H??ng d?n cch ch?m sc cy kim ngn l??ng chu?n nh?t

Kim Ngn L??ng nghe tn chng ta ? c?m th?y r?t nhi?u ti?n t?i r?i ?ng khng no? ??n ma ?ng, cy kim ngn l??ng s? ra qu? m? ?? c?c k b?t, thu ht nh nhn c?a t?t c? m?i ng??i. Lm sao ?? ch?m sc cy kim ngn l??ng ra qu? nhi?u v ??u ??n? Cng Vua Cy theo di bi vi?t H??ng d?n cch ch?m sc cy kim ngn l??ng chu?n nh?t ngay nh.

Tm hi?uv? cy kim ngn l??ng

Cy kim ngn l??ng c tn khoa h?c l Ardisia Crenata, thu?c chi Ardisia. Cyc ngu?n g?ct? vng nhi?t ??i v?i h?n 700 loi. Cy kim ngn l??ng c s?c s?ngmnh li?t??n m?c b?nc th?nhn th?y chng ? kh?p n?itrn ton c?u. M?t vikhu v?c tr?ng cy kim ngn l??ngr?ng rinh? Chu , Chu c, B?c M? v Nam M?.

H?u h?tcc gi?ng cy kim ngn l??ng ??u l b?i cy ho?c cy b?i. M?t s? gi?ng c hnh dng l b?i cy, thn th?p, cnh l st m?t ??t v ???c tr?ng nh? nh?ng hng ro cmu s?c??c bi?t. Tuy nhinph?n l?n, cy kim ngn l??ng c hnh dng l cy b?i v?i nhi?u kch th??ckhc nhau. Nhn bao qut, cy kim ngn l??ng ??u c hnh dng kh ??p vth?t s?chngr?td? tr?ng.

Cy kim ngn l??ng ?a n?ng vyu thchth?i ti?t ?m p. Sau?y chnh lm?t vigi?ng cy kim ngn l??ngthch h?p?? tr?ng ?Vi?t Nam:Gi?ng cy kim ngn l??ngArdisia crenata,Gi?ng cy kim ngn l??ng Ardisia elliptica,Gi?ng cy kim ngn l??ngArdisia escallonioides,..

Cch ch?m sc cy kim ngn l??ng
B? s?u t?p cy kim ngn l??ng

Cy kim ngn l??ng c??c t?khng

Theo nhi?u ngu?n tin th l, ng?n non v qu? cy kim ngn l??ngc kh? n?ng?n ???c. Ton b?ccb? ph?nc?a cy nh? l, thn, r?, qu? ??u c ??c tnh y h?c vc kh? n?ngdnglm thu?c.

Tuy v?y, cy kim ngn l??ng v?n ch?a ???c??a rac th?tr?ng lm cy?? ?nnnton b? m?i ng??i?n??ng nn?n.

??c bi?t, c m?t cu h?i chungc?a ph?n l?n ng??il kim ngn l??ngk?t qu?s? h?u?n khng, v qu? kim ngn l??ng ch?a ???c ch?ng minh l ?n ???cnnm?i ng??i??ng nn?n th?,quan tr?ngnh c tr? nh? hay ngh?ch ng?m th cngc?n ch h?n.

ngh?a cy kim ngn l??ng

Cch ch?m sc cy kim ngn l??ng
ngh?a phong th?y cy kim ngn l??ng

Trong phong th?y, cy kim ngn l??ng mang ngh?a khai v?n,?em ??nti l?c, giu sang, ph qu cho gia ch?.Bn c?nh ?, mu ?? l mu t??ng tr?ng cho s? may m?n, qu? sai tr?u cnh l??i di?nc?a ?m no, sung tc.

Cy kim ngn l??ng???c coi nh?cy c?nh phong th?y?em t?inhi?u n?ng l??ng tch c?c, ng??i tr?ng cy s? g?p nhi?u may m?n, thu?n l?i trong cu?c s?ng.

Xem thmCc cch ch?m sc cy bng trang c?c ??p

Cy kim ngn l??ng h?p m?nh g

Cy kim ngn l??ng n?i b?t,quy?n r?b?i nh?ng chm qu? ?? t??i, r?c r? v c?ng bng,chnh v th?trong ng? hnh, cy kim ngn l??ng ???c x?p vo hnh h?a, v?i mu b?n m?nh l mu ??.

M theo quy t?c t??ng sinh c?a ng? hnh th h?a sinh th?. V v?y,cy ngn l??ng h?p v?i ng??i m?nh th? v m?nh h?a.

Cchch?m sccy Kim Ngn L??ng

Nhi?t ??

Kim ngn l??ng ?a mt m?, nhi?t ??ph h?p15-30C, ch?u l?nh km h?n nng. Tuy v?ycy v?n thu?c lo?ikh?e kho?n.

?? ?m

Cy thu?c lo?i ?a ?m trung bnh

??t tr?ng

Cy khng kn ??t khi tr?ng d??i ??t, khi tr?ng ch?u ?? qu? b?n, sai,hoa ??u nhi?uth nntr?ng lo?i ??t giu mn, nhi?u dinh d??ng, c tnh axit. Khi tr?ng ch?unnbn lt b?ng phn h?u c? hoai m?c.

T??i n??c

Nhu c?un??c t??i c?a cy c?ngch? ph?iv?a ph?i, t??iqu l nhi?ulm cy thn g? d? b? ng, th?i r?. T??i t qu lm hoa v qu? d? r?ng. Th? nnc?n ch quan st b? m?t ch?u th?y ??t trn m?t ch?u se kh ta ti?n hnh t??i,ty vo?i?u ki?n th?i ti?t.

Bn phn?ng h??ng d?nch?m sccy kim ngn l??ng

M?t khitr?ng cy ch?ng ?? 10 ngy th m?ic th?bn phn cho cyb?n nnl?a ch?nlo?i phn bn NPK ?? bn. Khi bn phn cho cy b?n ph?i hoa tan hon ton phn bn vo n??c r?i m?i ???c t??i ??u ln g?c cy,h?n ch?lm chocy b? st. Lc ny,b?n nnt??i n??c??y ????c kh? n?ngHa tan l??ng ??m.

Ty theotnh tr?ngc?a cy mc kh? n?ngdnghm l??ng phn bn cao th?p ty . Th??ngth nnpha phn bn theo n?ng ?? t? th?p tr??c ?? cy d?nthch nghir?i kho?ng hai ??n ba thng sau th s? t?ng n?ng ?? d?n ln.

Cchkh?c ph?ctr?ng thikh ho c?a cy Kim ngn:

– ??ng nn?? nh n?ng m?t tr?i chi?u x? tr?c ti?p vo cy,trnh?? cho s?c nng c?a nh n?ng ?nhnh?m ??ncy,c th?lm cy ch?t dom?t n??c.

– Ch?n n?ich?m sccy Kim ngn ? n?i mt m?, khng kh trong lnh vh?n ch?gi m?nh.

– Trong th?i gian??ukhng ???c?nh h??ngt?i ??t tr?ng cy, b?in?u nh???ng th? c?ng s? lm?nh h??ngt?i h? r? c?a cy. Th?i gian ny ch?nnc?t b? nh?ng l vng a, kh ho v t??i n??c??y ??cho cy,??ng th?icung c?p??mm?i tu?n1 l?n.

– ??i ??n khi cy c s?c s?ngquay l?ith thay ??t,t?t nh?tls? d?ng??t m?c v ??t ph sa ?? tr?ng,c th?bn lt phn b?c tr??c khi tr?ng cy.

Xem thmH??ng d?n cch ch?m sc cy thi?t m?c lan ?ng k? thu?t

Gi?s? l??ng cy Kim ngn trong m?t ch?u

V?i cy Kim ngn, s? l??ng cykhng gi?ng nhaus? ?em ??nnhi?u ngh?akhng gi?ng nhau??y. Hy?? ch?nntr?ng cy v?i s? l??ng 1,3,5 cy nh.

+ 1 cy ng??i ta g?i l tr? thin, cy s? mang ngh?a ch?c tr?i, khu?y n??c, kin c??ng, b?t khu?t.

+ 3 cyngh?a ltam ti, tam gio, t??ng tr?ng cho thin ??a nhn. Theom?t viquan ni?m phong th?y khc th s? 3 t??ng tr?ng cho Phc, L?c, Th?

+ 5 cy s????c xem lNg? phc, t??ng tr?ng cho Phc L?c Th? An Khang.

Hi v?ng nh?ngn?i dungtrn ?y s?t?t cho b?ntrong vi?cs?n sccy Kim ngn.

B?n mu?n cy kim l??ng ra qu? ??u ??n th ??ng nn b? qua cc cch ch?m sc cy kim ngn l??ng bn trn nh. Hy v?ng nh?ng thng tin trn s? h?u ch v?i t?t c? m?i ng??i. C?m ?n m?i ng??i ? theo di bi vi?t.

H?ng Quyn – T?ng H?p v B? Sung

Tham Kh?o ( phuongtrunggreen.com, ngocnamlandscape.com,… )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *