mu tr?ng xm, b?nh h?i trn cc l non, cc l bnh t? v c? bng, b?nhpht tri?nr?t nhanhlm l bi?n d?ng, thn kh, n? t, hoa th??ng khng n? th?m ch ch?t cy,c kh? n?ngdngthu?c Score 250 ND ho?c Anvil 5SC li?u l??ng theoh??ng d?ntrn bao b.

+ B?nh ??m ?en

V?t b?nh hnh trn, b?t ??nh, ? gi?a mu xm nh?t, xung quanh mu ?en. B?nh th??ng ph ho?i trn l bnh t?, v?t b?nhc m?t? c? hai m?t l, lm l vng, r?ng hng lo?t. Thu?c phng tr? b?nh l Daconil 500 SC 25; ??ng xyclorua 30 BTN, Anvil 5SC li?u l??ng theoch? d?ntrn bao b.

+ B?nh g? s?t

V?t b?nh d?ng ch?m n?i mu vng da cam ho?c mu g? s?t,t?o ra? m?t d??i l, b?nh lm l kh chy, d? r?ng, hoa nh?, cy ci c?c, thu?c phng tr? l Kocide 10, Vimonyl 72 BTN , Daconil 500 SC li?u l??ng theoch? d?ntrn bao b.

Cch ch?m sc hoa h?ng ? l?t
Cch phng su b?nh cho hoa

Hoa h?ng ch?uc kh? n?ngra hoa quanh n?mph h?pkh h?u nhi?u vng.tuy nhinc?n b? tim?t s?cchs?n schoa h?ngsau khimua hoa:

 • Sang ch?u l?n v thm ??t h?u c? c ?? dinh d??ng. Ch?n Potting Soil Bio Pro ??b?o ??ms?ch v ch?t l??ng nh.
 • Nn??t ? n?i c nh sng nh?,lm gi?mn?ng g?t tr?c ti?p, trong phng c nhi?t ?? l t??ng l t? 20-25 ?? C.
 • ??u ??nc?t b? hoa tn, t?a b?t nh?ng cnh nhnh gi y?u.
 • T??i n??c ?? ?m:t?n su?tt??i 2-3 l?n/tu?nn?u nh?tr?ng trong nh. N?u nh???t ? ban cng, sn v??n,h?ng ngy1 l?nnh?t lvo nh?ng ma h n?ng nng.
 • Bn thm phn NPK cho cy sau m?t th?i gian v?i li?u 2g/2 lt n??c pha long, gip c?i t?o ??t vgip ??cyt?ng tr??ngkh?e m?nh.

Hoa h?ngham mu?nkh h?u mt m?,th? nnkhi tr?ng ? khu v?c nhi?t ??i, nh?ng ??t hoa sauc th?nh? h?n ??t hoa??u tin,ty theol??ng dinh d??ngcung c?pv mi tr??ng tr?ng hoa.

?y l cc cch ch?m sc hoa h?ng ? L?t hi?u qu? nh?t m Vua Cy ? tm hi?u ???c. Hy v?ng nh?ng thng tin trn s? h?u ch v?i t?t c? m?i ng??i. C?m ?n m?i ng??i ? theo di bi vi?t.

H?ng Quyn – T?ng H?p v B? Sung

Tham Kh?o ( thietkesanvuonviet.com, pasgo.vn,… )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *