Cc cch ch?m sc cy bng trang c?c ??p

Hi?n nay, bng trang t xu?t hi?n t?i cc khu nh trong thnh ph?. Nh?ng khng t gia ?nh v?n yu thch loi hoa ny. C m?t ch?u bng trang trong nh s? khi?n ngi nh c?a b?n thm r?c r? h?n. Tr?ng bng trang nh? th? no? Cng Vua Cy theo di bi vi?t Cc cch ch?m sc cy bng trang c?c ??p ngay nh.

Hoa trang l g?

Hoa trangl loi cy thn g? c xu?t x? t? Malaysia v khu v?c pha Nam Trung Qu?c. Cy m?c theo d?ng b?i, c chi?u cao kh khim t?n, ch? t? 50cm 2m ty mi tr??ng s?ng.

Thn cy c ???ng knh nh?, phn lm nhi?u cnh nhnh t?a ra r?m r?p. Cnh non s? h?i d?t v trn d?n khitr? nnc?ng cp.

L bng trang m?c ??i nhau, c hnh b?u d?c di kho?ng 5- 10cm, r?ng 3 5cm. ??u l khng b?ng m h?i nh?n v cu?ng l kh ng?n.

V? ??p c?a hoa trang n?m ? hoa.

C? th?, hoa bng trang m?c thnh chm l?n, bn trong l cc bng hoa nh? m?c trn chung m?t cu?ng hoa. M?i bng hoa nh? khi n? s? bung 4 cnh rar?txinh x?n. Mu s?cc?a hoa trang c?ngkh ?a d?ngnh? mu ??, h?ng, tr?ng, vng,tuy nhinmu hoa ?? v?n???c thchh?n.

Cch ch?m sc cy bng trang
Hoa trang c hnh dng vs?c mur?tn?i b?t

Sau khin? hoa, cy c?ng ra qu? d?ng qu? m?ng, c mu ?en.

V? ??c tnh s?ng, cy sinh tr??ng kh nhanh, s?ng ???c trn nhi?u lo?i ??t, ?a ?mnh?ngv?n ch?u ???c h?n, khng ch?u ???c ng?p ng. Nhn bao qutl kh d?ch?m sc.

Xem thmCch tr?ng cy s? nh? th? no l ?ng cch?

ngh?a c?a hoa trang, m?u ??n ??

T?iVi?t Nam,hoa trangt??ng tr?ng cho s? giu sang, ph qu. Tr?ng cy hoa trang trong nh???c cho ls? mang v? cho gia ch? nhi?u ti l?c, cng danh s? nghi?p th?ng ti?n.

C?ng vv?y mkhng t ng??ich?n cy hoa trang lm qu t?ng trong cc d?p khai tr??ng, tn gia

Khng ch?v?y, t?i nhi?u n?i th hoa trang cn mang nh?ng ngh?a khc. V d?nh? ? Nh?t th hoa trang t??ng tr?ng cho h?nh phc hn nhn, cn ? ph??ng Ty th cy t??ng tr?ng cho s? ng?i ngng, e l?.

Cch ch?m sc cy bng trang
M?t ch?u hoa trang l mn qu ??y ngh?a

Cng d?ng c?a cy bng trang

Cch ch?m sc cy bng trang
Tc d?ngc?a bng trang

V?i dng v? r?m r?p, mi khi n? hoa l?i t?a ??c r?? r?, cy hoa trang???c dng?? lm c?nh ? nhi?u khu v?ckhng gi?ng nhau.

B?nc th?b?t g?p hoa trang ? b?t c? ?u, ? d? nh? cng vin, v??n hoa cng c?ng, b?nh vi?n,tr??ng ??i h?c, khu cng nghi?p, khu ngh? d??ng, nh hng, khch s?n.

Cc c nhnham thchloi ho? ny c?ngc kh? n?ngtr?ng trong sn v??n hayth?m ch ltr?ng trong ch?u v tr?ng by trong nh.

Tn l xanh ? dy, cy bng trangmang l?ikh? n?ngl?c b?i, gip khng gian s?ng xung quanh b?ntr? nntrong lnh h?n.

Ngoi ra, theo nhi?ughi chp?ng y th hoa trang lnh tnh, ? v? ng?t nh?, tnh mt,c th??i?u ch? ?? tr? cc b?nh nh? ho ??m, gi?m s?ng, gi?m ??u ha? huy?t p cao

Nhi?u ng??icns? d?ngnh?ng ch?u hoa trang nh? ?? lm qu t?ng trong nh?ng d?p??c bi?t, thay cho nh?ng l?i chc ngh?a.

Cchch?m schoa bng trang

L cy c t?c ?? sinh tr??ng nhanhc th?cc b??cs?n sccy bng trang c?ng khd? dng. Pha d??ilm?t vil?u ?? cy s?ng kh?e, ra hoa ??p.

  • T??i n??c:khi cy cn nh?,b?n c?n ph?it??i n??ch?ng ngy, m?i l?nch? t??i m?t t ??cam k?t?? ?m cho cy mkhng ?? l?ing?p ng,t?t nh?tl t??i ki?u phun s??ng. Khi cy ? l?n, b?i r?m thhng tu?nch? ph?it??i 2 3 l?n vo sng s?m ho?c chi?u t?i l ???c.
  • Phn bn:??nh k? 3 thng b?n bn phn NPK cho cy m?t l?n, saunh?ng lcbn phn th c?n t??i n??c vb?o v? kh?i nh?ng tc ??ng??trnhb? chy do nh n?ng.
  • nh sng:Tr?ng cy ? n?ic nh?ngkhng gian, thong mt v nhi?u nh sng. Khi cy cn non,b?n c?n ph?iccch th?c lmb?o v? kh?i nh?ng tc ??ng,m?i ngym? ra kho?ng 2 3 ti?ng cho cy quang h?p l ??. Khi b?i cy ? l?n thc th?s?ng t?t trong nh n?ng m?t tr?i.
  • Nhi?t ??:cyh?p lv?i ?i?u ki?n kh h?u ?Vi?tNam,pht tri?nt?t nh?t? m?c 18 30 ?? C. Nhn chungb?n khng c?n can thi?p t?iv?n ??nhi?t ??qu l nhi?u.
  • Phng tr? su b?nh:do cy kh r?m r?pnnb?n hyth??ng xuync?t t?a, t?o dng cho cy. Ngoi racn t?n d?ng ??ki?m tra,n?upht hi?n su c?n l, c?n bng v r?y tr?ng th mua thu?c v? phun ?? tr? ngay.
Cch ch?m sc cy bng trang
Th??ng xuync?t t?a t?o dng cho hoa trang

Nh?ng ?i?u c?n thi?t khi tr?ng cy bng trang

?? ?m

Cy bngtrang m?itr?ng c?n ???cl?u v? ?? ?m c?a ??t trong 15 ngy ??u, cy c?n ???cche ch?nth?t t?t,trnhtnh tr?ngthot h?i n??c d??nh h??ng x?u??n cy.

nh sng

Khi m?i gim cnh cy bng trangch? c?nt nh sng,c th?khi m?i tr?ng c?n ???cche ch?nc?n th?n, khi cy ? l?n th lc ny cho cy ti?p xc nhi?u v?i nh sng ??cam k?tchu trnhquang h?p.

L??ng n??c t??i

M?i ngynnt??i t? 1-2 l?n cho cy bng trang,b?n c?n ph?iphun s??ng ????m b?o?? ?mph h?p, khi cy ? l?n b?nc kh? n?ngt??i t? 2-3 l?nd?a voth?i ti?t.

Phn bn

??i v?i giai ?o?n ??m cy th cy c?nb? sungphn h?u c? vi sinh, khi cy bng trang ? ???c 2 thng tu?i th b?nc th?bn NPK,c th?th??ng xuynt??i n??c cho cym?t khith?c hi?nbn phn.

Su b?nh

Cy bng trang th??ng b? su c?n l, c?n hoa, v r?p bm vonh?ng v? trnh? nch l, c khi l c? cy. B?n c?n ph?il?u ??n nh?ng lo?i b?nh nh? trn?? s? h?ucchphngh?n ch?gip cypht tri?nt?t.

Xem thmH??ng d?n cch tr?ng hoa th?ch th?o n? nhi?u bng nh?t

C?t t?a, t?o hnh cho cy

?? cm?t cy bng trangdng?? trang tr ??p hay c m?t hng ro n?i b?t thb?n nnhnh ??ngc?t t?a ??nh k? ?? t?ng chi?u cao khung tn l cy bng trang. B?n c?n ph?ic?t t?a ph?n cy bng trang c mu xanh,h?n ch?c?t ph?n thn c mu s?m ho?c ?en, v ph?n thn ny ? gikhi m b?nc?t ?i cy s? ch?m sinh nhnh m?i, t hoa v?nh h??ng x?ut?i s?c s?ng c?a cy.

Trn ?y l cc cch ch?m sc cy bng trang c?c hi?u qu?. Hy v?ng nh?ng thng tin trn s? h?u ch v?i t?t c? m?i ng??i. C?m ?n m?i ng??i ? theo di bi vi?t.

H?ng Quyn – T?ng H?p v B? Sung

Tham Kh?o ( kythuatcanhtac.com, vuonuomsomot.com,.. )

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *