Cch ch?m sc cy v?n nin thanh pht tri?n t?t nh?t

V?n nin thanh l lo?i cy ???c ng??i Vi?t Nam nh?t m?c yu qu. Ngoi ???c s? d?ng nh? cy c?nh, th v?n nin thanh c?ng ???c s? d?ng nh? m?t bi thu?c. ?? gip v?n nin thanh c th? s?ng t?t chng ta c?n ch?m sc ?ng cch. Cng Vua Cy theo di bi vi?t Cch ch?m sc cy v?n nin thanh pht tri?n t?t nh?t ngay nh.

??c ?i?mhnh thi c?a cy v?n nin thanh

Cy V?n Nin Thanhc ngu?n g?ct? vng ??t Colombia, Brazil, n thu?c lo?i cy th?o, m?p m?p, thn ng?n vc nh?ng??t. Nh?ng ??t ny ???chnh thnhkhi nh?ng l cy gi c?i r?ng ?i. Ch?u cy V?n Nin Thnh c tn l r?ng, r?m r?p,mang ??nngo?i hnhkh th v? v sinh ??ng cho khng giandng.

V?n Nin Thnh l m?t lo?i cy c?nh n?i th?t c chi?u cao kh khim t?n, ch? ch?ng 0,5 ??n 1m, thn cy ??y ??n, trn ??u. L c?a cy l?n, c hnh b?u d?c, ph?n ??u thun nh?n v?i cu?ng lcam k?tcng b? l ml?ythn cy. L v?n nin xanh xanh bng, gn c hnh t?a lng chim, phi?n l n?i b?t v?i nh?ng ??m tr?ng vng n?m r?i rc.

Hoa cy v?n nin thanh m?c thnh t?ng bng mu xanh. Qu? c?a cy kh m?ng n??c v c hnh c?ut??ng t? nh?qu? qu?t. V?n Nin Thanh l m?t lo?i cy kh ?a bng rmnnhay ???ctr?ng trong khng gian n?i th?t, v?n phng hay nh?ng khu v??n ??m

Cy c t?c ?? sinh tr??ngr?tmnh li?t,c th?thch ?ngtrong nhi?u ?i?u ki?n mi tr??ngkhc nhaunh? tr?ng trong ??t hay tr?ng th?y sinh. D d??i hnh th?c no th cy c?ng kh d?ch?m sc,khng h? cnh?ngyu c?ukh?t khe trong nhi?u ?i?u ki?n s?ng l t??ng.

ngh?a v? phong thu?

ngh?a cy v?n nin thanh trong quan ni?m phong th?ygip hnh thnhra tr??ng kh, ha gi?i st kh haythc ??ysao T? L?c. N?u??t cy trong phng khch hay bnlm vi?c, n s? l gip ht ti v?n. Cng lc ?, cn?em ??ns???m b?o,b?n v?ngtrong s? nghi?p c?a gia ?nh. V?i ng??i ?ang trn con ???ng kh?i nghi?p ho?c c?u mongcng vi?c?n ??nhth nnmua cy v? tr?ng.

Hoa c?a v?n nin thanh thu?c h? hoa loa kn, thn d?ng r?, l th m?c t? g?c, th?i gian n? hoa t? thng 4 ??n thng 5. Hoa khi n? th??ng nh? v m?c dy l?i v?i nhau ln ??n ??nh.Mu s?choa l mu tr?ngnh?ng?i khil mu tr?ng xanh. Trong phong th?yng??i s? d?ngtin r?ng cy va?n nin thanh khi ra hoa lbi?u hi?nc?a s? may m?n v t?t lnh. Bo hi?u t??ng lais? ?em ??nti?n ticho ba?n b?t c? lc no.

Xem thmCch ch?m sc hoa h?ng ? l?t c d? khng?

Cng d?ngcy v?n nin thanh

Lo?i cy ny ???c cng lm c?nh trong nh, v?n phng cc ??i s?nh. V chngthchnh sng bn phnc th?c kh? n?ng?? ? cc hnh lang, b?nh vi?n, c?u thang
Chng gi? ?m cho khng gian, thanh l?c kh,gi?m b?ti nhi?m cho mi tr??ng.
Theo nhi?unghin c?ucho r?ng lo?i cy nyc tc d?nght cc??c t?h?i trong mi tr??ng??c bi?t lmi tr??ng cs? d?ngmy ?i?u ha,cc ki?umy mc cho kh ??c. Nnt?t nh?tb?n nn??t m?t ch?u cy trong phnglm vi?c
Gip tinh th?n s?ng khoi th? thih?n n?a, trong phong th?y chng gip gi?i ha st kh.

K? thu?t tr?ng v ch?m sc cy v?n nin thanh

Cchtr?ng cy v?n nin thanh

Lo?i cy ny th??ng nhn gi?ngb?ng cchgim cnh. Vo ma xun, th?i gian c mi tr??ngd? ch?ucho cyt?ng tr??ngth b?n s? ti?n hnh nhn gi?ng. Cy ???c ch?n ??l?ygi?ng c?nkh?e kho?nv c?t m?t?o?n l?nkho?ng 10 ??n 15 cm sau??yc?m vo ct ?m v?i nhi?t ?? mi tr??ng l 25 ?? C.

Kho?ng 4 tu?n sau cyb?t ??ura r? v khi cy m?c ch?i kho?ng 2 ??n 3 cm th b?n ti?n hnh tr?ng vo ch?u ho?c kho?ng ??t m?i.
N?utr?ng cy trong ch?u b?n nh? ??t ch?u n?i b?ng ph?ng, ?? cy ko b? nghing ch?n ch?u ?? thot n??c t?t, ch?ng vi khu?n xm nh?p.
Ngoi vi?c gim cnh banc th?tch cy t? b?i l?n thnh cc cy con v gieo tr?ng thnh cy khc. Ho?cdngh?t ?? ??m cy,tuy nhingi?i phpny t???c dngb?i t? ln ln m?m khng cao vt??ng ??i lum?i ln cy m?i.

Cchch?m sccy v?n nin thanh

Va?n Nin Thanhl loi cyc kh? n?ngsinh tr??ng t?t, tnhthch ?ngcao,c th?tr?ng? trong nhv c? ngoi tr?i. Tuy nhinn l loi cy ?a sng,n?u nh?tr?ng trong nh, trong v?n phng,mu?n?? chngpht tri?n??m hoa n?y l?c, ccb?n c?n ph?i??uch ??nm?t s?cc y?u t? d??i ?y:

Cch t??i n??c

T??i n??c c ?? ?m b?ng nhi?t ?? trong phng. Ma h, ma ?nglun ph?it??i nhi?u n??c h?n, ??t qu kh ho?c qu ?m s?lm chocyhi?n di?n??m vng trn l. V l? ?c?ngc?n ph?iphun ??u n??c trn m?t l v t??i n??c 1 l?n / ngy. Cc b?nch?c th?t??i cho ??t ?m thi,??ng nnt??i ??m nh. N?u nh?t??i ??m sau nhi?u ngy cy s? b? ng n??c th?i r? v ch?t d?n?.

Bn phn cho cy

Trong th?i k? sinh tr??ng, ?? cy nhanh l?n ccb?n nnbn phn. Cy ? tr??ng thnhgi?m nh?l??ng phn bn xu?ng ?? gi? cho hnh dng cy ?n ??nh vxinh x?ntrong thi?t k? c?nh quan. S? l?n bn phnc kh? n?ngt? 1-1.5 l?n/thng ??b? sung??d??ng ch?tcho cy.

C?t t?a vch?m sc phng tr? su b?nh

Cy tr?ng c?n ???c?i khix?i ??t ?? ta?o ?? t??i x?p,vo kho?ng th?i gianth?i gian ???c 2 n?mc th???o ch?u m?t l?n,??ng th?ic?t b? b?t nh?ng thn cy tr?i l ??thc ??y qu trnhra ch?i non.

Th??ng xuyn lm s?chm?t trn v m?t d??i c?a l ??h?n ch?kh?i s? t?n cng c?a su b?. Mong mu?ncy sinh tr??ngbnh th??ngv lun t??i t?t thcc b?nl?u ph?i lun gi? ?? ?m cho ??t v c?n gi? ? nhi?t ??d??i 25?? C.

Xem thmCch ch?m sc cy nguy?t qu? chu?n nh?t 2021

?? quang h?p c?a cy

Va?n Nin Thanh kh ?a sngv th?n?u nh?tr?ng trong nh, c?n ph?i cho cy ph?i n?ngt nh?t1 l?n/ tu?n ho?cc kh? n?ng2-3 l?n/ tu?nn?uba?n c th?i gian. Vi?c ph?i n?ng s?thc ??yquang h?pcng lc ?ha?n ch? su b?nh cho cy.

?? gip cy v?n nin thanh pht tri?n t?t nh?t, hy tham kh?o cch ch?m sc cy v?n nin thanh bn trn ngay nh. Hy v?ng nh?ng thng tin trn s? h?u ch v?i t?t c? m?i ng??i. C?m ?n m?i ng??i ? theo di bi vi?t.

H?ng Quyn – T?ng H?p v B? Sung

Tham Kh?o ( vuonmattroi.com, cayxinh.vn,… )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *