Cch ch?m sc cy mai chi?u th?y n? hoa ??p nh?t

N?u b?n l m?t tay ch?i cy c?nh th ch?c h?n b?n khng th? b? qua cy mai chi?u th?y. B?n ? qu chn v?i vi?c ?i mua cy v? nh t? ch?m, nn mua gi?ng v? tr?ng. ?? ch?m ???c m?t cy mai chi?u ??p chng ta c?n h?c cch ch?m cy th?t c?n th?n. Cng Vua Cy theo di bi vi?t Cch ch?m sc cy mai chi?u th?y n? hoa ??p nh?t ?? tm hi?u ngay nh.

Cy mai chi?u th?y l loi cy g?

Cy mai chi?u th?yhay cn g?il cy mai chi?u th?, c tn khoa h?c l Wrightia religiosa. ?y chnh llo?i cy lu n?m c thn x x, cnh nhnh nhi?u v m?mnnd? u?n, l nh? v?a hnh tri xoan, cy c hoa mu tr?ng vnh?t lhoa n? thnh chm quanh n?m, hoa c mi th?m nh nh? kh cu?n ht t?onnc?m gictho?i mi. Hoa c?a cy chi?u th?y n? khng h??ngln trnm h??ng xu?ng d??i ??tc th?g?i l chi?u th? hay chi?u th?y,??ng th?ihoa c n?m cnh t?a gi?ng hoa mai vngnnchng m?i c ci tn g?i l mai chi?u th?y l nh? v?y.

Cch ch?m sc cy mai chi?u th?y
Cy mai chi?u th?y l loi cy g?

Cy mai chi?u th?y v?a l m?t loi hoa v?a l m?t loi cy c?nh ?ang ???cr?tnhi?u ng??i?a chu?nghi?n nay, chng th??ngs? d?ng?? tr?ng by v trang tr ? khun vin sn v??n ho?c trong khng gian s?ng trong nh.

?y c?ng l lo?i cy mang ngh?a trong ??i s?ng phong th?y,??ychnhl?em l?imay m?n trongti?n ti, s? ?n ??nh v bnh an cho gia ch?.

Xem thmCch ch?m sc cy nguy?t qu? chu?n nh?t 2021

ngh?a phong th?y cy mai chi?u th?y

Cy mai chi?u th?y bi?u tr?ng cho s?b?n v?ngv ?n ??nh c?a gia ch? chngth??ng ???ctr?ng trong ch?u, ??t ? c?ng, trang tr sn v??n v???c xem llo?i cy tr?n y?m ti l?c cho gia ch?.Chnhv ngh?a m n?em t?imai chi?u th?yr?t???c ?a chu?m trong cc d?p t?t ho?c lm qu t?ng.

Cy???c dnglm cy ngo?i th?t, cy sn v??n b?ir?td?ch?m scra hoa quanh n?m ph?ng ph?t h??ng th?mquy?n r?. Hoa c 5 cnh nhn thong qua gi?ng hoa mainn ctn g?i l mai, khi hoa n? lun h??ng xu?ng m?t ??tc th?g?i l chi?u th?y, chi?u th?.

Mai chi?u th?y thu?c h? trc ?o, thn g? x x nhi?u cnh nhnh nh? d? u?n n?n v c?t t?a, chng ra hoa mu tr?ng n? quanh n?m c mi th?m nh?d? ch?u. C 3 lo?i mai chi?u th?y l nh?, l trung v l l?n dng l nh?th??ng ???cu?n t?o hnh??c l?. Trong th?i gian?dng mai l?n th??ng l mai th?cng lun?m cngc nh?nggi tr?.

Loi mai nyc th?nhn gi?ng t? h?t ho?c chi?t cnh, chngkhng ch???p d? t?o dng m khng qu c?u k? v?cchch?m sc. B?nch? ph?it??i n??cm?i ngyv ??t cy ? n?i c nh sng d?u l cyc th?sinh tr??ng t?t.

Cchch?m sccy mai chi?u th?y

Cng tc c?t t?a cnh nhnh

  • Cng tc c?t t?a cnh nhnhhnh ??ngbnh qun 1 thng / 1 l?n vo ma m?a v 2 thng / 1l?n vo ma n?ng.
  • C?n ??c l??ng kch th??c v hnh d?ng tn cytr??c khi th?c hi?nvi?c c?t t?a.
  • Th??ng th??ngc th?k?t h?p cng tc c?t t?a v?i vi?c ??nh hnh t?o dng cho cy,hon c?nhc? b?n nh?tl t?o dng tn cy hnh thp ho?c hnh trn.

Th?i gian khix? l??n khi ra hoa l 45-50 ngy.Cy Mai Chi?u Th?yl loi cy c?nh ra hoa quanh n?m,v th?mu?ncy ra hoac th?lm theochu trnhsau:

  • C?t t?a cnh nhnh g?n gng.
  • Ng?ng t??i n??c hon ton t? 4-6 ngy, khi th?y cy c hi?n t??ng l b? ho th t??i nh? qua 1 l?n / 1 ngy vo bu?i sng khng t??iqu nhi?un??c.
  • Khith?c hi?nc th?t??i n??c nh?, 1 tu?n/1l phun phn KNO3 v?i li?udngl 12g/bnh 8 lt phun vo bu?i sng ( t? 7h-9hm?t khit??i n??c v l cy ? kh h?t n??c)
  • Tnh t? th?i gianti?p t?cgi?i quy?t??n th?i gian 30-35 ngy cys? xu?t hi?nnh?ng n? hoa, sau 10-15 ngy hoa s? n? tr?ng cnh.

Bn phn cho cy

Khich?m sccy tr?ngchng tach?c ch?nkhng th?b? ???ccng vi?c chu?n b?ch?m bn phn cho cy. ?yth?c ch?tl t?och?t dinh d??ngcho ??t tr?ng b? r? c?a cyh?p th?nh?ngd??ng ch?t??y?? nui d??ng cy.

Lo?i phn bnph h?pcho mai chi?u th?y l lo?i phn bn h?u c? nh? phn chu?ng ? hoai, phn d vcc ki?uphn vi sinh nh? NPK, DAP,

Cch ch?m sc cy mai chi?u th?y
Bn phn l vi?cr?t quan tr?ngtrong qu trnhch?msccy

V?i lo?i phn h?u c?, phn t??i ta ph?i kh r?i r?i xung quanh g?c cy,??c bi?tkhng nnbnqu nhi?uc?ng khng vun vo m?t ch?ch?c ch?n. V?i nh?ng lo?i phn vi sinh, phn h?t ta ti?n hnh pha long v?i n??cv?i m?t ??nh?t ??nhv t?ng d?n l??ng t??icng v?is?t?ng tr??ngc?a cy.

??i v?i lo?i cy tr?ng ? v??n hay tr?ng ? ch?u, khi bn phncon ng??innr?c ??u v vi xu?ng ??t,khng ???cbn tr?c ti?p vo g?ctrnhvi?c khi?n cy b? nng.

Xem thmCc cch ch?m sc hoa h?ng t? mu?i ?ng cch nh?t 2021

Nhi?t ??

Mai chi?u th?y l cy ?a n?ng v ?a n??c. Nhi?t ??thch h?p?? tr?ng l 25 ??n 30C.

N??c t??i

C?n t??i cyhng ngyn?u nh? b?ntr?ng cy ngoi tr?i. K?t h?p t??i phun s??ng trn thn l v d??i g?c. L?u xemcy ? ?? ?? ?m hay ch?a ?? cn ??i l??ng n??c t??i.

Cch ch?m sc cy mai chi?u th?y
N??c t??i

Tuy l cy ?a n??ctuy nhinc ??n 90% cy mai chi?u th?y bonsai ch?tl dob? ng r? v n??c. Chnh v th?b?n c?nki?m trab?u ??t lin t?cxemn??c t??i c b? th?a hay khng. N?u nh?c?m th?ynhi?u n??c qu b?n hyl?ym?t ci cy ho?c m?t ci ??a ch?c th?ng xu?ng d??i b?u ??t vcoi??u quanh b?u ??t ?? cy ho n??c nhanh.

Phng tr? su b?nh trn mai chi?u th?y

L lo?i cy t b? su b?nh v c s?c ch?u ??ng cao khi g?p th?i ti?t b?t th??ngtuy v?yvo th?i k? chuy?n mac?a n?mnh? ??u ho?c cu?i ma m?a c?nki?m trav phun phng tr? su ?n l v su ??c thn.

Khi cy chu?n b? ra hoac?n ch cy c su v h??ng th?mthu htcn trngnh?t lb??m. Khikhng h? c?i?u ki?n lmchu trnhtrnch? ph?ing?ng t??i n??c 5 7 ngy sau?t??i nh? l?p l?i nhi?u l?n c?ng khi?n cy ra hoanh?ngm?t ?? hoa t h?n m?t khc cy c?ng b?suy y?ud?n.

Trn ?y l cc cch ch?m sc cy mai chi?u th?y ch?t l??ng nh?t m Vua Cy ? t?ng h?p ???c. Hy v?ng nh?ng thng tin trn s? h?u ch v?i t?t c? m?i ng??i. C?m ?n m?i ng??i ? theo di bi vi?t.

H?ng Quyn – T?ng H?p v B? Sung

Tham Kh?o (cuahangcaycanh.com, rauxanh.net,… )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *