Monthly Archives: Tháng Chín 2021

Cy l?c v?ng nn tr?ng ? ?u? Mang ngh?a phong th?y g?

Cy l?c v?ng mang nh?ng ngh?a phong th?y nh? th? no? V sao cy l?c v?ng th??ng ???c tr?ng trong v??n nh? Tr?ng cy l?c v?ng c d? khng? Mu?n l?c v?ng ra hoa c?n ch?m sc nh? th? no? Cng Vua Cy theo di bi vi?t Cy l?c v?ng nn tr?ng ? ?u? […]

Cch tr?ng cy nh?t m?t h??ng v nh?ng ngh?a phong th?y

Nh?t M?t H??ng m?t loi sen ? ???c r?t nhi?u gia ?nh yu thch. V bn trong nh?t m?c h??ng mang ngh?a phong th?y r?t l?n, th??ng ???c ??t ? phng khch ho?c bn lm vi?c. Tr?ng loi sen ? ny c d? khng? Cng Vua Cy theo di bi vi?t Cch tr?ng cy […]

B?t m cch ch?m sc lan qun t? cho hoa n? ?ng ma

Hoa lan qun t? l m?t trong nh?ng lo?i hoa lan d? tr?ng v mang r?t nhi?u ngh?a phong th?y. Nn ???c r?t nhi?u ng??i dn Vi?t Nam yu thch. Tuy d? tr?ng nh?ng chng ta c?ng c?n ph?i ch?m sc c?n th?n? Cng Vua Cy theo di bi vi?t B?t m cch ch?m […]

Nh?ng kinh nghi?m tr?ng cy hng ro ??p nh?t hi?n nay

Tr?ng cy lm hng ro hi?n nay v?n ch?a ?a d?ng ? Vi?t Nam, ? cc khu dn c? t?i cc vng qu th??ng m?i ?? ?i?u ki?n ?? kh th? lm hng ro. V?y mu?n lm hng ro chng ta nn ch?n nh?ng lo?i cy no, xy hng ro nh? th? no? Cng theo […]

Cc cch ch?m sc cy b?ch m hong t? chu?n nh?t hi?n nay

M?t trong nh?ng loi cy c?nh phong th?y ???c yu chu?ng nh?t l cy b?ch m hong t?. V sao n l?i ???c g?i l cy b?ch m hong t?. Khi mua chng v? nh c?n ch ch?m sc nh?ng ?i?m g? Cng Vua Cy theo di bi vi?t Cc cch ch?m sc cy […]

Cch ch?m sc hoa h?ng ? l?t c d? khng?

Hoa h?ng ? L?t l m?t trong nh?ng c?c ph?m, ???c r?t nhi?u yu thch. C?ng c r?t nhi?u yu thch v? mang gi?ng hoa hoa h?ng ? L?t v? nh tr?ng. Nh?ng ?? ch?m sc cho hoa h?ng ? l?t n? bng ??p v tu?i lu th hy cng theo di bi vi?t Cch […]

Cc cch ch?m sc lan nh? th? no l ?ng cch?

Hoa lan kh kh kh?n, v loi hoa ny khng s?ng ???c mi tr??ng nhi?t ??i nh? ? Vi?t Nam. ?a ph?n m?i ng??i ??u tr?ng hoa lan trong phng. M?t ch?m sc hoa lan nh? th? no ?? hoa c th? s?ng lu v n? hoa ??p? Cng Vua Cy theo […]

Nn mua cy c?nh mini ? ?u ch?t l??ng t?i HCM

Trong th?i gian g?n ?y, cy c?nh mini r?t ???c m?i ng??i ?a chu?ng. B?n mu?n mua cy c?nh ???c tr?ng s?n th nn ch?n l?a nh?ng ??a ch? bn cy c?nh mini uy tn? Gi?a hng tr?m c?a hng chng ta nn ch?n c?a hng no? Cng Vua Cy theo di bi vi?t Nn […]

T?ng h?p cc cch nhn gi?ng cy tr?u b m?i nh?t hi?n nay

N?u b?n yu thch m?t b?u khng kh trong lnh, t??i mt th cy tr?u b l l?a ch?n r?t hon h?o. Cy tr?u b ???c s? d?ng r?t ph? bi?n ? Vi?t Nam. Hm nay, Vua Cy s? gi?i thi?u cho b?n m?t s? cch tr?ng tr?u ba c?c ??n gi?n nh. Cng theo […]

H??ng d?n cch tr?ng cy trong n??c chu?n nh?t 2021

Tr?ng cy trong n??c l m?t k? thu?t tr?ng cy kh m?i. Hi?n nay, m?i ng??i th??ng ?ng d?ng k? thu?t ny ?? tr?ng cy c?nh, trang tr ? bn lm vi?c. Ch?m sc cy tr?ng cng n??c nh? th? no? Tr?ng cy trong n??c c?n ch nh?ng g? Cng Vua Cy theo di […]