H??ng d?n cch ch?m sc cy thi?t m?c lan ?ng k? thu?t

N?u b?n ?am m phong th?y th ch?c ch?n khng th? b? qua cy thi?t m?c lan. V ?y l lo?i cy ???c r?t nhi?u ng??i yu thch phong th?y s? d?ng. Cy thi?t m?c lan ch?m sc nh? th? no? Cng Vua Cy theo di bi vi?t H??ng d?n cch ch?m sc cy thi?t m?c lan ?ng k? thu?t ?? cng tm hi?u ngay nh.

??c ?i?mc?a cy thi?t m?c lan

Cy thi?t m?c lan cn ???c g?i v?i nh?ng ci tn khc nh? Ph?t D? Th?m hay cy pht ti,?y lm?t trong nh?ngloi cy c?nh ??p ???cl?a ch?ns? d?ngtrong trang tr n?i th?t v?n phng, nh ?ngy nay. Con ng??ic th???n gi?nb?t g?p hnh ?nh c?a cy thi?t m?c lan b? v?, cao to ? khng gian ti?n s?nh, hnh lang, v?n phng, nh ? V th? nnm thi?t m?c lan ???cr?tnhi?u ng??il?a ch?n?? tr?ng giplm chokhng kh trong lnh v c?ng nh?mthu htti kh, may m?n.

Cy thi?t m?c lan l lo?i cy thn g?, m?c th?ng ??ng, c dng ??p v sang tr?ng. L c?a cy di, xe r?ng ra xung quanh?em ??nm? t v? ??pc?c kthu ht,thu ht. Cy thi?t m?c lan cn c hai lo?i l lo?i l xanh v lo?i l s?c v?i hai mu xanh vng. Ngoi ra, ng??i ta cnnh?c ??ncc lo?ithi?t m?c lan khc thn v?i nhi?u s? l??ng v nhi?u ngh?abi?u hi?nkhc nhau.

Thi?t M?c Lan l lo?i cy c hoa, hoa c?a n m?c thnh chum, c mu tr?ng kh??p m?t. Hoa th??ng n? trong ?i?u ki?n th?i ti?t se l?nh, th?i ?i?m l lc giao ma t? ?ng sang xun. Nnc nhi?ul?ncon ng??i? b?t g?p lo?i hoa ny vo d?p t?t. Tuy nhinkhng ph?i trong ?i?u ki?n no cy c?ng ra hoa, ch? khis? h?umi tr??ngch?m sch?p l nh?tthi?t m?c lan m?i ra hoa ??u ??n.

B?t mcc tips c?n bi?t khi tr?ng cy thi?t m?c lan

Ch?n ch?uthch h?p

  • Ty theov? tr trang tr mcon ng??ic?nl?a ch?nlo?i ch?u v kch th??c ch?uh?p l. N?utr?ng ?? bnth ph?i nnch?n nh?ng lo?i ch?u kch th??c t? nh? ??n trung bnh lph h?p. N?u nh?l trang tr ? gc nh ho?c v?n phng th ch?n ch?u l?n h?n ??c th?ph h?pv?i kch th??c c?a khng gian. N?u nh? b?nqu b?n r?n,c kh? n?ngch?n lo?i ch?u cy t? t??i ?? ti?t ki?m th?i gian.
  • ??i v?i ch?uc th?thay m?i n?m m?t l?n ??lo?i b?tn d? n?m b?nh, vi khu?n v dinh d??ng cho cy. M?t khc, khi ch?n ch?u c?ngnnch?n l?amu s?cthch h?pv?i khng gian ??mang ??ny?u t? th?m m? khi trang tr. Ho?cch?n l?amu s?ct??ng h?p v?i m?nh c?a gia ch? ??cam k?tthch h?ptheo y?u t? phong th?y c?a gia ?nh.

Ch?n gi?ng cy Thi?t M?c Lan

  • Ch?n v??n gi?ng t?tkhng cngu?n b?nh, cy khng nhi?m b?nh, cho n?ng su?t ?n ??nh v? thn v l
  • Cy c tn l phn b? ??u quanh thn ch? (l m?c vng quanh thn), ??t ng?n, n?ng l?cphn nhnh do y?u t?chng tatc ??ng???c
  • Cy gi?ng ??t t? 3 tu?i tr? ln,n?ucy gi?ng cn tr?, thn s? non vthi?un??c trong thn ??thc ??ym?m non ra ch?i

Ch?n ??t tr?ng cy thi?t m?c lan

Cy Pht ti tr?ng ???c trn nhi?u lo?i ??tkhc nhaunh?ng ph?i??t ???ccc?i h?ic?n b?nsau:

  • ??t d? thot n??c, khng ng ng?p,giu mn.
  • ?? chua (pH) t? 5 6,5
  • Cy su 2 l?n, b?a k? nh?t s?ch c? d?i, chia thnh di?n tch l?n, nh?ty thu?c theob?n tr?ng trong v??n nh hay trong ch?u.

Xem thm Mua ??t tr?ng cy ? TPHCM uy tn nh?t

K? thu?tch?m sc??nh k?

Ki?m tra?? ?m ch?u cy v t??i l??ng n??ckhng qu nhi?ucho cy. Dngtayki?m tracoi??t xung quanh, d??i m?t ch?u c ?m,n?u nh?qu ??t thki?m duy?tcoich?u cy c b? ? n??c v thng l?i l? ch?u cy. Tr??ng h?pny,khng ???cti?p t?ct??i n??c cho cy n?a, ng?ng n??c kho?ng 2-3 ngy. ??t trn m?t g?n g?c cy thi?t m?c lan kh ro- ti?n hnh t??i n??c.
L??ng n??c t??ih?p lv?i ch?u cy v lo?i cy. V d?: V?i thi?t m?c lan c ???ng knh 30-35 cm, t??i kho?ng 1 lt n??c. T??i n??c ??u quanh g?c cy. L?nti?p theokhi t??i ta ph?iki?m tra?? ?m ???i?u ch?nh l??ng n??cph h?p. Lau l bm b?i v v? sinh ch?u cy:
Cch ch?m sc cy thi?t m?c lan
K? thu?tch?m sc??nh k?

K? thu?t C?t t?a, t?o hnh

Ki?m trav nh?t b? l a, l vng v c?t t?a ??u l ho cho ch?u cy thi?t m?c lan Khi c?t t?a l pht ti ta c?t t?a theo hnh chi?c l c?t ? ??u l ??cam k?tth?m m?. Khi c?t b? l ta c?t st thn??ng nnc?m tay t??c.
– Th??ng hay theo di, c?t b? b?t cnh l kh, su b?nh, t?o dng ??p cho cy.
Cch ch?m sc cy thi?t m?c lan
K? thu?t C?t t?a, t?o hnh

K? thu?t Bn phn Cho Cy Thi?t M?c Lan

Phn bn c?ng?ng gp vo vi?cquan tr?nggip cy thi?t m?c lant?ng tr??ngnhanh v kho? m?nh. Cy c?n m?t hm l??ng phn bnnh?t ??nh??ko did??ng ch?tnui ccb? ph?nc?a mnh. ??i v?i cy thi?t m?c lan thb?n nnch?n phn NPK ?? bn v?it?n su?ttrung bnh 2-3 thng/??t.
C th?dngm?t l??ng phn bn v?a ph?i, ti?n hnh r?c phn quanh g?c cy vcchthn cy 5-10cm, sau??yt??i n??c ??u quanh g?c cho ng?m. Ho?c tac th?ha l??ng phn NPK v?a ph?i v t??i ??u ln g?c cyc?ng ??u ???c
Cch ch?m sc cy thi?t m?c lan
K? thu?t Bn phn Cho Cy Thi?t M?c Lan

Xem thmCch ch?m sc cy nguy?t qu? chu?n nh?t 2021

Ccht??i n??cph h?p

  • V?i cy thi?t m?c lan ghpb?n hyhnh ??ngl?n t??i t? 12 16 ngy cho m?t l?n t??i ( ch :ki?m tra?? ?m c?a ??t v ??t kh th hy t??i ??u chot?t c?m?t ch?u. M?c ?chnylm chol??ng n??c ???c g?m ??u gipt?t c?d? cyc kh? n?ngti?p c?n t?il??ng n??c t??i. Vkhng ?? l?iph?n d? no b? kh.
Cch ch?m sc cy thi?t m?c lan
B quy?t ch?m sccy thi?t m?c lan ghp

L?u :Tuy?t ??i khng t??i n??c khiki?m tra??t cn ?m, hay nho. B?o ??m?y ch?u thng thot n??c t?t khi t??i Khng ?? ? ??ng n??c trong ch?u, trong ??a .

V?iccht??i n??c nh? ny gip cy s? s?ng kh?e,h?n ch????c hi?n t??ng t??iqu nhi?un??c lm cy b? ng vng l hay th?i thn cy.

??i v?icy thi?t m?c lan g?cthccht??i n??cc?ng gi?ng nh?trntuy nhinl??ng t??i n??c s? nhi?u h?nm?t chtso v?icy thi?t m?c lan ghp. ??c bi?tv?i lo?i cy c?nh thi?t g?c ny do vi?c v?n chuy?n ?i l?i lc?c kkhth? nnb?n nnch?n v? tr c nh sngt?t nh?tho?cs?p ??t?n ?i?n chi?u sng cho cy trong v?n phng mnh ?? by tr s? gip ???c ph?n no trong s?pht tri?nc?a cy.

Trn ?y l cch ch?m sc cy thi?t m?c lan ?ng k? thu?t nh?t hi?n nay. Hy v?ng nh?ng thng tin trn s? h?u ch v?i t?t c? m?i ng??i. C?m ?n m?i ng??i ? theo di bi vi?t.

H?ng Quyn – T?ng H?p v B? Sung

Tham Kh?o ( cayxanhthudo.com.vn, vuonxanhnongnghiep.com,… )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *